Príjmy z činností sprostredkovateľov podľa osobitných predpisov

Medzi príjmy z činností sprostredkovateľov podľa osobitných predpisov, ktoré nie sú živnosťou podľa § 6 ods.2 písm. d) zákona o dani z príjmov sa zaraďujú napríklad:
  • príjmy z činnosti sprostredkovateľov poistenia podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a o finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • príjmy z činnosti sprostredkovateľov doplnkového dôchodkového sporenia podľa zákona č.650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení zákona č.747/2004 Z.z.
  • príjmy z činnosti sprostredkovateľov podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • príjmy z činnosti sprostredkovateľov stavebného sporenia podľa zákona č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení 
  • príjmy z činnosti podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení zákonov (zákon cenných papieroch)
Nezaraďujú sa tu príjmy sprostredkovateľa, ktorý svoju činnosť vykonáva na základe živnostenského oprávnenia.
 
Príjmy podľa § 6 ods.2 zákona o dani z príjmov sa na daňové účely považujú za aktívne príjmy.
 
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – sprostredkovateľ poistenia s vydaným osvedčením vedený v registri NBS
Fyzická osoba okrem toho, že je zamestnaná, vykonáva činnosť finančného sprostredkovania na základe písomnej zmluvy s finančnou inštitúciou. Má osvedčenie a je vedená v registri NBS. Je uvedená fyzická osoba považovaná za samostatne zárobkovo činnú osobu a kde na daňové účely zaradí  príjmy , ktoré z tejto činnosti dosahuje?
Odpoveď
Daňovník, ktorý vykonáva činnosť finančného sprostredkovania na základe písomnej zmluvy s finančnou inštitúciou a je vedený v registri NBS, zaradí príjmy z takto vykonávanej činnosti  medzi príjmy podľa § 6 ods.2 písm. d) zákona o dani z príjmov, a to príjmy sprostredkovateľov podľa osobitných predpisov.

 
Otázka č. 2 – činnosť sprostredkovania na živnosť
Fyzická osoba vykonáva sprostredkovanie na základe živnostenského oprávnenia. Na účely zdanenia zaradí svoje príjmy medzi príjmy zo sprostredkovania podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona?
Odpoveď
Fyzická osoba, ktorá vykonáva sprostredkovanie, na ktoré má vydané živnostenské oprávnenie, zaradí príjmy z vykonávanej činnosti medzi príjmy zo živnosti podľa § 6 ods.1 písm. b) zákona o dani z prímov. V danom prípade nejde o činnosť sprostredkovateľa podľa osobitných predpisov.
 
Otázka č. 3 – sprostredkovateľ poistenia  - uplatnenie výdavkov percentom z príjmov
Fyzická osoba  vykonáva  v roku 2023 činnosť finančného sprostredkovania na základe písomnej zmluvy s finančnou inštitúciou. Má osvedčenie a je vedená v registri NBS. Iné príjmy  daňovník nedosiahol. Môže si tento daňovník uplatniť pri týchto príjmoch výdavky percentom z príjmov, t. j. tzv. paušálne výdavky?
Odpoveď 
Nakoľko daňovník, príjmy z takto vykonávanej činnosti zaradí medzi príjmy podľa § 6 ods.2 písm. d) zákona o dani z príjmov (príjmy sprostredkovateľov podľa osobitných predpisov), za predpokladu, že daňovník nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, alebo je platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia, môže  sa rozhodnúť uplatniť  za rok 2023 výdavky percentom z príjmov a to vo výške 60 % z úhrnu príjmov uvedených v § 6 ods. 1 a 2 zákona najviac do výšky 20 000 ročne. To znamená, že daňovník môže uplatniť výdavky percentom z príjmov aj   z príjmov z  činnosti sprostredkovateľa poistenia podľa osobitných predpisov.  
 
Otázka č. 4 – sprostredkovateľ poistenia  - vedenie daňovej evidencie
Daňovník vykonáva činnosť finančného sprostredkovania na základe písomnej zmluvy s finančnou inštitúciou. Má osvedčenie a je vedený v registri NBS. Okrem týchto príjmov dosiahol len príjmy zo závislej činnosti (zo zamestnania). Daňovník sa pre účely vykázania základu dane z príjmov z príjmoch za sprostredkovanie  poistenia rozhodol  uplatňovať  skutočné preukázateľné výdavky na dosiahnutie príjmov. Môže  tento daňovník viesť počas celého zdaňovacieho obdobia daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov, alebo musí viesť jednoduché účtovníctvo, resp. podvojné účtovníctvo?
Odpoveď    
Tento daňovník, ktorý pri príjmoch z výkonu činnosti sprostredkovateľa poistenia (§ 6 ods. 2 písm. d) zákona o dani z príjmov) uplatňuje preukázateľne vynaložené daňové výdavky, sa môže rozhodnúť viesť počas celého zdaňovacieho obdobia daňovú evidenciu podľa §  6 ods. 11 zákona o dani z príjmov. Počas uplatňovania preukázateľných daňových výdavkov v rozsahu daňovej evidencie, daňovník nie je účtovnou jednotkou (napr. nemá povinnosť zostaviť účtovnú závierku, vyhotoviť účtovné výkazy). Ak sa daňovník rozhodne viesť daňovú evidenciu, vedie ju počas celého zdaňovacieho obdobia. Nemôže dôjsť k situácii, že by časť zdaňovacieho obdobia viedol účtovníctvo a časť zdaňovacieho obdobia viedol daňovú evidenciu. Bližšie informácie k spôsobu vedenia daňovej evidencie sú uvedené v časti Daňová evidencia.