Všeobecne o daňovej licencii

Inštitút daňovej licencie (DL) je novelou zákona o dani z príjmov účinnou od 1.1.2018 zrušený. 
Daňovník so zdaňovacím obdobím kalendárny rok  platí DL poslednýkrát za zdaňovacie obdobie končiace 31.decembra 2017.  
Daňovník  so zdaňovacím obdobím hospodársky rok  platí DL poslednýkrát za zdaňovacie obdobie končiace v priebehu roka 2018.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 - Platenie DL daňovníka so zdaňovacím obdobím kalendárny rok 2017
Akciová spoločnosť so zdaňovacím obdobím kalendárny rok 2017 si predľžila lehotu na podanie daňového priznania do 30.9.2018 . Má povinnosť platiť DL?
Odpoveď
Áno, ak akciová spoločnosť  nevykáže dostatočnú výšku dane, alebo vykáže daňovú stratu, má povinnosť platiť  daňovú licenciu podľa podmienok §46b zákona o dani z príjmov platného do 31.12.2017.
 
Otázka č. 2 - Platenie DL daňovníka so zdaňovacím obdobím hospodársky rok začatým v r. 2017 a skončeným v r.2018
Akciová spoločnosť so zdaňovacím obdobím hospodársky rok v trvaní od 1.10.2017 do 30.9.2018 má povinnosť platiť DL?
Odpoveď
 Ak nevykáže dostatočnú výsku dane, alebo vykáže daňovú stratu má povinnosť platiť DL poslednýkrát  za toto zdaňovacie obdobie podľa podmienok §46b zákona o dani z príjmov platného do 31.12.2017.
 
Otázka č. 3- Vyplnenie daňového priznania za skrátené zdaňovacie obdobie roku 2018 a DL
Obchodná spoločnosť so zdaňovacím obdobím kalendárny rok  vstúpila 31.5.2018 do likvidáce. Vzniká jej povinnosť podať daňové priznanie za skrátené zdaňovacie obdobie v trvaní od 1.1.2018 do 31.5.2018 v lehote do troch kalendárnych mesiacov. Za toto zdaňovacie obdobie jej už nevzniká povinnosť platiť DL. Pre rok 2018 však ešte nie je k dispozícii aktuálne platné tlačivo daňového priznania právnických osôb, preto sme vyplnili posledné známe tlačivo platné pre rok 2017, ktoré nám však vykazuje logickú chybu pri riadkoch 810 až 900 týkajúcich sa daňovej licencie. Ako máme postupovať pri vyplnení daňového priznania za toto skrátené zdaňovacie obdobie ? 
Odpoveď
Daňovník použije tlačivo daňového priznania právnických osôb platné pre rok 2017 č.MF/016161/2017-721, pričom na úvodnej strane začiarkne kolónku "Neplatenie daňovej licencie podľa §46b ods.7 zákona" a následne bude možné tlačivo vyplniť bez problémov.