Úvod > DPH > Odpočítanie dane > Oprava odpočítanej dane > Oprava odpočítanej dane

Oprava odpočítanej dane

Ustanovenie § 53 zákona o DPH sa týka opravy odpočítanej dane, ktorá súvisí s opravou základu dane vykonanej dodávateľom,  alebo colným orgánom. Ukladá sa povinnosť opraviť odpočítanú daň v nadväznosti na opravu základu dane (§ 25 zákona o DPH), ak táto oprava má za následok zníženie základu dane, a tiež, možnosť opraviť odpočítanú daň, ak táto oprava má za následok zvýšenie základu dane. Obdobne platiteľ dane vykoná opravu odpočítanej dane v prípadoch, kedy je základ dane znížený alebo zvýšený colným orgánom následne po dovoze tovaru.
 
Povinnosť opraviť odpočítanú daň, ak nastane skutočnosť podľa § 25 ods. 1 zákona o DPH, ktorá má za následok zníženie dane, platiteľ dane vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom dostal doklad o oprave dane. Ak nedostane doklad do 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť podľa § 25 ods. 1 zákona o DPH, opraví v tom zdaňovacom období, keď uplynie 30 dní odo dňa, keď nastala rozhodná skutočnosť.

Ak sa oprava odpočítanej dane vťahuje na nadobudnutie tovaru z iného členského štátu alebo dodanie tovaru alebo služby, keď je povinný platiť daň príjemca plnenia, platiteľ súčasne opraví aj základ dane a daň podľa § 25 zákona o DPH.
V prípade krádeže tovaru, pri ktorom platiteľ odpočítal daň, je platiteľ povinný odviesť daň vo výške odpočítanej dane; ak je tovar predmetom odpisovania podľa osobitného predpisu (§ 22 zákona č. 595/2003 Z .z.), zníži platiteľ odvod dane o pomernú časť dane zodpovedajúcu odpisom. Ak bol odcudzený tovar, ktorý bol predmetom nájmu s dojednaným právom kúpy prenajatej veci (tzv. finančný lízing), odvedie platiteľ daň zníženú o daň, ktorú z tohto tovaru už odviedol, najviac však do výšky odpočítanej dane. Platiteľ daň odvedie za to zdaňovacie obdobie, v ktorom zistil krádež tovaru.
 

Oprava odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke: Na opravu základu dane podľa § 25a zákona o DPH pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby nadväzuje ustanovenie § 53b zákona o DPH, ktoré rieši opravu odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke.

 
FAQ
 
Otázka č.  1 -  Krádež vozidla
Nájomca si obstaral formou finančného prenájmu motorové vozidlo. Následne toto motorové vozidlo bolo odcudzené t.j. došlo ku krádeži vozidla. Má nájomca v prípade krádeže vozidla povinnosť odviesť DPH?
Odpoveď
Postup pri vrátení odpočítanej dane v prípade krádeže tovaru, ktorým je aj hmotný majetok obstaraný formou finančného lízingu, vyplýva z § 53 ods. 5 zákona o DPH. Uvedené ustanovenie sa nájomcu netýka. Daň z pridanej hodnoty odvádza len prenajímateľ, ako rozdiel medzi uplatnenou daňou pri nákupe vozidla a daňou z jednotlivých splátok, ktoré už odviedol podľa splátkového kalendára.

Otázka č. 2 - Reklamácia
Platiteľ dane (odberateľ) vráti dodávateľovi časť tovaru z dôvodu reklamácie. Dodávateľ reklamáciu uznal a 28. apríla 2020 poskytol zľavu z pôvodnej ceny tovaru. Dodávateľ vyhotoví doklad o oprave základu dane 3. mája 2020. Je odberateľ povinný opraviť odpočítanú daň, ktorú si pri kúpe tovaru odpočítal?
Odpoveď
Podľa § 73 písm. e) zákona o DPH je dodávateľ povinný vyhotoviť opravný doklad do 15 dní od konca mesiaca, v ktorom nastala skutočnosť podľa § 25 ods. 1 zákona o DPH. Odberateľ vykoná opravu odpočítanej dane za zdaňovacie obdobie, v ktorom dostal doklad o oprave základu dane, t.j. za zdaňovacie obdobie máj. Ak by dodávateľ nevyhotovil doklad o oprave základu dane ani do 28. mája 2020, odberateľ je povinný za zdaňovacie obdobie máj 2020 opraviť odpočítanú daň (30 dňová lehota vyprší 28. mája 2020).

Otázka č. 3 - Krádež počítača
Platiteľ dane kúpil v januári 2019 počítač za cenu 2 400 eur, z toho cena bez dane je  2000 eur. Daň je 400 eur. Vstupná daň bola odpočítaná v plnej výške. V januári 2020 bol počítač ukradnutý. Aký bude postup platiteľa dane?
Odpoveď
Výška odvodu dane je 300 eur, t.j. 400 eur mínus 25 % z 400 sa rovná 300 eur. Túto sumu uvedie platiteľ dane v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom zistil krádež počítača, to znamená za zdaňovacie obdobie január 2020.
 

Otázka č. 4 -  Oprava odpočítanej dane pri nezaplatenej faktúre od 1.1.2023 (§ 53b zákona o DPH)
Povinnosť opravy („vrátenia“)  odpočítanej DPH z faktúry, ktorá sa dodávateľovi nezaplatí do 100 dní od jej splatnosti sa vzťahuje len na faktúry vyhotovené v tomto roku 2023 alebo aj  na faktúry z roku 2021, 2022?
Odpoveď:
Povinnosť opravy odpočítanej dane sa vzťahuje na faktúry, pri ktorých si dodávateľ uplatnil odpočítanie dane, ale ich dodávateľovi nezaplatil, resp. len čiastočne a  pri ktorých dodávateľ bol povinný uplatniť daň podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH, u ktorých 100 dní od ich splatnosti uplynulo v roku 2023, t.j. predmetná povinnosť sa vzťahuje aj na faktúry vyhotovené v roku 2022 so splatnosťou 22.09.2022 a neskôr (napr. 23.09.2022, 10.10.2022, 30.11.2022...)

Otázka č. 5 –  Oprava odpočítanej dane pri nezaplatenej faktúre od 1.1.2023 (§ 53b zákona o DPH)
Povinnosť vrátenia - opravy odpočítanej DPH z faktúry, ktorá sa dodávateľovi nezaplatí do 100 dní od jej splatnosti sa vzťahuje aj na faktúry s prenosom daňovej povinnosti, t.j. kde som povinný ako príjemca plnenia (platiteľ DPH) „samozdaniť sa“; alebo len na faktúry, kde dodávateľ nám k cene („navrch“) uplatní DPH?
Odpoveď
Povinnosť opravy odpočítanej dane podľa § 53b ods. 1 a 2 zákona o DPH sa nevzťahuje na faktúry s prenosom daňovej povinnosti, ale len na faktúry,  pri ktorých bol dodávateľ povinný uplatniť DPH podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH (t.j. k cene DPH „navrch“).