Úvod > Pokladnica e-kasa klient > Predajné miesto na účely zákona o ERP (prenosná pokladnica) > Predajné miesto a prenosná pokladnica e-kasa klient

Predajné miesto a prenosná pokladnica e-kasa klient

Ak podnikateľ používa na evidenciu tržieb pokladnicu e-kasa klient (ORP/VRP), povinným údajom, ktorý sa uvádza v žiadosti o pridelenie kódu e-kasa klient je aj predajné miesto, ak je odlišné od sídla právnickej osoby alebo miesta podnikania fyzickej osoby.

 

Otázka č. 1 - predajné miesto
Čo uvedie podnikateľ v žiadosti o pridelenie kódu e-kasa klient v časti predajné miesto?
Odpoveď
Predajné miesto v zmysle  zákona o ERP je miesto, kde sa prijíma tržba. V žiadosti o pridelenie kódu e-kasa klient podnikateľ uvedie adresu miesta prevádzky, t. j. predajné miesto, kde prijíma tržbu v hotovosti. 

 

Otázka č. 2 - prenosná pokladnica
Kedy môže podnikateľ používať prenosnú pokladnicu e-kasa klient?
Odpoveď
Podnikateľ môže používať prenosnú pokladnicu e-kasa klient, ak prijíma tržbu za predaj tovaru alebo poskytnutie vymedzenej služby na rôznych predajných miestach v odlišnom čase a používa jednu, tú istú pokladnicu e-kasa klient.  Ako predajné miesto bude uvedené "prenosná pokladnica" ak:
  1.  podnikateľ používa pokladnicu e-kasa klient na vopred neznámych predajných miestach, to je ak podnikateľ predáva tovar alebo poskytuje službu uvedenú v prílohe č. 1 zákona  o ERP a to vždy v odlišnom čase (napr. predaj z auta, masérske služby u klienta, taxislužba a pod.),
  2.  podnikateľ používa pokladnicu e-kasa klient na viacerých vopred známych (konkrétnych) predajných miestach, napr. lekár poskytuje zdravotnícke služby v odlišnom čase v dvoch ordináciách nachádzajúcich sa na rozdielnych adresách,

  3.  podnikateľ používa pokladnicu e-kasa klient na vopred známom predajnom mieste (kamenná predajňa) a príležitostne bude používaná na vopred neznámom mieste (napr. cez víkend na predajných trhoch).

Informačný materiál:

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/ERP_VRP/2020/2020.11.26_9_ORP_2020_IM.pdf

 

Otázka č. 3  - povinnosti podnikateľa v prípade rozšírenia predajného miesta (vopred neznáme predajné miesta)
Kaderníčka vykonáva kadernícke služby iba na adrese kamennej prevádzky, avšak príležitostne túto službu chce vykonávať aj doma u zákazníka. Môže byť používaná pri poskytovaní tejto služby jedna pokladnica e-kasa klient?
Odpoveď
V prípade používania pokladnice e-kasa klient v kombinácii viacerých predajných miest, pričom k evidovaniu tržieb bude dochádzať v odlišnom čase na trvalom predajnom mieste (na kamennej prevádzke) ako aj na miestach vopred neznámych (u zákazníka), je možné používať jednu pokladnicu e-kasa klient.  Ako predajné miesto bude uvedené „prenosná pokladnica“. V danom prípade zmenu predajného miesta  z adresy kamennej prevádzky na prenosná pokladnica je podnikateľ povinný oznámiť v 30 dňovej lehote miestne príslušnému daňovému úradu, ktorý vykoná zmenu vo svojej evidencii. Na účely oznámenia je predpísaný formulár "Oznámenie o zmene predajného miesta alebo o zmene predmetu činnosti alebo o zmene obchodného mena podnikateľa".

Ak podnikateľ používa VRP, tak po spracovaní oznámenia sa zmeny vo VRP premietnu automaticky. V prípade používania ORP je po aktualizácii identifikačných údajov potrebné stiahnuť nové identifikačné údaje z e-kasa zóny a nahrať ich do ORP (autentifikačné údaje nie je potrebné nanovo stiahnuť).

Postup:

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/ERP_VRP/2020/2020.09.16_8_ORP_2020_IM_eKasa_zmena.pdf