Odpisy hmotného majetku poskytnutého na prenájom

Od 1.1.2015 je možné u prenajímateľa uplatniť do daňových výdavkov odpis prenajatého hmotného  majetku len do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov (výnosov) z prenájmu tohto majetku prislúchajúcich na príslušné zdaňovacie obdobie . Ak je hmotný majetok prenajatý z časti, alebo len časť zdaňovacieho obdobia, výška odpisov zahrnovaných do daňových výdavkov prenajímateľa sa určí podľa rozsahu a doby prenájmu tohto majetku. 

Neuplatnená časť ročného odpisu prenajatého hmotného majetku sa uplatní :

- počnúc rokom nasledujúcim po uplynutí doby odpisovania  hmotného majetku podľa §26 ods.1 zákona o dani z príjmov vo výške ročného odpisu vypočítaného ako pomer vstupnej ceny a doby odpisovania  stanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu podľa §26 ods.1 , alebo

- ak je hmotný majetok poskytnutý na prenájom, do výšky príjmov z prenájmu.

Od 1.1.2020 výnimku z uplatnenia  odpisov prenajatého hmotného majetku do daňových výdavkov do výšky príjmov z prenájmu  má hmotný  majetok odpisovaný časovou metódou (formy , modely a šablóny  zatriedené do  KP 25.73.6.28.92.4, ak ide o stroje na tvarovanie odlievacích foriem z piesku , a majetok zatriedený do KP 28.96.1 a 25.73.5 poskytnutý na základe zmluvy o výpožičke)  podľa §26 ods.7 zákona o dani z príjmov.

 

FAQ