Úvod > DPH > Základ dane a oprava základu dane > Oprava základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby > Oprava základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby

Oprava základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby

S účinnosťou od 1. januára 2021 sa zaviedla možnosť opravy základu dane v prípade dodania tovaru alebo služby, ak platiteľovi dane uskutočňujúcemu tieto dodania nebolo úplne alebo čiastočne zaplatené zo strany odberateľa a jeho pohľadávka sa stala nevymožiteľnou. Oprava základu dane podľa § 25a zákona o DPH sa vzťahuje na odplatné dodania tovarov alebo služieb s miestom dodania v tuzemsku, v cene ktorých bola platiteľom dane uplatnená daň podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH.

FAQ

Otázka č. 1 - Oprava základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke
Náš odberateľ ani na základe písomnej výzvy nám stále nezaplatil faktúru vo výške 960 eur z toho základ dane 800 eur a 20 % DPH v sume 160 eur, pričom 11.04.2023 uplynulo 150 dní od jej splatnosti. Je naša firma povinná v daňovom priznaní za IV/2023 vykonať opravu základu dane pri tejto nevymožiteľnej pohľadávke?
Odpoveď 
Nie. Opraviť základ dane pri nevymožiteľnej pohľadávke podľa § 25a ods. 3 zákona o DPH je právo platiteľa a nie jeho povinnosť.

Otázka č. 2 – Oprava základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke
Opravu základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke môže platiteľ DPH vykonať len pri pohľadávkach voči platiteľom DPH alebo sa to vzťahuje aj na nezaplatené faktúry vyhotovené voči firmám, ktoré nie sú platiteľmi DPH, alebo aj voči občanom?
Odpoveď
Pri oprave základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke je bezpredmetné, aká osoba je dlžníkom. Rozhodujúce je, aby boli splnené podmienky § 25a zákona o DPH. Viac informácií k tejto problematike nájdete v Metodickom pokyne k oprave základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby podľa § 25a zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Otázka č. 3 - Oprava základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke
Pri akých dodávkach tovarov a služieb môže platiteľ DPH vykonať opravu základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke podľa § 25a zákona o DPH?
Odpoveď
Opravu základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke je možné vykonať len pri dodaniach tovarov alebo služieb s miestom dodania v tuzemsku, pri ktorých je dodávateľ povinný odviesť daň podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH. Tento postup podľa § 25a zákona o DPH nie je možné vykonať pri dodaniach, ktoré nie sú predmetom dane, pri dovoze tovaru, pri vývoze tovaru, pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu, pri oslobodených dodávkach s miestom dodania v tuzemsku

Otázka č. 4 - Oprava základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke
Vznikla mi povinnosť odvodu DPH podľa § 69 ods. 5 zákona o DPH z dôvodu jej uvedenia na doklade z eKasy z dôvodu, že prevádzkujem bufet a brigádnik omylom na doklade uviedol viac položiek ako reálne predal. Mám právo opraviť základ dane podľa § 25a zákona o DPH a vyžiadať si späť odvedenú daň?
Odpoveď
Nie. Postup podľa § 25a zákona o DPH sa v uvedenom prípade nemôže aplikovať.