Vrátenie odpočítanej dane

Podľa § 81 ods. 9 zákona o DPH, ak osoba, ktorá prestala byť platiteľom dane, dostane dobropis, ktorý vystavil dodávateľ, platiteľ dane, ktorým opraví základ dane alebo výšku dane pri tovare alebo službe dodanej v čase, keď odberateľ bol platiteľom dane, je odberateľ povinný vrátiť daňovému úradu odpočítanú daň alebo jej pomernú časť viažucu sa na vykonanú opravu základu dane. Odberateľ vráti odpočítanú daň alebo jej pomernú časť do 10 dní odo dňa vyhotovenia faktúry (dobropisu) alebo odo dňa prijatia opravného dokladu podľa § 25a ods. 7 písm. a) zákona o DPH (ak osoba podľa prvej vety neprijala opravný doklad do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom jej bol odoslaný, má sa za to, že tento doklad prijala v posledný deň tohto nasledujúceho kalendárneho mesiaca), uhradením sumy dane na účet daňového úradu bez podania daňového priznania. Povinnosť vrátenia dane sa nevzťahuje na prípad, ak sa oprava týka majetku, z ktorého bola odvedená daň v daňovom priznaní podanom za posledné zdaňovacie obdobie (§ 81 ods. 5 zákona o DPH).
 
FAQ
 
Otázka  - Vrátenie dane pri zrušení registrácie
Platiteľovi A v auguste 2023 vznikla daňová povinnosť z dôvodu prijatia platby vopred za službu od platiteľa B, pričom služba má byť dodaná v decembri 2023. Platiteľ A vystavil faktúru pre platiteľa B. Platiteľ B si uplatnil odpočet dane za zdaňovacie obdobie august 2023. K 1. septembru 2023 je platiteľovi dane B zrušená registrácia za platiteľa dane. V novembri 2023 subjekt B (už neplatiteľ dane) odstúpi od dodania služby. Platiteľ dane A vystaví dobropis pre firmu B a opraví základ dane v daňovom priznaní za mesiac november 2023. Je platiteľ B povinný vrátiť odpočítanú daň?
Odpoveď
Vzhľadom na to, že firma B obdržala dobropis k pôvodne vyhotovenej faktúre, na základe ktorej si uplatnila odpočet dane a tento odpočet nebola povinná pri zrušení registrácie odviesť, je firma B povinná túto daň odviesť do 10 dní od vyhotovenia dobropisu do štátneho rozpočtu.