Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Daňový bonus na vyživované dieťa > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Preukazovanie nároku na priznanie daňového bonusu pri zahraničnom štúdiu detí

Preukazovanie nároku na priznanie daňového bonusu pri zahraničnom štúdiu detí

Otázka
V súvislosti s predkladaním dokladov a potvrdení o zahraničnom štúdiu detí zamestnancov pre účely uplatnenia, priznania a vyplatenia daňového bonusu vzniká otázka, či môže zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, (ďalej len „zamestnávateľ“) akceptovať aj fotokópiu potvrdenia o návšteve školy alebo iba originál tohto potvrdenia a v prípade, ak ide o zahraničné štúdium, či je potrebný aj úradne overený preklad predloženého potvrdenia. Zamestnanec v danom prípade predložil aj rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o rovnocennosti štúdia so štúdiom v Slovenskej republike.
 
Odpoveď z 18.2.2015
V súlade s § 37 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov nárok na priznanie daňového bonusu preukazuje zamestnanec zamestnávateľovi predložením dokladu o oprávnenosti nároku na priznanie daňového bonusu na vyživované dieťa a potvrdením školy, že dieťa žijúce so zamestnancom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, alebo potvrdením príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa.
 
V prípade, že zamestnanec preukazuje nárok na priznanie daňového bonusu potvrdením školy, toto potvrdenie platí vždy na školský rok, na ktorý bolo vydané (§ 37 ods. 3 zákona o dani z príjmov). Ak škola vydá potvrdenie o návšteve školy na obdobie kratšie ako školský rok (napr. na obdobie jedného semestra), v takom prípade platí potvrdenie len na obdobie, na ktoré bolo vystavené. V prípade štúdia na zahraničnej škole zamestnanec preukazuje nárok na priznanie daňového bonusu v prvom roku štúdia aj rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“), že štúdium sa považuje za rovnocenné so štúdiom v Slovenskej republike. V prípade vysokoškolského štúdia v Českej republike MŠVVaŠ SR na svojom webovom sídle www.minedu.sk v časti „Medzinárodná spolupráca - Uznávanie dokladov o vzdelaní – Posúdenie štúdia v zahraničí pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu, zamestnávateľov a i.“ na účely priznania prídavkov na deti, daňové úľavy, zdravotné a sociálne poistenie v SR pre študentov, ktorí absolvujú štúdium v Českej republike, zverejnilo zoznam štátom uznaných (akreditovaných) univerzít a vysokých škôl. V prípade, že dieťa navštevuje jednu z týchto vzdelávacích ustanovizní ako riadny študent, nie je potrebné žiadať MŠVVaŠ SR o posúdenie daného štúdia. Riadne štúdium na týchto vzdelávacích inštitúciách je rovnocenné štúdiu na vysokej škole v SR.
 
Zákon o dani z príjmov neustanovuje, či má zamestnanec povinnosť preukazovať zamestnávateľovi nárok na priznanie daňového bonusu originálmi dokladov alebo kópiami z nich vyhotovenými. V prípade, že zamestnanec predloží zamestnávateľovi len kópie dokladov a zamestnávateľ má pochybnosti o správnosti alebo pravdivosti predložených dokladov, môže požiadať zamestnanca o predloženie originálov týchto dokladov k nahliadnutiu.
 
V prípade, že zamestnanec pri preukazovaní nárokov predloží zamestnávateľovi doklad vyhotovený v inom ako štátnom jazyku a zamestnávateľ si nevie zabezpečiť preloženie dokladu sám, môže požiadať zamestnanca o poskytnutie prekladu predloženého dokladu. Ak má pochybnosti o správnosti takto predloženého prekladu, môže požiadať zamestnanca o predloženie úradne overeného prekladu aspoň k nahliadnutiu, pričom v súlade s § 37 ods. 5 zákona o dani z príjmov si môže na účely ďalšieho spracovania údajov vyhotoviť kópiu predloženého originálu dokladu.
 
Ak v danom prípade zamestnanec predložil zamestnávateľovi potvrdenie o návšteve školy vyhotovené v inom ako v štátnom jazyku spolu s vlastným prekladom uvedeného potvrdenia a zamestnávateľ nemá pochybnosti o správnosti tohto prekladu, nie je potrebné vyhotoviť úradne overený preklad tohto dokladu do štátneho jazyka.