Registrácia podfondu

Otázka

Investičný fond založený ako fond s premenlivým základným imaním podľa v zmysle českého zákona č. 240/2013 Sb. o investičných fondech společnostech a investičných fondech má české ale aj slovenské  DIČ. Tento fond  založil podfond ALFA,  ktorý je v zmysle uvedeného zákona účtovne aj majetkovo oddelenou časťou imania fondu. Podfond ALFA  má v SR príjmy z prenájmu nehnuteľností.  Podfond ALFA má iba české DIČ.
Je podfond ALFA povinný sa registrovať pre daň z príjmov u správcu dane v SR?

Odpoveď

Investičný fond s premenlivým základným imaním je akciová spoločnosť podľa Obchodného zákonníka (ako akciová spoločnosť teda disponuje aj vlastnou právnou subjektivitou), ktorú možno založiť len na účely vykonávania kolektívneho investovania. Špecifikom tohto typu investičného fondu je možnosť vytvárať podfondy (ale už bez vlastnej právnej subjektivity), ktoré predstavujú účtovne oddelenú časť jeho majetku a záväzkov s vlastnými investičnými akciami. Sú zriadené voliteľne, t.j. akciová spoločnosť s premenlivým základným imaním podfondy nutne mať nemusí (záleží len na rozhodnutí zakladateľov). Sú vytvárané vo vnútri investičného fondu a vyčleňuje sa do neho časť majetku akciovej spoločnosti.

V uvedenom prípade ide o zahraničný investičný fond s premenlivým základným imaním, ktorý je zahraničnou právnickou osobou s právnou formou ako akciová spoločnosť, a teda má vlastnú právnu subjektivitu. Podfond je vytvorený vo vnútri investičného fondu, vyčleňuje sa do neho časť majetku akciovej spoločnosti, je bez vlastnej právnej subjektivity (právnu subjektivitu má len spoločnosť, ktorá ich zriadila). Osoba bez právnej subjektivity nemôže mať postavenie daňového subjektu, a teda mu nemôže vzniknúť povinnosť a ani právo sa registrovať. O registračnej povinnosti fondu je možné uvažovať iba v prípade osoby s právnou subjektivitou.