Oslobodenie dotácií

Dotácie, podpory a príspevky, ktoré fyzickej osobe nie sú poskytnuté v súvislosti s výkonom činnosti, z ktorej jej plynú príjmy podľa § 5 (príjmy zo závislej činnosti) a § 6 (príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu) sú od dane z príjmov oslobodené. Uvedené vyplýva z ustanovenia § 9 ods. 2 písm. d) a j) zákona o dani z príjmov.  
 

FAQ

Otázka č. 1 – Dotácie oslobodené od dane z príjmov
Daňovníkovi, ktorý vykonáva poľnohospodársku výrobu len príležitostne, pričom na túto činnosť nemá vydané osvedčenie o SHR, boli poskytnuté finančné prostriedky prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry ako jednotná platba na plochu vo výške 2 500 eur. Je daňovník povinný zdaniť tento príjem.
Odpoveď
Keďže daňovník neprijal  podporu v súvislosti s výkonom podnikateľskej činnosti, príjem je u daňovníka oslobodený od dane z príjmov fyzickej osoby. Daňovník prijaté platby neuvádza v daňovom priznaní a nezdaňuje ich.
 
Otázka č. 2 -  Dotácie z úradu práce na začatie podnikania
Ak dostane fyzická osoba príspevok na výkon podnikateľskej činnosti v súlade so zákonom č 5/2004 Z. z. o službách v zamestnanosti od Úradu práce a sociálnych vecí a rodiny na základe uzatvorenej dohody  a rozhodne sa  preukazovať výdavky podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov, je tento príspevok na začatie vykonáva podnikateľskej činnosti  oslobodený od dane, alebo ide o zdaniteľný príjem fyzickej osoby podnikateľa?
Odpoveď
Podľa § 9 ods. 2 písm. d) zákona č. 595/2003 z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sú od dane oslobodené plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky trhu práce okrem platieb prijatých v súvislosti s výkonom činností, z ktorý plynú príjmy podľa § 6 zákona o dani z príjmov. Ak daňovník prijal príspevok ( dotáciu)  v súvislosti s výkonom činnosti, z ktorých plynú príjmy z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 zákona o dani z príjmov, príjem nie je od dane z príjmov oslobodený a ide o zdaniteľné príjmy z podnikania.