Oslobodenie dotácií

Od dane z príjmov sú oslobodené
 
- plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky trhu práce podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, okrem platieb prijatých v súvislosti s výkonom činností, z ktorých plynú príjmy podľa §  6 zákona o dani z príjmov (t. j. príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu nehnuteľnosti a z použitia diela a použitia umeleckého výkonu),
 
- podpory a príspevky z prostriedkov nadácií a občianskych združení, neziskových organizácií a neinvestičných fondov vrátane nepeňažného plnenia, podpory a príspevky poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu, rozpočtu obcí, vyšších územných celkov a štátnych fondov vrátane nepeňažného plnenia okrem platieb prijatých ako náhrada za stratu príjmu alebo v súvislosti s výkonom činností, z ktorých plynú príjmy podľa § 5 a 6 zákona o dani z príjmov.
 
Upozornenie:
Zákonom č. 416/2020 Z. z. došlo k rozšíreniu okruhu príjmov oslobodených od dane podľa tohto ustanovenia o plnenia v rámci aktívnej politiky práce poskytované v súlade s § 54 ods. 1 písm. e) zákona o službách zamestnanosti prostredníctvom projektov na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov zamestnanosti, ktoré daňovník prijal v súvislosti s výkonom činností, z ktorých mu plynú príjmy podľa § 6 ZDP. Napríklad v rámci projektu Prvá pomoc,  resp. Prvá pomoc PLUS ide o tie plnenia, ktoré sa poskytujú podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona o službách zamestnanosti.
 
V súlade s prechodným ustanovením § 52zzi ods. 1 ZDP sa oslobodenie uvedených platieb (plnení) od dane z príjmov fyzickej osoby prvýkrát použije už pri podaní daňového priznania k dani z príjmov po 31.12.2020 (už pri podaní daňového priznania za rok 2020).
Vzhľadom na definíciu pojmu daňový výdavok uvedenú v § 2 písm. i) ZDP je z daňových výdavkov potrebné vylúčiť výdavky vynaložené na príjmy nezahŕňané do základu dane, t. j. výdavky hradené z prijatého plnenia, ktoré je oslobodené od dane z príjmov. Ide o zachovanie princípu neutrálneho vplyvu uvedených platieb (plnení) na základ dane.

FAQ

Otázka č. 1 – Dotácie oslobodené od dane z príjmov
Daňovníkovi, ktorý vykonáva poľnohospodársku výrobu len príležitostne, pričom na túto činnosť nemá vydané osvedčenie o SHR, boli poskytnuté finančné prostriedky prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry ako jednotná platba na plochu vo výške 2 500 eur. Je daňovník povinný zdaniť tento príjem?
Odpoveď
Keďže daňovník neprijal  podporu v súvislosti s výkonom podnikateľskej činnosti, príjem je u daňovníka oslobodený od dane z príjmov fyzickej osoby. Daňovník prijaté platby neuvádza v daňovom priznaní a nezdaňuje ich.
 
Otázka č. 2 -  Dotácie z úradu práce na začatie podnikania
Ak dostane fyzická osoba príspevok na výkon podnikateľskej činnosti v súlade so zákonom č 5/2004 Z. z. o službách v zamestnanosti od Úradu práce a sociálnych vecí a rodiny na základe uzatvorenej dohody a rozhodne sa  preukazovať výdavky podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov, je tento príspevok na začatie vykonáva podnikateľskej činnosti  oslobodený od dane, alebo ide o zdaniteľný príjem fyzickej osoby podnikateľa?
Odpoveď
Podľa § 9 ods. 2 písm. d) zákona o dani z príjmov sú od dane oslobodené plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky trhu práce okrem platieb prijatých v súvislosti s výkonom činností, z ktorý plynú príjmy podľa § 6 zákona o dani z príjmov. Ak daňovník prijal príspevok ( dotáciu)  v súvislosti s výkonom činnosti, z ktorej plynú príjmy z podnikania podľa § 6 zákona o dani z príjmov, príjem nie je od dane z príjmov oslobodený a ide o zdaniteľný príjem z podnikania.