Úvod > DPH > Základ dane a oprava základu dane > Základ dane pri premiestnení tovaru do iného ČŠ > Základ dane pri premiestnení tovaru do iného členského štátu

Základ dane pri premiestnení tovaru do iného členského štátu

Základom dane pri premiestnení tovaru, ktorý je vo vlastníctve zdaniteľnej osoby z tuzemska do iného členského štátu na účely jej podnikania je cena, za ktorú bol tovar nadobudnutý vrátane nákladov súvisiacich s nadobudnutím. Ak bol tovar vytvorený vlastnou činnosťou, základom dane sú náklady na vytvorenie  tovaru vlastnou činnosťou (§ 22 ods. 6 zákona o DPH).
 
Pre premiestnenie tovaru do iného členského štátu platia rovnaké pravidlá ako pre dodanie tovaru do iného ČŠ so zmenou vlastníctva tovaru (podnikateľ, ktorý premiestňuje tovar do iného ČŠ, zároveň uskutoční intrakomunitárne nadobudnutie tovaru v ČŠ, kde sa preprava tovaru skončila). Premiestnenie tovaru, ktorý je vo vlastníctve zdaniteľnej osoby z tuzemska do iného členského štátu je v zmysle  zákona o DPH oslobodené od dane, ak osoba, ktorá si premiestňuje  tovar na účely  svojho podnikania, je registrovaná pre daň v tuzemsku  a zároveň je identifikovaná pre daň v členskom štáte, do ktorého tovar premiestňuje. Platiteľ dane, ktorý si premiestňuje tovar z tuzemska do iného členského štátu ako dodanie tovaru za protihodnotu na účely svojho podnikania, musí uviesť premiestnenie tohto tovaru aj v daňovom priznaní a aj v súhrnnom výkaze.    
 
FAQ
 
Otázka – Určenie základu dane pri premiestnení tovaru do iného ČŠ
Slovenský podnikateľ A, platiteľ dane vyrába na Slovensku chladničky (tovar) a zároveň podniká aj  v Nemecku, kde je identifikovaný pre daň. Podnikateľ premiestnil tovar zo SR do Nemecka  na účely svojho podnikania, pričom tovar bol vytvorený vlastnou činnosťou. Čo tvorí základ dane pri premiestnení tohto tovaru do iného ČŠ?
Odpoveď
Tovar bol vytvorený vlastnou činnosťou, preto základom dane sú všetky náklady vynaložené na výrobu uvedených chladničiek. Určenie základu dane je dôležité z dôvodu, v akej výške uvedie do daňového priznania a súhrnného výkazu premiestnenie - dodanie  tohto tovaru za protihodnotu  do iného ČŠ v tuzemsku a na druhej strane z akého základu dane  z nadobudnutia tovaru v inom ČŠ  prizná  DPH vo výške platnej sadzby dane v tomto ČŠ.