Úvod > DPH > Daňová povinnosť > Dodanie tovaru do iného ČŠ a do tretích štátov > Dodanie tovaru do iného ČŠ a do tretích štátov

Dodanie tovaru do iného ČŠ a do tretích štátov

Daňová povinnosť pri dodaní tovaru do iného členského štátu a do tretieho štátu
 
Deň dodania tovaru z tuzemska do iného členského štátu
Pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu, ak ide o dodanie tovaru, ktoré je oslobodené od dane podľa § 43 zákona o DPH,  vzniká nadobúdateľovi (odberateľovi) v inom členskom štáte daňová povinnosť. Platiteľ dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu v tomto prípade je povinný uviesť dodanie tovaru ako oslobodené dodanie tovaru z tuzemska do iného členského štátu v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť (podľa § 19 ods. 8 zákona o DPH) a do I. časti súhrnného výkazu za obdobie kalendárneho  mesiaca resp. štvrťroka, v ktorom vznikla daňová povinnosť. Deň dodania tovaru  u dodávateľa by mal byť totožný s dňom nadobudnutia tohto tovaru u nadobúdateľa v inom členskom štáte. Deň vzniku daňovej povinnosti je 15.deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, kedy bol tovar dodaný (tovar je dodaný vtedy, keď nadobúdateľ získa právo nakladať s tovarom ako vlastník). Ak je však faktúra vyhotovená pred týmto dňom, tak daňová povinnosť vzniká dňom vyhotovenia faktúry. Určenie vzniku daňovej povinnosti na základe vyhotovenia faktúry sa však berie do úvahy iba vtedy, ak vyhotovená faktúra časovo súvisí s fyzickou prepravou tovaru do iného členského štátu.

Ak sa dodanie tovaru uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane, považuje sa tovar dodaný najneskôr posledným dňom obdobia, na ktoré sa platba za opakovane alebo čiastkovo dodaný tovar vzťahuje, s výnimkou ak je dohodnutá platba za čiastkovo alebo opakovane dodávaný tovar za obdobie dlhšie ako 12 kalendárnych mesiacov. Vtedy sa tovar považuje za dodaný posledným dňom 12. kalendárneho mesiaca, až kým sa dodanie tovaru neskončí.

FAQ
 
Otázka č. 1 – Vznik daňovej povinnosti pri dodaní tovaru do iného ČŠ
Platiteľ dane na základe kúpnopredajnej zmluvy dodal do ČR tovar českému odberateľovi. Tovar bol prepravený na účet dodávateľa  a bol odovzdaný prepravcom  českému odberateľovi dňa 22.02.2023. Za dodávku tovaru platiteľ vyhotovil faktúru dňa 27.02.2023. Kedy v tomto prípade vzniká slovenskému dodávateľovi daňová povinnosť?
Odpoveď
Keďže faktúra bola vyhotovená skôr ako 15.3.2023, dňom vzniku daňovej povinnosti pre slovenského dodávateľa je 27.2.2023.To znamená, že dodávateľ tento zdaniteľný obchod uvedie do daňového priznania a do I. časti súhrnného výkazu DPH za mesiac február 2023, resp. I.Q 2023. Taktiež český odberateľ musel do daňového priznania za mesiac február 2023, resp. I.Q 2023 uviesť nadobudnutie tovaru z iného členského štátu.
 
Deň dodania tovaru do miesta určenia na území tretieho štátu
Pri tovare, ktorý je odoslaný alebo prepravený z tuzemska do miesta určenia  na území tretieho štátu (vývoz tovaru), ktorý je oslobodený od dane podľa § 47 zákona o DPH, sa za deň dodania tovaru považuje deň výstupu tovaru z územia Európskej únie, ktorý je potvrdený colným úradom v colnom vyhlásení alebo v zjednodušenom colnom vyhlásení. Platiteľ má povinnosť uviesť toto dodanie do daňového priznania ako oslobodené dodanie tovaru od dane, pričom má nárok na odpočítanie dane z prijatých tovarov a služieb súvisiacich s vývozom tovaru. V daňovom priznaní  sa  uvádza vývoz tovaru v tom zdaňovacom období, keď došlo k dodaniu tovaru, t.j. dňom výstupu tovaru z územia EÚ.

Otázka č. 2 – Vznik daňovej povinnosti pri vývoze tovaru
Slovenský podnikateľ, platiteľ dane, predal tovar tureckému podnikateľovi. Tovar bol prepravený do Turecka na účet dodávateľa a bol odovzdaný prepravcom tureckému odberateľovi 12.06.2023. Slovenský podnikateľ má JCD o prepustení tovaru v režime vývoz s miestom  určenia Turecko (tretí štát), potvrdené colným orgánom s dňom výstupu tovaru z colného územia EÚ 10.6.2023.
Odpoveď
Za deň dodania sa považuje deň, kedy tovar vystúpil z územia EÚ, t.j. deň 10.6.2023, ktorý je potvrdený colným orgánom v JCD. Slovenský podnikateľ fakturoval tureckému podnikateľovi predaj tovaru bez dane, nakoľko ide o vývoz tovaru oslobodený od dane a uviedol ho v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie jún 2023, resp. II.Q 2023  ako dodanie tovaru oslobodené od dane.
 
Deň dodania tovaru do iného členského štátu EÚ na základe komisionárskej zmluvy
Pri dodaní tovaru do iného členského štátu EÚ na základe komisionárskej zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy, komitentovi vzniká daňová povinnosť v ten istý deň, keď vzniká daňová povinnosť komisionárovi. Ak ide o prípady obstarania predaja alebo kúpy tovaru na základe komisionárskej zmluvy, podľa ktorej komisionár obstará kúpu alebo predaj tovaru vo svojom mene a na účet komitenta, potom pre účely zákona o DPH komisionár koná tak, akoby bol vlastníkom tovaru.  Komisionár, ktorý obstaráva kúpu alebo predaj tovaru, je vo vzťahu ku kupujúcemu ako predávajúci a vo vzťahu ku komitentovi ako kupujúci.
 
Otázka č. 3 – Vznik daňovej povinnosti pri dodávke tovaru do iného ČŠ na základe komisionárskej zmluvy
Platiteľ dane v SR dňa 15.03.2023 odoslal tovar prostredníctvom prepravnej firmy komisionárovi v Nemecku. Komisionár v Nemecku prevzal tovar 20.03.2023 a vo svojom mene ho predal podnikateľovi v Nemecku dňa 03.04.2023. Platiteľ dane v SR – vlastník tovaru – uskutoční voči komisionárovi intrakomunitárne dodanie tovaru. Komisionár v Nemecku mal nadobudnutie tovaru zo SR a následne uskutočnil dodanie tovaru podnikateľovi v Nemecku. Kedy vznikla komisionárovi daňová povinnosť?
Odpoveď
Daňová povinnosť z nadobudnutia tovaru v inom členskom štáte EÚ vzniká komisionárovi 15.04.2023 (nemá faktúru). V ten istý deň platiteľovi dane v SR vzniká daňová povinnosť (t.j. 15.04.2023) a do I. časti súhrnného výkazu potom uvedie dodanie tovaru do iného členského štátu za kalendárny mesiac apríl 2023, resp. za II. Q 2023.