Úvod > Pokladnica e-kasa klient > Predajné miesto na účely zákona o ERP (prenosná pokladnica) > Predajné miesto a prenosná pokladnica e-kasa klient

Predajné miesto a prenosná pokladnica e-kasa klient

Ak podnikateľ používa na evidenciu tržieb pokladnicu e-kasa klient - ORP/VRP (ďalej len "PEKK"), povinným údajom, ktorý sa uvádza v žiadosti o pridelenie kódu PEKK je aj predajné miesto, ak je odlišné od sídla právnickej osoby alebo miesta podnikania fyzickej osoby. Predajným miestom je miesto, kde sa prijíma tržba.

FAQ

Otázka č. 1 - prenosná pokladnica
Kedy môže podnikateľ používať prenosnú PEKK?
Odpoveď
Podnikateľ môže používať prenosnú PEKK:
  1. ak používa PEKK na vopred neznámych predajných miestach, t.j. ak podnikateľ predáva tovar alebo poskytuje službu uvedenú v prílohe č. 1 zákona  o ERP vždy na vopred neznámych predajných miestach v odlišnom čase (napr. jednorázovo organizované predajné trhy, masérske služby, taxislužba a pod.),
  2. ak používa PEKK na viacerých známych (konkrétnych) predajných miestach, napr.  lekár poskytuje zdravotnícke služby v odlišnom čase v dvoch ordináciách.