Úvod > Pokladnica e-kasa klient > Predajné miesto na účely zákona o ERP (prenosná pokladnica) > Predajné miesto a prenosná pokladnica e-kasa klient

Predajné miesto a prenosná pokladnica e-kasa klient

Ak podnikateľ používa na evidenciu tržieb pokladnicu e-kasa klient - ORP/VRP (ďalej len "PEKK"), povinným údajom, ktorý sa uvádza v žiadosti o pridelenie kódu PEKK je aj predajné miesto, ak je odlišné od sídla právnickej osoby alebo miesta podnikania fyzickej osoby. Predajným miestom je miesto, kde sa prijíma tržba.

FAQ

Otázka č. 1 - prenosná pokladnica
Kedy môže podnikateľ používať prenosnú PEKK?
Odpoveď
Podnikateľ môže používať prenosnú PEKK:
  1. ak používa PEKK na vopred neznámych predajných miestach, t.j. ak podnikateľ predáva tovar alebo poskytuje službu uvedenú v prílohe č. 1 zákona  o ERP vždy na vopred neznámych predajných miestach v odlišnom čase (napr. jednorázovo organizované predajné trhy, masérske služby, taxislužba a pod.),
  2. ak používa PEKK na viacerých známych (konkrétnych) predajných miestach, napr.  lekár poskytuje zdravotnícke služby v odlišnom čase v dvoch ordináciách.

Pokladničný doklad musí obsahovať obchodné meno, sídlo  alebo miesto podnikania podnikateľa a predajné miesto, ak je odlišné od sídla alebo miesta podnikania. Predajným miestom je miesto, kde sa prijíma tržba.
Podnikateľ, ktorý je povinný používať pokladnicu e-kasa klient, t.z. ORP alebo VRP,  môže na rôznych predajných miestach v odlišnom čase  používať jednu – tú istú  ORP/VRP.

Otázka č. 2  - povinnosti podnikateľa v prípade rozšírenia predajného miesta (vopred neznáme predajné miesta)
Kaderníčka vykonáva kadernícke služby iba na adrese kamennej prevádzky, avšak príležitostne túto službu chce vykonávať aj doma u zákazníka. Môže byť používaná pri poskytovaní tejto služby jedna ORP?
Odpoveď
V prípade používania ORP v kombinácii viacerých predajných miest, pričom k evidovaniu tržieb bude dochádzať v odlišnom čase na trvalom predajnom mieste (na kamennej prevádzke) ako aj na miestach vopred neznámych (u zákazníka a pod.), je možné používať jednu ORP.  Ako predajné miesto bude uvedené „prenosná pokladnica“. V danom prípade zmenu predajného miesta, t.z. z adresy kamennej prevádzky na prenosná pokladnica je podnikateľ povinný túto skutočnosť DU oznámiť elektronicky prostredníctvom osobnej internetovej v lehote do 30 dní od uskutočnenia tejto zmeny.

Uvedená problematika je riešená v informačnom materiály - bude sa postupovať podľa bodu I.  Spôsob oznámenia zmeny obchodného mena, predajného miesta a hlavného predmetu činnosti podľa ŠKEČ.  
https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/ERP_VRP/2020/2020.03.03_5_ORP_2020_IM.pdf

Po vykonaní uvedenej zmeny v informačnom systéme FS na základe podaného oznámenia (vykonanie do 1 až 2 dní) je podnikateľ povinný si opäť stiahnuť identifikačné údaje, nachádzajúce sa v ekase zóne podnikateľa. Technik ich následne stiahne do ORP.

Otázka č. 3  - zmena adresy sídla spoločnosti  používajúcej ORP 
Spoločnosť používajúca ORP zmenila obchodné meno ako aj adresu sídla. Akým spôsobom má oznámiť DU uvedené zmeny?
Odpoveď
Spoločnosť povinná zmenu obchodného mena  a adresu sídla DU oznámiť elektronicky prostredníctvom osobnej internetovej v lehote do 30 dní od uskutočnenia týchto zmien.
Uvedená problematika je riešená v informačnom materiály - bude sa postupovať podľa bodu II. Spôsob oznámenia zmeny miesta podnikania alebo sídla.
https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/ERP_VRP/2020/2020.03.03_5_ORP_2020_IM.pdf

Po vykonaní uvedenej zmeny v informačnom systéme FS na základe podaného oznámenia (vykonanie  do1 až 2 dní) je podnikateľ povinný si opäť stiahnuť identifikačné údaje, nachádzajúce sa v ekase zóne podnikateľa. Technik ich následne stiahne do ORP.  
 
Otázka č. 4  - zmena adresy miesta podnikania u fyzickej osoby používajúcej VRP a hlavného predmetu činnosti podľa ŠKEČ 
Živnostník zmenil adresu miesta podnikania (bola vykonaná v živnostenskom registri) a zároveň aj zmenil hlavný predmet činnosti. Má uvedené zmeny oznámiť DU? 
Odpoveď
Vzniknuté  zmeny je živnostník povinný DU oznámiť  elektronicky prostredníctvom osobnej internetovej v lehote do 30 dní od uskutočnenia týchto zmien. 
Uvedená problematika je riešená v informačnom materiály. Nakoľko ide o dve rôzne zmeny, pri zmene adresy miesta podnikania sa bude postupovať podľa bodu II. Spôsob oznámenia zmeny miesta podnikania alebo sídla a  v prípade zmeny hlavného predmetu činnosti podľa ŠKEČ sa bude postupovať podľa bodu I.  Spôsob oznámenia zmeny obchodného mena, predajného miesta a hlavného predmetu činnosti podľa ŠKEČ.  
https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/ERP_VRP/2020/2020.03.03_5_ORP_2020_IM.pdf

Po vykonaní uvedených zmien v informačnom systéme FS na základe podaných oznámení (vykonanie do 1 až 2 dní) sa zmena adresy miesta podnikanie automaticky zobrazí v aplikácii VRP. Pri používaní VRP živnostník nesťahuje žiadne údaje, nakoľko zmena bude vykoná priamo v aplikácii.