Úvod > Pokladnica e-kasa klient > Podmienky používania VRP > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Prekročenie limitu pokladničných dokladov vo VRP od 1. júla 2016 (platné do 31.8.2017)

Prekročenie limitu pokladničných dokladov vo VRP od 1. júla 2016 (platné do 31.8.2017)

Otázka
1. Podnikateľ dňa 31. mája 2016 prekročil limit 1000 pokladničných dokladov na virtuálnu registračnú pokladnicu (ďalej „VRP“). Otázkou je, či vzhľadom na rozšírenie limitu pokladničných dokladov  od 1. júla 2016 z 1000 na 3000,  bude môcť pokračovať v používaní VRP aj po tomto termíne alebo už  bude povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu (ďalej „ERP“).
2. Rovnako bude môcť v používaní VRP pokračovať po 1. júli 2016 aj podnikateľ, ktorý stanovený počet  pokladničných dokladov (1000) prekročil k 30. júnu 2016?
2. A zároveň, ak podnikateľ prekročil počet 1000 pokladničných dokladov už v minulosti,  t.j. pred  1. júlom 2016, bude môcť požiadať o novú VRP?
Odpoveď
V zmysle § 4a ods. 2 zákona č. 289/2008 Z. z. účinného do 30.6.2016 podnikateľ môže používať VRP len ak počet vydaných pokladničných dokladov v jednom kalendárnom mesiaci nie je viac ako 1 000.
Zákonom č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov bolo s účinnosťou od 1.7.2016 novelizované ustanovenie § 4a ods. 2 zákona č. 289/2008 Z. z. V zmysle § 4a ods. 2 zákona č. 289/2008 Z. z. účinného od 1.7.2016 podnikateľ môže používať VRP, len ak počet vydaných pokladničných dokladov v jednom kalendárnom mesiaci nie je viac ako počet ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR“). Na základe uvedeného splnomocňovacieho ustanovenia MF SR vydalo vyhlášku, ktorou sa s účinnosťou od 1.7.2016 ustanovuje počet vydaných pokladničných dokladov v jednom kalendárnom mesiaci na účely používania VRP na 3 000.
Podľa § 15a ods. 4 zákona č. 289/2008 Z. z. ak podnikateľ prekročí počet vydaných pokladničných dokladov podľa § 4a ods. 2, FR SR posledný deň mesiaca, ktorý nasleduje po skončení mesiaca, v ktorom došlo k prekročeniu tohto počtu, ukončí používanie VRP. Podnikateľ je povinný najneskôr v deň nasledujúci po ukončení používania VRP podľa prvej vety začať používať elektronickú registračnú pokladnicu (ďalej len „ERP“), ktorá spĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 1 až 4 zákona č. 289/2008 Z. z.
Opätovné používanie VRP nie je možné.

Ustanovenie § 15a ods. 4 zákona č. 289/2008 Z. z. v nezmenenom znení platí aj po 1.7.2016, pričom v prechodných ustanoveniach uvedeného zákona nie je uvedený postup k úpravám účinným od 1.7.2016.

Znamená to, že postup uvedený v § 15a ods. 4 zákona č. 289/2008 Z. z. sa do 30.6.2016 uplatní na všetky prípady prekročenia 1 000 pokladničných dokladov vydaných z VRP v jednom kalendárnom mesiaci, ktoré nastali do 30.6.2016 a od 1.7.2016 sa uplatní na prípady prekročenia počtu 3 000 vydaných pokladničných dokladov, ktoré nastanú po 1.7.2016.

Ak podnikateľ k akémukoľvek dátumu do 30.6.2016 prekročil (alebo prekročí) limit 1 000 pokladničných dokladov vydaných z VRP v kalendárnom mesiaci, tak v zmysle § 15a ods. 4 zákona č. 289/2008 Z. z. nasledujúci deň po ukončení používania VRP (ktoré FR SR vykoná posledný deň mesiaca nasledujúceho po skončení mesiaca, v ktorom došlo k prekročeniu limitu) je (bude) povinný začať používať ERP.