Uplatnenie § 17 ods. 39 ZDP

Otázka

Podľa § 17 ods. 39 zákona o dani z príjmov ak držiteľ motorového vozidla do jedného roka od zápisu motorového vozidla do evidencie vozidiel   Slovenskej republike nevykoná prevod držby motorového vozidla a zároveň najneskôr  do 15 dní po uplynutí tejto lehoty neuhradí poplatok podľa osobitného predpisu, ktorým je šiesty bod Poznámok k Položke 65 Prehľadu sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o správnych poplatkoch"), je povinný zvýšiť si základ dane o zákonom vymedzené výdavky uplatnené v zdaňovacom období, v ktorom došlo k zápisu motorového vozidla do evidencie vozidiel v Slovenskej republike.

V praxi dochádza k situácii, kedy daňovník nemá možnosť splniť si povinnosť úhrady registračného poplatku podľa zákona o správnych poplatkoch v stanovenej lehote 15 dní z dôvodu, že príslušný orgán štátnej správy (polícia) ako rozhodný deň pre výpočet lehoty na úhradu registračného poplatku eviduje dátum vystavenia evidenčného listu vozidla t. j. nie dátum zápisu vozidla do evidencie, pričom rozdiel v týchto dátumoch môže byť v niektorých prípadoch z dôvodu technických problémov aj viac ako mesiac.

Ak príslušný orgán štátnej správy nevystaví platobný príkaz s inštrukciami potrebnými k úhrade registračného poplatku skôr, ako po uplynutí ročnej lehoty po vystavení evidenčného listu vozidla (neumožňuje to príslušný systém, ktorý úhradu bez platobného príkazu neprijíma), v praxi nastáva situácia, kedy daňovník napriek vynaloženiu maximálnej snahy o splnenie si povinností nemá možnosť uhradiť registračný poplatok v lehote stanovenej zákonom o dani z príjmov. 

Je možnosť výnimky z § 17 ods. 39 zákona o dani z príjmov s ohľadom na skutočnosť, že boli splnené podmienky pre povinné zvýšenie základu dane nie v dôsledku konania daňovníka, ale v dôsledku konania orgánov štátnej správy, ktoré daňovník nemá možnosť ovplyvniť?

Odpoveď

Ustanovenie § 17 ods. 39 zákona o dani z príjmov určuje povinnosť zvýšenia základu dane držiteľa motorového vozidla v prípade, ak tento do jedného roka od zápisu motorového vozidla do evidencie vozidiel v Slovenskej republike nevykoná prevod držby motorového vozidla a zároveň najneskôr do 15 dní po uplynutí tejto lehoty neuhradí správny poplatok podľa príslušných ustanovení zákona o správnych poplatkoch.

Keďže znenie § 17 ods. 39 zákona o dani z príjmov neobsahuje výnimku z povinnosti zvýšiť základ dane v prípade nesplnenia stanovených podmienok prevodu držby motorového vozidla a úhrady správneho poplatku, ak držiteľ motorového vozidla do jedného roka od zápisu motorového vozidla do evidencie vozidiel v Slovenskej republike nevykoná prevod držby motorového vozidla a zároveň v stanovenej lehote neuhradí vymedzený správny poplatok, je povinný zvýšiť základ dane v súlade s § 17 ods. 39 zákona o dani z príjmov. 

V súlade s § 2 ods. 26 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prvým prihlásením vozidla do evidencie vozidiel je dátum prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel, kedy je vozidlu prvýkrát pridelené evidenčné číslo a sú vydané tabuľky s evidenčným číslom.