Odpisy hmotného majetku poskytnutého na prenájom

Od 1.1.2015 je možné u prenajímateľa uplatniť do daňových výdavkov odpis prenajatého hmotného  majetku len do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov (výnosov) z prenájmu tohto majetku prislúchajúcich na príslušné zdaňovacie obdobie . Ak je hmotný majetok prenajatý z časti, alebo len časť zdaňovacieho obdobia, výška odpisov zahrnovaných do daňových výdavkov prenajímateľa sa určí podľa rozsahu a doby prenájmu tohto majetku. 

Neuplatnená časť ročného odpisu prenajatého hmotného majetku sa uplatní :

- počnúc rokom nasledujúcim po uplynutí doby odpisovania  hmotného majetku podľa §26 ods.1 zákona o dani z príjmov vo výške ročného odpisu vypočítaného ako pomer vstupnej ceny a doby odpisovania  stanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu podľa §26 ods.1 , alebo

- ak je hmotný majetok poskytnutý na prenájom, do výšky príjmov z prenájmu.

Od 1.1.2020 výnimku z uplatnenia  odpisov prenajatého hmotného majetku do daňových výdavkov do výšky príjmov z prenájmu  má hmotný  majetok odpisovaný časovou metódou (formy, modely a šablóny  zatriedené do  KP 25.73.6.28.92.4, ak ide o stroje na tvarovanie odlievacích foriem z piesku , a majetok zatriedený do KP 28.96.1 a 25.73.5 poskytnutý na základe zmluvy o výpožičke)  podľa §26 ods.7 zákona o dani z príjmov.

 

FAQ

Otázka č.1 - prenájom apartmánu

Daňovník vlastní apartmán, určený výlučne na prenájom, ktorý prenajíma počas mája až októbra príslušného zdaňovacieho obdobia. Ročný daňový odpis apartmánu je vo výške 7 000 eur. Dosiahnutý príjem z prenájmu apartmánu od mája do októbra je vo výške 12 000 eur. V akej výške si môže vlastník apartmánu uplatniť daňové odpisy?

Odpoveď 

Daňovník si môže uplatniť v daňových výdavkoch príslušného zdaňovacieho obdobia ročný odpis  apartmánu do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmu( výnosu) z prenájmu prislúchajúcej na príslušné zdaňovacie obdobie, t.j. v plnej výške  7 000 eur.

Otázka č.2 - prenájom priestorov v rámci obchodného centra

Daňovník je vlastníkom obchodného centra, ktorého jednotlivé priestory prenajíma jednotlivým nájomníkom. Napriek snahe prenajímateľa niektoré priestory neboli prenajaté časť zdaňovacieho obdobia alebo celé zdaňovacie obdobie. Ročný odpis obchodného centra predstavuje 20 000 eur, príjem(výnos) z prenájmu centra za príslušné zdaňovacie obdobie 21 000 eur. V akej výške si vlastník môže uplatniť v príslušnom zdaňovacom období daňové odpisy?

Odpoveď

V uvedenom prípade daňovník porovnáva na účely uplatnenia daňových odpisov výšku daňového odpisu za celú nehnuteľnosť s dosiahnutým časovo rozlíšeným príjmom (výnosom) z prenájmu obchodného centra prislúchajúceho príslušnému zdaňovaciemu obdobiu. Daňovník si môže uplatniť daňové odpisy v plnej výške 20 000 eur, keďže príjem z prenájmu je vyšší.