Účtovná jednotka, FO podnikateľ ako účtovná jednotka

Zákon o účtovníctve sa vzťahuje aj na fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov podľa osobitného predpisu (zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov).
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Kedy sa FO podnikateľ stáva účtovnou jednotkou?
Som začínajúci podnikateľ, a neviem, či mám účtovať v jednoduchom účtovníctve?
Odpoveď
Ak fyzická osoba podnikateľ bude preukazovať skutočné výdavky, ktoré vynaložil na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, musí účtovať buď v sústave jednoduchého účtovníctva alebo v sústave podvojného účtovníctva. Takýto podnikateľ sa potom považuje za účtovnú jednotku a zákon o účtovníctve sa na neho vzťahuje v plnom rozsahu.
 
Otázka č. 2 – Podľa akého predpisu FO podnikateľ vedie jednoduché účtovníctvo?
Fyzická osoba podnikateľ sa rozhodol viesť jednoduché účtovníctvo. Podľa akej právnej normy bude postupovať?
Odpoveď
Fyzická osoba podnikateľ pri vedení jednoduchého účtovníctva bude postupovať podľa Opatrenia MF SR č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatne zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov.
 
Otázka č. 3 – Kedy sa zákon o účtovníctve nevzťahuje na FO podnikateľov? 
Musí FO podnikateľ vždy viesť jednoduché účtovníctvo, alebo je nejaká výnimka z tejto povinnosti?
Odpoveď
U fyzickej osoby platí výnimka, že ak daňovník, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, alebo daňovník, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia, neuplatní preukázateľné daňové výdavky, môže uplatniť výdavky vo výške 60 % z úhrnu príjmov uvedených v § 6 odsekoch 1 a 2 (príjmy z podnikania a príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti) najviac do výšky 20 000 eur ročne. Ak daňovník s príjmami podľa § 6 odseku 4 (príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu), ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty alebo je platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia, neuplatní preukázateľné daňové výdavky, môže uplatniť výdavky vo výške 60 % z týchto príjmov najviac do výšky 20 000  eur ročne.
Daňovník počas uplatňovania výdavkov percentom z príjmov je povinný viesť evidenciu o
-          príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového
            základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných
            dokladov (§ 10 ods. 1 zákona o účtovníctve – pre účely daňové sa použijú len u ustanovenia  podľa  písm. a) až  d),
-          zásobách a pohľadávkach.
 
Zákon o účtovníctve sa nevzťahuje ani na daňovníka, ktorý uplatňuje pri príjmoch uvedených v § 6 v odsekoch 1 až 4 (príjmy z podnikania, príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti, príjmy z prenájmu, príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu) preukázateľne vynaložené daňové výdavky. Takýto daňovník môže viesť počas celého zdaňovacieho obdobia  daňovú evidenciu o
-          príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov (§ 10 ods. 1 písm. a) až d) zákona o účtovníctve),
-          daňových výdavkoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane vydaných dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov podľa § 10 ods. 1 písm. a) až d) zákona o účtovníctve),
-          hmotnom majetku a nehmotnom majetku zaradenom do obchodného majetku [(§ 2 písm. m) zákona o dani z príjmov],
-          zásobách a pohľadávkach,
-          záväzkoch.
 
Otázka č. 4 –  Účtovná jednotka - FO, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, má povinnosť sa od 1. januára 2015 zatriediť do veľkostných skupín (mikro, malá, veľká)?
Odpoveď
Podľa zákona o účtovníctve do veľkostných skupín mikro účtovná jednotka, malá účtovná jednotka alebo veľká účtovná jednotka sa nezatrieďuje účtovná jednotka fyzická osoba, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
Zatrieďovanie do veľkostných skupín sa vzťahuje na fyzickú osobu podnikateľa účtujúcu v sústave podvojného účtovníctva.