Úvod > DPH > Miesto dodania tovaru > Miesto dodania tovarov-plynu, elektriny, tepla, a chladu > Miesto dodania tovarov - plynu, elektriny, tepla a chladu

Miesto dodania tovarov - plynu, elektriny, tepla a chladu

Pri dodaní plynu, elektriny, tepla a chladu sa uplatňuje osobitná úprava určenia miesta dodania.

Miestom dodania plynu prostredníctvom sústavy zemného plynu, ktorá sa nachádza na území Európskej únie, alebo siete, ktorá je k takejto sústave pripojená, pri dodaní elektriny a pri dodaní tepla a chladu prostredníctvom teplárenských a chladiarenských sietí  obchodníkovi je miesto, kde má obchodník sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, pre ktorú sa uvedený tovar dodáva, alebo ak obchodník nemá takéto miesto, miestom dodania tovaru je jeho bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava. Obchodníkom na účely tohto ustanovenia je zdaniteľná osoba, ktorej hlavnou činnosťou vo vzťahu ku kúpenému plynu, elektrine, teplu alebo chladu je ich ďalší predaj a ktorého vlastná spotreba týchto tovarov je zanedbateľná (§ 13 ods.1 písm. e) zákona o DPH).
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Miesto dodania  elektriny obchodníkovi
Slovenský platiteľ dane so sídlom v Košiciach, ktorý je obchodníkom s elektrinou (obchodník nemá prevádzkareň v zahraničí), si objednal dodanie elektriny od maďarského  podnikateľa. 
Ako sa určí miesto dodania elektriny?
Odpoveď
Miesto dodania elektriny sa určí podľa sídla odberateľa elektriny, ktoré je v tuzemsku a osobou povinnou platiť daň pri dodaní elektriny je slovenský  platiteľ dane v zmysle § 69 ods. 9 zákona o DPH.

Otázka č. 2- Miesto dodania elektriny obchodníkovi
Slovenský platiteľ dane so sídlom v Dolnom Kubíne  kúpil v auguste 2020 elektrinu od poľského podnikateľa. Slovenský platiteľ dane je obchodníkom s elektrinou.  Ako sa určí miesto dodania elektriny?
Odpoveď
Miesto dodania elektriny sa určí podľa sídla odberateľa elektriny, ktoré je v SR a osobou povinnou platiť daň pri dodaní elektriny je slovenský  platiteľ dane v zmysle § 69 ods. 9 zákona o DPH.

             

Miestom dodania plynu prostredníctvom sústavy zemného plynu, ktorá sa nachádza na území Európskej únie, alebo siete, ktorá je k takejto sústave pripojená, pri dodaní elektriny a pri dodaní tepla a chladu prostredníctvom teplárenských a chladiarenských sietí  inej osobe ako obchodníkovi je miesto, kde zákazník skutočne využije a spotrebuje tento tovar. Ak zákazník tento tovar alebo jeho časť skutočne nespotrebuje, považuje sa nespotrebovaný tovar za využitý a spotrebovaný v mieste, kde má zákazník sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, pre ktorú sa tovar dodáva, alebo ak zákazník nemá takéto miesto, považuje sa nespotrebovaný tovar za využitý a spotrebovaný v mieste jeho bydliska alebo v mieste, kde sa obvykle zdržiava (§ 13 ods.1 písm. f) zákona o DPH).
 
FAQ
 
Otázka č. 3 – Miesto dodania elektriny zákazníkovi
Slovenský platiteľ dane  si objednal dodanie elektriny od českého  podnikateľa za účelom jej spotreby vo svojom podniku umiestnenom  v Čadci. Ako sa určí miesto dodania elektriny?
Odpoveď
Miesto dodania elektriny sa určí podľa miesta spotreby elektriny zákazníkom, ktoré je v tuzemsku a osobou povinnou platiť daň pri dodaní elektriny je slovenský platiteľ dane v zmysle § 69 ods. 9 zákona o DPH.               
 
Otázka č. 4 – Miesto dodania tepla zákazníkovi
Rakúsky podnikateľ dodal teplo pre slovenského platiteľa dane. Slovenský platiteľ dane kúpil teplo za účelom jeho spotreby vo svojom  výrobnom podniku v Bratislave. Kde je miesto dodania tepla?
Odpoveď
Miesto dodania tepla sa určí podľa miesta spotreby tepla zákazníkom, ktoré je v tuzemsku a osobou povinnou pri dodaní tepla je slovenský platiteľ dane v zmysle § 69 ods. 9 zákona o DPH.