Úvod > DPH > Zrušenie registrácie pre DPH > Zrušenie registrácie podľa § 7 > Zrušenie registrácie podľa § 7

Zrušenie registrácie podľa § 7

Osoby registrované pre daň podľa § 7 zákona o DPH môžu požiadať o zrušenie registrácie pre daň podľa § 82 ods. 1 zákona o DPH, ak v bežnom kalendárnom roku celková hodnota tovaru bez dane nadobudnutého v tuzemsku z iného členského štátu nedosiahne 14 000 eur a súčasne v predchádzajúcom kalendárnom roku celková hodnota tovaru bez dane nadobudnutého v tuzemsku z iného členského štátu nedosiahla 14 000 eur. Osoba registrovaná podľa § 7 zákona o DPH je povinná bezodkladne požiadať o zrušenie registrácie pre daň, keď skončí v tuzemsku podnikanie.
Daňový úrad zruší registráciu pre daň na základe žiadosti osoby (ak sú splnené podmienky), alebo zruší registráciu pre daň z úradnej moci, (ak si osoba registrovaná osoba  podľa § 7 zákona o DPH nesplnila povinnosť bezodkladného požiadania o zrušenie registrácie pri ukončení podnikania v tuzemsku); proti rozhodnutiu o zrušení registrácie nie je možné podať odvolanie. Zrušením registrácie pre daň zaniká platnosť identifikačného čísla pre daň. V lehote do 10 dní od zrušenia registrácie je osoba povinná odovzdať daňovému úradu osvedčenie o registráciu pre daň (platí pre osobu registrovanú pre daň podľa § 7 zákona o DPH pred 1.1.2022 - § 85kl ods. 11 zákona o DPH).
 
FAQ
 
Otázka č. 1 - Zrušenie registrácie osoby registrovanej podľa § 7 zákona o DPH
Zdaniteľná osoba bola zaregistrovaná pre daň ako nadobúdateľ tovaru z Maďarska od 1.2.2020. V roku 2022 zdaniteľná osoba nadobudla z Maďarska tovar bez dane v hodnote 9 000 eur. V roku 2023 zdaniteľná osoba nadobudla z Maďarska tovar bez dane v hodnote 4 000 eur. Môže zdaniteľná osoba podať žiadosť o zrušenie registrácie ?
Odpoveď
Podľa § 82 zákona o DPH osoba registrovaná ako nadobúdateľ tovaru z iného členského štátu, môže požiadať o zrušenie registrácie, ak v bežnom kalendárnom roku celková hodnota tovaru bez dane nadobudnutého v tuzemsku z iného členského štátu nedosiahne 14 000 eura a súčasne v predchádzajúcom kalendárnom roku celková hodnota tovaru bez dane nadobudnutého v tuzemsku z iného členského štátu nedosiahla 14 000 eura. Zároveň musí byť splnená podmienka v § 11 ods. 7 zákona o DPH a síce, že osoba registrovaná podľa § 7 zákona o DPH je povinná zdaňovať nadobudnutie tovaru najmenej po dobu dvoch kalendárnych rokov. Daňový úrad zruší osobe registráciu podľa § 7 zákona o DPH, ak zistí splnenie zákonom stanovených podmienok.
 
Otázka č. 2 – Zmena registrácie z § 7 zákona o DPH na § 4 zákona o DPH
Môže osoba  registrovaná podľa § 7 zákona o DPH požiadať o zrušenie registrácie a zároveň podať žiadosť o registráciu podľa § 4 zákona o DPH?
Odpoveď
V danom prípade dochádza k zmene v registrácii pre daň, a to z registrácie podľa § 7 zákona o DPH na registráciu podľa § 4 zákona o DPH. Daňový úrad zruší registráciu pre daň podľa § 7 zákona o DPH bez ohľadu na hodnotu nadobudnutého tovaru, ale len v prípade, ak tejto osobe nebola zamietnutá žiadosť o registráciu pre daň podľa § 4 zákona o DPH. Daňový úrad upovedomí zdaniteľnú osobu o skutočnosti, z akých dôvodov a ku ktorému dňu bola ukončená registrácia podľa § 7 zákona o DPH formou oznámenia.

Otázka č. 3  – Zrušenie registrácie podľa § 7 zákona o DPH
Nadácia, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, je zaregistrovaná pre daň dobrovoľne podľa § 7 ods. 2 zákona o DPH od 1.8.2020. V roku 2021 nadácia nadobudla tovar z Nemecka v hodnote  bez dane 11 500 eur. V roku 2022 nadobudla tovar z Maďarska v hodnote bez dane 10 000 eur. Nadácia požiadala dňa 15.12.2022 o zrušenie registrácie ku  dňu 1.1.2023. Môže DÚ zrušiť registráciu pre daň?
Odpoveď
Daňový úrad po preverení, že sú splnené podmienky pre zrušenie registrácie pre daň, zruší registráciu. V roku 2021 celková hodnota bez dane nadobudnutého tovaru v tuzemsku z iného ČŠ nedosiahla 14 000 eur a v bežnom kalendárnom roku 2022 celková hodnota tovaru bez dane nedosiahla 14 000 eur.