Odpisovanie hmotného majetku poskytnutého na prenájom

Odpisy hmotného majetku poskytnutého na prenájom sú daňovými výdavkami podľa § 19 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov (výnosov) z prenájmu tohto majetku prislúchajúcich na príslušné zdaňovacie obdobie. 

Ak je hmotný majetok poskytnutý na prenájom iba z časti alebo len časť zdaňovacieho obdobia, výška odpisov zahrnovaných do daňových výdavkov prenajímateľa sa určí podľa rozsahu a doby prenájmu tohto majetku; neuplatnená časť ročného odpisu prenajatého hmotného majetku sa uplatní počnúc rokom nasledujúcim po uplynutí doby odpisovania hmotného majetku podľa § 26 ods. 1 vo výške ročného odpisu vypočítaného ako pomer vstupnej ceny hmotného majetku a doby odpisovania ustanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu v § 26 ods. 1, ale iba do výšky príjmov z prenájmu. 

S účinnosťou od 1.1.2021 sa táto limitácia neuplatňuje u mikrodaňovníka na prenajímaný majetok zaradený v odpisovej skupine 0 až 4, okrem osobného automobilu zatriedeného do kódu klasifikácie produktov 29.10.2 so vstupnou cenou 48 000 eur a viac, ak sa jedná o majetok zaradený v obchodnom majetku v súvislosti s dosahovaním príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov. 

FAQ

Otázka č. 1 - Príjem z prenájmu majetku dosiahnutý vopred na 2 zdaňovacie obdobia

Daňovník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva odpisuje budovu zaradenú do 5. odpisovej skupiny so vstupnou cenou 180 000 eur. Ročný odpis predstavuje sumu 9 000 eur. Dohodnuté ročné nájomné je 8000 eur ročne. Nájomca v roku 2023 zaplatí nájomné dopredu na 2 roky, teda sumu 16 000 eur.  Akú výšku odpisu budovy si môže daňovník zahrnúť do daňových výdavkov v roku 2023 a akú v roku 2024?

Odpoveď

Daňovník uplatní odpis budovy v roku 2023 vo výške 8 000 eur, nakoľko časovo rozlíšené nájomné na rok 2023 predstavuje sumu 8 000 eur. V roku 2024 zahrnie do daňových výdavkov odpis vo výške časovo rozlíšenej sumy príjmov pripadajúcej na zdaňovacie obdobie roku 2024, ktorých inkaso nastalo v roku 2023, t. j. v sume 8 000 eur.

 

Otázka č. 2 - Príjem z prenájmu dosiahnutý v nasledujúcom zdaňovacom období do lehoty na podanie daňového priznania

Daňovník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva odpisuje budovu zaradenú do 5. odpisovej skupiny so vstupnou cenou 180 000 eur. Ročný odpis predstavuje sumu 9 000 eur. Dohodnuté ročné nájomné je 8000 eur ročne. Nájomca zaplatí nájomné aj za rok 2023 aj za rok 2024 až vo februári 2024 v sume 16 000 eur.  Môže si daňovník uplatniť odpis budovy za zdaňovacie obdobie 2023?

Odpoveď

V prípade, že nájomca uhradí nájomné v sume 16 000 eur za rok 2023 a 2024 vo februári 2024, teda nájomné za rok 2023 bude uhradené ešte pred podaním daňového priznania prenajímateľa za zdaňovacie obdobie 2023, potom si môže prenajímateľ uplatniť v daňových výdavkoch v zdaňovacom období 2023 odpis budovy v sume 8 000 eur, čo zodpovedá časovo rozlíšenej sume príjmov z prenájmu prislúchajúcej k roku 2023.

 

Otázka č. 3 - Príjem z prenájmu dosiahnutý v nasledujúcom zdaňovacom období po lehote na podanie daňového priznania

Daňovník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva odpisuje budovu zaradenú do 6. odpisovej skupiny so vstupnou cenou 220 tis. eur. Ročný odpis budovy je 5 500 eur. V nájomnej zmluve je dohodnuté mesačné nájomné vo výške 1 000 eur. Nájomca zaplatí nájomné za rok 2023 až v auguste 2024 v sume 2 000 eur. Ako si daňovník ako prenajímateľ uplatní odpis budovy za rok 2023?

Odpoveď

Keďže v roku 2023 daňovník ako prenajímateľ nedosiahol žiadny príjem z prenájmu budovy, v zdaňovacom období 2023 si nemôže uplatniť odpis budovy. Až po prijatí platby nájomného v roku 2024 si môže prenajímateľ uplatniť do daňových výdavkov roku 2023 odpis prenajatej budovy do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov z prenájmu prislúchajúcej k roku 2023, t. j. 12 000 eur, a to prostredníctvom dodatočného daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2023.

 

Otázka č. 4 - Príjem z prenájmu nehnuteľnosti podliehajúci dani z príjmov podľa § 6 ods. 3

Daňovník dosiahne v roku 2023 príjem z prenájmu nehnuteľnosti, ktorý podlieha dani z príjmov podľa § 6 ods. 3,  vo výške 4 900 eur, čo zodpovedá nájomnému dohodnutému v nájomnej zmluve za rok 2023. Daňové výdavky vykazuje daňovník v sume 5 700 eur, z toho ročný odpis nehnuteľnosti 4 500 eur. Akú výšku odpisu nehnuteľnosti si môže daňovník uplatniť v daňových výdavkoch, keď príjem z prenájmu nehnuteľnosti vo výške 500 eur je oslobodený od dane a daňovník prizná v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2023 príjem vo výške 4 400 eur?

Odpoveď

Daňovník prizná v daňovom priznaní za rok 2023 príjem v sume 4 400 eur a daňové výdavky zistené rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrnovaných do základu dane k celkovým príjmom v sume 5 118,37 eura (4400:4900x5700). Nakoľko pri príjmoch z prenájmu nehnuteľnosti sa neprihliada na výdavky presahujúce sumu príjmu, daňovník uplatní v daňovom priznaní výdavky v sume 4 400 eur. Daňovník si do daňových výdavkov zahrnie celý ročný odpis nehnuteľnosti v sume 4 500 eur, nakoľko dosiahnutý príjem z prenájmu bol 4 900 eur.