Oznamovacia povinnosť

Podľa zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov ak v priebehu zdaňovacieho obdobia vznikne alebo zanikne daňová povinnosť podľa § 8 ods. 1 a 2 citovaného zákona, daňovníkovi oznamovacia povinnosť nevzniká.
To znamená, že ak v zdaňovacom období vznikla alebo zanikla daňová povinnosť k dani z motorových vozidiel, daňovník nie je povinný tieto skutočnosti oznamovať miestne príslušnému daňovému úradu. Vznik aj zánik daňovej povinnosti daňovník uvedie v daňovom priznaní  pri jeho podaní po ukončení zdaňovacieho obdobia.
 
Daňová povinnosť zaniká 31. decembra predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia aj vtedy, ak vozidlo v celom zdaňovacom období, ktorým je kalendárny rok, nebolo predmetom dane a zároveň v tomto zdaňovacom období o vozidle nebolo účtované, vozidlo nebolo evidované v daňovej evidencii alebo neboli uplatňované výdavky spojené s používaním vozidla (v tomto prípade vzniká daňovníkovi oznamovacia povinnosť oznámiť túto skutočnosť správcovi dane v lehote do 31. januára po uplynutí zdaňovacieho obdobie, pričom túto skutočnosť neuvádza v daňovom priznaní. Oznámenie o zániku daňovej povinnosti podá daňovník na tlačive, ktorého vzor určí FR SR a uverejní ho na svojom webovom sídle.
 
Oznámenie o zániku daňovej povinnosti podľa § 8 ods. 7 zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je zverejnené na stránke FS SR www.financnasprava.sk, formuláre, vzory tlačív vydaných FR SR, MF SR, v časti iné vzory tlačív:
 
 

Otázka č. 1 - oznamovacia povinnosť pri vzniku a zániku daňovej povinnosti
Daňovník predal vozidlo, pričom  k zmene držiteľa vozidla na dopravnom inšpektoráte došlo 15. februára. Daňovník v máji kúpil nové vozidlo, ktoré aj začal používať v tomto mesiaci na podnikanie. Vzniká daňovníkovi oznamovacia povinnosť?
Odpoveď
Daňovník v priebehu zdaňovacieho obdobia nemá oznamovaciu povinnosť z dôvodu zániku daňovej povinnosti a ani z dôvodu vzniku novej daňovej povinnosti. Daňovník  tieto skutočnosti vyznačí v daňovom priznaní pri jeho podaní po ukončení zdaňovacieho obdobia.   
 
 
Otázka č. 2 - oznamovacia povinnosť pri strate evidenčného čísla
Je podnikateľ povinný pri strate a následnej zmene evidenčného čísla oznamovať túto skutočnosť správcovi dane?
Odpoveď
Pri zmene evidenčného čísla vozidla (napr. pri  jeho strate) podnikateľovi oznamovacia povinnosť nevzniká. V daňovom priznaní odporúčame uvádzať už zmenené (nové) evidenčné číslo a zároveň v poznámkach daňového priznania v oddiele VII - poznámky, uviesť tieto informácie pre správcu dane. 
 
 
Otázka č. 3 - nepoužívanie vozidla na podnikanie v celom zdaňovacom období
Fyzická osoba – podnikateľ používal v zdaňovacom období r. 2022 vozidlo na podnikanie, ktoré uviedol aj v daňovom priznaní podanom za toto zdaňovacie obdobie. Predmetné vozidlo nebolo zaradené do obchodného majetku podnikateľa. V zdaňovacom období r. 2023 už vozidlo nepoužil na podnikanie. Aký spôsobom oznámi podnikateľ zánik daňovej povinnosti u tohto vozidla ? 
Odpoveď
Ak predmetné vozidlo v celom zdaňovacom období roka 2023 nebolo predmetom dane (nepoužívalo sa na podnikanie ani raz) a súčasne o vozidle nebolo v roku 2023 účtované, vozidlo nebolo evidované v daňovej evidencii alebo neboli uplatňované výdavky spojené s používaním vozidla, zaniká daňová povinnosť spätne k 31.12.2022. Túto skutočnosť je podnikateľ povinný oznámiť správcovi dane v lehote do 31. januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia, t. j. do 31.1.2024 , podľa § 8 ods.7  zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov.