Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov zo závislej činnosti > Povinnosti zamestnávateľa voči zamestnancovi > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti - príspevky na DDS

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti - príspevky na DDS

Otázka
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky v decembri 2015 na svojom webovom sídle uverejnilo nový vzor Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 ZDP (ďalej len „potvrdenie“). Má zamestnávateľ na riadku 10 potvrdenia uvádzať sumu zamestnávateľom zrazených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie len vtedy, ak zamestnanec splnil podmienky na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 10 ZDP, alebo aj v prípade, ak zamestnanec ustanovené podmienky nesplnil. Maximálna suma nezdaniteľnej časti základu dane ustanovená v § 11 ods. 11 ZDP, t. j. 180 eur, má vplyv na sumu, ktorú zamestnávateľ uvádza na riadku 10 potvrdenia za zdaňovacie obdobie 2016?

Odpoveď
V súlade s § 39 ods. 2 písm. f) bod 8 ZDP v znení účinnom od 01.01.2016 mzdový list musí na daňové účely obsahovať sumu príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré za zamestnanca odvádza zamestnávateľ.

V súlade s § 39 ods. 5 ZDP zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný za obdobie, za ktoré zamestnancovi vyplácal zdaniteľný príjem, vystaviť potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti z údajov uvedených na mzdovom liste, prípadne v evidencii podľa § 39 ods. 4 ZDP, ktoré sú rozhodujúce na výpočet základu dane, preddavkov na daň, dane, na priznanie zamestnaneckej prémie a na priznanie daňového bonusu za príslušné zdaňovacie obdobie, a doručiť zamestnancovi v ustanovenej lehote.

Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodol na tom, že príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie za zamestnanca bude odvádzať zamestnávateľ, mzdový list v súlade s § 39 ods. 2 písm. f) bod 8 ZDP musí obsahovať sumu týchto príspevkov, t. j. sumu, ktorú zamestnávateľ zamestnancovi zráža zo mzdy a za neho odvádza. Suma príspevkov, ktorú za zamestnanca odvádza zamestnávateľ, sa na mzdovom liste uvádza bez ohľadu na to, či zamestnanec splnil alebo nesplnil podmienky na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 10 ZDP.

Potvrdenie, ktoré FR SR uverejnilo na svojom webovom sídle v decembri 2015, zamestnávateľ prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie 2016, pričom na riadku 10 tohto potvrdenia bude uvádzať úhrnnú sumu príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, a to z údajov uvedených na mzdovom liste.

Pri výpočte úhrnu príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, platených zamestnávateľom a zamestnancom, ktorí sú účastníkmi tohto sporenia sa použije postup podľa § 4 ods. 3 ZDP.

V nadväznosti na § 39 ods. 2 písm. f) bod 8 ZDP na riadku 10 potvrdenia zamestnávateľ uvedie sumu príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré zamestnancovi skutočne zrazil, t. j. vrátane príspevkov zaplatených na základe účastníckej zmluvy, ktorá podmienky uvedené v § 11 ods. 12 ZDP nespĺňa. Zamestnávateľ na tomto riadku uvedie aj sumu vyššiu ako je 180 eur.