Zdaňovacie obdobie

 • Zdaňovacie obdobie zahraničnej osoby

  Zdaňovacie obdobie zahraničnej osoby
  Zahraničná osoba registrovaná podľa § 5 zákona o DPH podáva daňové priznanie za zdaňovacie obdobie (kalendárny mesiac alebo kalendárny štvrťrok v zmysle § 77 zákona o DPH) iba vtedy, ak jej vznikla v zdaňovacom období povinnosť platiť daň podľa § 69 zákona o DPH; ak v zdaňovacom období dodala tovar oslobodený od dane podľa § 43 alebo § 47 zákona o DPH; dodala tovar podľa § 45 zákona o DPH alebo ak uplatňuje odpočítanie dane. Z uvedeného vyplýva, že zahraničná osoba, ktorá je registrovaná podľa § 5 alebo 6 zákona o DPH nemá určené pravidelné zdaňovacie obdobie (t.j. nemá povinnosť podať tzv. nulové daňové priznanie). Daňové priznanie podáva iba vtedy, ak je osobou povinnou platiť daň v tuzemsku podľa § 69 zákona o DPH; ak uskutočňuje dodanie tovaru z miesta dodania v tuzemsku s oslobodením od dane podľa § 43 alebo § 47 zákona o DPH; ak dodáva tovar v rámci trojstranného obchodu z miesta dodania v tuzemsku;  ak odpočítava daň z prijatých dodávok v tuzemsku.

  FAQ

  Otázka č. 1 - Dodanie stavebných prác zahraničnou osobou pre súkromnú osobu na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v tuzemsku
  Český podnikateľ – registrovaný pre daň v ČR – poskytol stavebné práce súkromnej osobe na nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v tuzemsku. Aké má povinnosti z hľadiska DPH?
  Odpoveď
  Český podnikateľ je osobou povinnou platiť daň v tuzemsku v zmysle § 69 ods. 1 zákona o DPH. Z uvedeného vyplýva, že má povinnosť registrácie na DPH v SR podľa § 5 zákona o DPH viď:  https://podpora.financnasprava.sk/index.php?type=page&urlcode=082148&title=Registr%C3%A1cia-zahr-osoby-pod%C4%BEa--5--
  Daňové priznanie podá do 25. dňa nasledujúceho mesiaca ako uskutočnil dodanie stavebných prác. Dodávku uvedie v riadku 3 a 4 daňového priznania. Pokiaľ by český podnikateľ v ďalších obdobiach neuskutočnil dodávky, ktoré sú predmetom dane v tuzemsku, resp. neodpočítal daň, daňové priznanie nepodáva.  Kontrolný výkaz český podnikateľ podá rovnako iba v prípade, ak dodal tovar alebo službu, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň v tuzemsku, prípadne odpočítal daň v tuzemsku.  Viď metodický pokyn ku kontrolnému výkazu:
  https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_pokyny/Nepriame_dane/2021/2021.09.09_008_DPH_2021_MP_KVDPH.pdf

  Otázka č. 2 - Odpočítanie dane v SR u českého podnikateľa registrovaného na DPH v SR podľa § 5
  Český podnikateľ – registrovaný na DPH v SR v predchádzajúcom roku - uzatvoril zmluvu o dielo na dodanie stavby so slovenskou súkromnou osobou. Stavba bude dodaná v mesiaci november. Český podnikateľ nakúpil v mesiaci január tovary od slovenských platiteľov dane, ktoré budú súčasťou  stavby v SR. V  januári neuskutočnil žiadne zdaniteľné plnenia s miestom dodania v tuzemsku. Má povinnosť podať daňové priznanie?  Za aké zdaňovacie obdobie?
  Odpoveď
  Vzhľadom k tomu, že český podnikateľ – registrovaný na DPH v SR podľa § 5 zákona o DPH – má povinnosť platiť daň z dodania stavby v zmysle § 69 ods. 1 zákona o DPH (ide o dodanie tovaru), má právo na odpočítanie dane za nakúpené tovary, ktoré budú súčasťou dodávky stavby. Podľa pravidiel uvedených v § 49 až 51 môže uplatniť odpočítanie dane za zdaňovacie obdobie január. Daňové priznanie podá do 25.2. Odpočítanie dane uvedie v riadku 19 a 21 daňového priznania. Ak v ďalších mesiacoch neprijal a ani neuskutočnil žiadne plnenia, daňové priznania nepodáva. Daňové priznanie podá až za zdaňovacie obdobie, kedy dodá stavbu (november) do 25. 12. kal. roka. Český podnikateľ podáva aj kontrolný výkaz, kde v časti B2 uvedie údaje z faktúr tuzemských dodávateľov, z ktorých si odpočítava daň. Ak v ďalších mesiacoch neprijal a ani neuskutočnil žiadne plnenia, daňové priznania ani kontrolné výkazy nepodáva.

  Otázka č. 3 - Dodanie služieb osobnej medzinárodnej dopravy zo SR do ČR uskutočnenej českým dopravcom voči súkromnej osobe
  Český dopravca vykonal osobnú prepravu z Bratislavy do Brna. Aké má v SR povinnosti z hľadiska DPH?
  Odpoveď
  V zmysle § 16 ods. 4 zákona o DPH je miestom dopravy osôb miesto, kde sa doprava vykonáva a ak sa vykonáva viac ako v jednom štáte, považuje sa za vykonanú v týchto štátoch pomerne k prekonaným vzdialenostiam v týchto štátoch. Český dopravca má povinnosť registrácie na DPH v SR z dôvodu uskutočnenia časti dopravy na území SR. Keďže ide o medzinárodnú osobnú dopravu, ktorá je na území tuzemska oslobodená od dane v zmysle § 46 ods. 2 zákona o DPH, český dopravca nemá povinnosť podať daňové priznanie. Daňové priznanie by podal len za podmienok uvedených v § 78 ods. 2 zákona o DPH. Český dopravca za zdaňovacie obdobie, kedy dodal službu osobnej dopravy na území tuzemska, nemá povinnosť podať ani kontrolný výkaz.

  Upozornenie:
  Ak by zahraničná osoba prestala spĺňať status zahraničnej osoby, registrovanej podľa § 5 zákona o DPH a bola by registrovaná podľa § 4 zákona o DPH, potom podáva aj tzv. ,,nulové daňové priznanie" za zdaňovacie obdobie určené podľa § 77 zákona o DPH (mesačné alebo štvrťročné zdaňovacie obdobie.