Oznamovacia povinnosť

 
Podľa zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. januára 2015, ak v priebehu zdaňovacieho obdobia vznikne alebo zanikne daňová povinnosť podľa § 8 ods. 1 a 2 citovaného zákona, daňovníkovi oznamovacia povinnosť nevzniká.
To znamená, že ak v zdaňovacom období vznikla alebo zanikla daňová povinnosť k dani z motorových vozidiel,  daňovník  nie je povinný tieto skutočnosti oznamovať miestne príslušnému daňovému úradu. Vznik aj  zánik daňovej povinnosti daňovník uvedie v daňovom priznaní  pri jeho podaní po ukončení zdaňovacieho obdobia.

FAQ

Otázka č. 1 - oznamovacia povinnosť pri vzniku a zániku daňovej povinnosti
Daňovník predal vozidlo, pričom  k zmene držiteľa vozidla na dopravnom inšpektoráte  došlo 15. februára. Daňovník v  máji kúpil nové vozidlo, ktoré aj začal používať v tomto mesiaci na podnikanie.
Odpoveď
Daňovník v priebehu zdaňovacieho obdobia nemá oznamovaciu povinnosť z dôvodu zániku daňovej povinnosti a ani z dôvodu vzniku novej daňovej povinnosti. Daňovník  tieto skutočnosti vyznačí v daňovom priznaní pri jeho podaní po ukončení  zdaňovacieho obdobia.   
 
Otázka č. 2 - oznamovacia povinnosť pri strate evidenčného čísla
Je podnikateľ povinný pri strate a následnej zmene evidenčného čísla oznamovať túto skutočnosť správcovi dane?
Odpoveď
Pri zmene evidenčného čísla vozidla (napr. pri  jeho strate) podnikateľovi oznamovacia povinnosť nevzniká. V daňovom priznaní odporúčame uvádzať už zmenené (nové) evidenčné číslo a zároveň v poznámkach daňového priznania v oddiele VII uviesť tieto informácie pre správcu dane.