Úvod > DPH > Miesto dodania služieb > Určenie miesta dodania služieb podľa § 15 > Určenie miesta dodania služieb podľa § 15 zákona o DPH

Určenie miesta dodania služieb podľa § 15 zákona o DPH

Miesto dodania služieb - § 15 zákona o DPH
Pre správne uplatnenie DPH pri službách  je potrebné určiť miesto ich dodania, aby bolo zrejmé, daň ktorého štátu sa uplatní. Daň patrí tomu štátu, v ktorom je miesto dodania služby.
Základným pravidlom určenia miesta dodania služieb podľa § 15 zákona o DPH,  je určenie miesta podľa postavenia zákazníka, t.j. či odberateľ je zdaniteľnou osobu (podnikateľom) usadenou v príslušnom členskom štáte, alebo ide o nezdaniteľnú osobu (nepodnikateľský subjekt).
Ak má odberateľ (zdaniteľná osoba) usadenie (sídlo – miesto podnikania) v inom členskom štáte – je miesto dodania služby podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH  iný členský štát. Ak má odberateľ – zdaniteľná osoba (podnikateľ) - miesto usadenia v tuzemsku – je miesto dodania tuzemsko (§ 15 ods. 1 zákona o DPH).
Ak by bola odberateľom nezdaniteľná osoba (nepodnikateľ)  – miesto dodania by sa určilo podľa § 15 ods. 2 zákona o DPH  podľa sídla, miesta podnikania alebo bydliska dodávateľa a ak by bola služba dodaná z prevádzkarne dodávateľa služby, potom by sa miesto dodania určilo tam, kde je prevádzkareň okrem výnimky zo základného pravidla podľa § 16 zákona o DPH.
 
FAQ
 
Dodanie služieb  do iného členského štátu

Otázka č. 1 - Zváračské práce na hnuteľnom majetku zákazníka z iného členského štátu (IČŠ) dodané slovenským podnikateľom, ktorý nemá postavenie platiteľa DPH
Tuzemský podnikateľ, ktorý nie je registrovaný na DPH, sa dohodol na základe objednávky podnikateľa registrovaného na DPH z ČR, že mu vykoná zváračské práce na hnuteľnom majetku. Aké má povinnosti z hľadiska zákona o DPH?
Odpoveď
Tuzemský podnikateľ vykonáva služby, pri  ktorých sa  miesto dodania  určí v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH, t.j. miestom dodania služieb je ČR. Ak je miestom dodania ČR a toto miesto dodania sa určilo v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH, má tuzemský podnikateľ povinnosť registrácie na DPH podľa § 7a zákona o DPH. Žiadosť o registráciu by mal podať ešte pred tým, ako predmetnú službu vykoná. V danom prípade nie je podstatné, či sa práce na hnuteľnom majetku vykonajú v SR, alebo v ČR. Zdaniteľná osoba má povinnosť podať súhrnný výkaz (štvrťročný) v zmysle § 80 ods. 3 zákona o DPH za kalendárny štvrťrok, v ktorom dodala službu. Daňové priznanie nepodáva. Faktúru vystaví v zmysle § 72 ods. 2 zákona o DPH. Podnikateľ registrovaný na DPH podľa § 7a zákona o DPH kontrolný výkaz nepodáva.

Otázka č. 2 -  Zváračské práce na hnuteľnom majetku zákazníka z iného členského štátu dodané slovenským platiteľom DPH
Tuzemský platiteľ sa dohodol na základe objednávky podnikateľa registrovaného na DPH z ČR, že mu vykoná zváračské práce na hnuteľnom majetku. Aké má povinnosti z hľadiska zákona o DPH?
Odpoveď
Pokiaľ platiteľ v SR vykoná práce na hnuteľnom majetku pre zahraničnú osobu registrovanú pre daň v ČR, miesto dodania sa určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, t.j. miestom dodania je ČR a daň zaplatí český odberateľ v ČR. V danom prípade nie je podstatné, či sa práce na hnuteľnom majetku vykonajú v SR, alebo v ČR. Slovenský platiteľ vyfakturuje službu bez dane s poznámkou „prenesenie daňovej povinnosti“ a  podá súhrnný výkaz (buď mesačný alebo štvrťročný podľa toho, či dodáva aj tovary do IČŠ v závislosti od ich hodnoty – bližšie viď § 80 ods. 2 zákona o DPH) za to zdaňovacie obdobie, v ktorom službu dodal. V daňovom priznaní k DPH predmetnú službu neuvádza. Platiteľ DPH dodanie služby s miestom dodania v ČR neuvádza v kontrolnom výkaze.

Otázka č. 3 - Oprava stroja v Poľsku vykonaná slovenským platiteľom pre podnikateľa z Poľska
Tuzemský platiteľ sa dohodol na základe objednávky podnikateľa registrovaného na DPH v Poľsku, že mu vykoná opravu stroja na území Poľska. Aké má povinnosti z hľadiska zákona o DPH?
Odpoveď
Pokiaľ platiteľ v SR vykoná práce na hnuteľnom majetku pre zahraničnú osobu registrovanú pre daň v PL, miesto dodania sa určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, t.j. miestom dodania je PL a daň zaplatí poľský  odberateľ v PL.  V danom prípade nie je podstatné, či sa práce na hnuteľnom majetku vykonajú fyzicky v SR, alebo Poľsku. Slovenský platiteľ vyfakturuje službu bez dane s poznámkou „prenesenie daňovej povinnosti“ a  podá súhrnný výkaz za to zdaňovacie obdobie, v ktorom službu dodal. V daňovom priznaní k DPH predmetnú službu neuvádza, rovnako ani v kontrolnom výkaze.

Otázka č. 4 - Oprava stroja vykonaná v SR slovenským podnikateľom, ktorý nie je registrovaný na DPH pre podnikateľa usadeného a registrovaného v Poľsku
Tuzemský podnikateľ, ktorý nemá postavenie platiteľa,  sa dohodol s podnikateľom usadeným a registrovaným v Poľsku, že mu vykoná opravu stroja. Stroj opravil na území SR. Aké má povinnosti z hľadiska zákona o DPH ?
Odpoveď
Tuzemský podnikateľ vykonáva služby, pri  ktorých sa  miesto dodania  určí v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH, t.j. miestom dodania služieb je PL.  Tuzemský podnikateľ má povinnosť registrácie na DPH podľa § 7a zákona o DPH. Žiadosť o registráciu by mal podať ešte pred tým, ako predmetnú službu vykoná. V danom prípade nie je podstatné, či sa práce na hnuteľnom majetku vykonajú v SR, alebo v PL. Podnikateľ má povinnosť podať súhrnný výkaz (štvrťročný) v zmysle § 80 ods. 3 zákona o DPH za kalendárny štvrťrok, v ktorom dodal službu. Daňové priznanie nepodáva. Faktúru vystaví v zmysle § 72 ods. 2 zákona o DPH. Podnikateľ registrovaný podľa § 7a zákona o DPH kontrolný výkaz nepodáva.

Otázka č. 5 - Prenájom lešenia na stavbe v ČR poskytnutého slovenským platiteľom pre podnikateľa v ČR
Spoločnosť – platiteľ dane – prenajme lešenie podnikateľovi  – registrovanému na DPH v ČR. Lešenie využije podnikateľ na stavbe v ČR. Ako má tuzemská spoločnosť postupovať z hľadiska DPH?
Odpoveď
Miesto dodania pri prenájme lešenia sa posúdi v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH. Miestom dodania je ČR (kde je usadený zákazník). Slovenský platiteľ vyfakturuje službu bez dane s poznámkou „prenesenie daňovej povinnosti“ a  podá súhrnný výkaz (buď mesačný alebo štvrťročný podľa  toho, či dodáva aj tovary do IČŠ v závislosti od ich hodnoty – bližšie viď § 80 ods. 2 zákona o DPH) za to zdaňovacie obdobie, v ktorom službu dodal. V daňovom priznaní k DPH predmetnú službu neuvádza, rovnako ani v kontrolnom výkaze.

Otázka č. 6 - Prenájom lešenia na stavbe v SR poskytnutého slovenským platiteľom pre podnikateľa v ČR
Spoločnosť – platiteľ dane – prenajme lešenie podnikateľovi  – registrovanému na DPH v ČR. Lešenie využije podnikateľ na stavbe v SR. Ako má tuzemská spoločnosť postupovať z hľadiska DPH?
Odpoveď
Miesto dodania pri prenájme lešenia sa posúdi v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH. Miestom dodania je ČR (kde je usadený zákazník). Slovenský platiteľ vyfakturuje službu bez dane s poznámkou „ prenesenie daňovej povinnosti“ a  podá súhrnný výkaz (buď mesačný alebo štvrťročný podľa   toho, či dodáva aj tovary do IČŠ a v závislosti od ich hodnoty – bližšie viď § 80 ods. 2 zákona o DPH) za to zdaňovacie obdobie, v ktorom službu dodal. V daňovom priznaní k DPH predmetnú službu neuvádza, rovnako ani v kontrolnom výkaze.

Otázka č. 7 - Prenájom lešenia na stavbe v SR poskytnutého slovenským podnikateľom, ktorý nemá postavenie platiteľa dane  pre podnikateľa v ČR
Spoločnosť – neregistrovaná na DPH  – prenajme lešenie podnikateľovi  – registrovanom na DPH v ČR. Lešenie využije podnikateľ na stavbe v SR. Ako má tuzemská spoločnosť postupovať z hľadiska DPH?
Odpoveď
Miesto dodania pri prenájme lešenia sa posúdi v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH. Miestom dodania je ČR (kde je usadený zákazník). Slovenská spoločnosť  má povinnosť registrácie na DPH podľa § 7a zákona o DPH ešte pred poskytnutím tejto služby. Službu vyfakturuje bez dane s poznámkou „prenesenie daňovej povinnosti“ a  podá súhrnný výkaz. Súhrnný výkaz podáva za kalendárny štvrťrok, v ktorom dodala službu prenájmu (viď § 80 ods. 3 zákona o DPH). Spoločnosť registrovaná podľa § 7a zákona o DPH kontrolný výkaz nepodáva.

Otázka č. 8 - Tlmočnícke služby poskytnuté podnikateľovi z Nemecka uskutočnené v SR slovenským platiteľom
Slovenský platiteľ – fyzická osoba – sa zaoberá tlmočníctvom. Nemecký podnikateľ – registrovaný na DPH a usadený v Nemecku – požiadal slovenského platiteľa, aby mu poskytol tlmočnícke služby z dôvodu prezentácie jeho výrobkov na výstave, ktorá sa konala v SR. Má služby zdaniť slovenskou DPH?
Odpoveď
Slovenský platiteľ poskytuje tlmočnícke služby s miestom dodania v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH, t.j. ak si tieto služby objednal podnikateľ z Nemecka, ktorý je registrovaný na DPH a usadený  v Nemecku, potom slovenský platiteľ vyfakturuje službu bez dane s poznámkou „ prenesenie daňovej povinnosti“ a  podá súhrnný výkaz (buď mesačný alebo štvrťročný podľa toho, či dodáva aj tovary do IČŠ a  v závislosti od ich hodnoty – bližšie viď § 80 ods. 2 zákona o DPH) za to zdaňovacie obdobie, v ktorom službu dodal. V daňovom priznaní k DPH predmetnú službu neuvádza, rovnako ani v kontrolnom výkaze.

Otázka č. 9 - Tlmočnícke služby poskytnuté podnikateľovi z Nemecka uskutočnené v Nemecku slovenským platiteľom
Slovenský platiteľ – fyzická osoba – sa zaoberá tlmočníctvom. Nemecký podnikateľ – registrovaný na DPH a usadený v Nemecku – požiadal slovenského platiteľa, aby mu poskytol tlmočnícke služby pri rokovaní s obchodným partnerom, ktoré sa fyzicky uskutočnilo na území Nemecka. Ako má postupovať z hľadiska DPH?
Odpoveď
Slovenský platiteľ poskytuje tlmočnícke služby s miestom dodania v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH, t.j. ak si tieto služby objednal podnikateľ z Nemecka, ktorý je registrovaný na DPH a usadený  v Nemecku, potom slovenský platiteľ vyfakturuje službu bez dane s poznámkou „ prenesenie daňovej povinnosti“ a  podá súhrnný výkaz (buď mesačný alebo štvrťročný podľa toho, či dodáva aj tovary do IČŠ a  v závislosti od ich hodnoty – bližšie viď § 80 ods. 2 zákona o DPH) za to zdaňovacie obdobie, v ktorom službu dodal. V daňovom priznaní k DPH predmetnú službu neuvádza, rovnako ani v kontrolnom výkaze.

Otázka č.10  - Tlmočnícke služby poskytnuté podnikateľovi z Nemecka uskutočnené v Nemecku slovenským podnikateľom, ktorý nemá postavenie platiteľa dane
Spoločnosť – neregistrovaná na DPH  – poskytne tlmočnícke služby podnikateľovi, usadenom a registrovanom na DPH v Nemecku. Tlmočnícke služby poskytla na území Nemecka. Ako má tuzemská spoločnosť postupovať z hľadiska DPH?
Odpoveď
Miesto dodania pri tlmočníckych službách sa posúdi v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH. Miestom dodania je Nemecko (kde je usadený zákazník). Slovenská spoločnosť  má povinnosť registrácie na DPH podľa § 7a zákona o DPH ešte pred poskytnutím tejto služby. Službu vyfakturuje bez dane s poznámkou „prenesenie daňovej povinnosti“ a  podá súhrnný výkaz. Súhrnný výkaz podáva za kalendárny štvrťrok, v ktorom dodala službu tlmočníctva (viď § 80 ods. 3 zákona o DPH). Spoločnosť  registrovaná podľa § 7a kontrolný výkaz nepodáva.

Otázka č. 11 - Sprostredkovanie predaja tovaru poskytnuté slovenským platiteľom pre maďarskú obchodnú spoločnosť
Slovenský platiteľ – fyzická osoba – sprostredkoval pre maďarskú obchodnú spoločnosť dodanie tovaru, ktorý maďarskej spoločnosti predal iný tuzemský platiteľ. Za sprostredkovanie predaja tovaru si platiteľ účtoval províziu, ktorú fakturoval maďarskej spoločnosti, usadenej a registrovanej v Maďarsku. Má služby zdaniť slovenskou DPH?
Odpoveď
Slovenský platiteľ poskytuje sprostredkovateľské  služby s miestom dodania v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH, t.j. ak si tieto služby objednal maďarský podnikateľ, ktorý je registrovaný na DPH a usadený  v Maďarsku, potom slovenský platiteľ vyfakturuje službu bez dane s poznámkou „ prenesenie daňovej povinnosti“ a  podá súhrnný výkaz (buď mesačný alebo štvrťročný podľa  toho, či dodáva aj tovary do IČŠ a  v závislosti od ich hodnoty – bližšie viď § 80 ods. 2 zákona o DPH) za to zdaňovacie obdobie, v ktorom službu dodal. V daňovom priznaní k DPH predmetnú službu neuvádza, rovnako ani v kontrolnom výkaze.

Otázka č. 12 - Sprostredkovanie predaja tovaru poskytnuté slovenským podnikateľom, ktorý nemá postavenie platiteľa dane,  pre maďarskú obchodnú spoločnosť
Slovenský podnikateľ – fyzická osoba – (nemá postavenie platiteľa dane) sprostredkoval pre maďarskú obchodnú spoločnosť dodanie tovaru, ktorý maďarskej spoločnosti predal iný tuzemský platiteľ. Za sprostredkovanie predaja tovaru si podnikateľ  účtoval províziu, ktorú fakturoval maďarskej spoločnosti, usadenej a registrovanej na DPH v Maďarsku. Aké má podnikateľ povinnosti vyplývajúce zo zákona o DPH?
Odpoveď
Miesto dodania pri sprostredkovaní sa posúdi v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH. Miestom dodania je Maďarsko (kde je usadený zákazník). Slovenský podnikateľ  má povinnosť registrácie na DPH podľa § 7a zákona o DPH ešte pred poskytnutím tejto služby. Službu vyfakturuje bez dane s poznámkou „ prenesenie daňovej povinnosti“ a  podá súhrnný výkaz. Súhrnný výkaz podáva za kalendárny štvrťrok, v ktorom dodal službu sprostredkovania (viď § 80 ods. 3 zákona o DPH). Podnikateľ registrovaný podľa § 7a kontrolný výkaz nepodáva.

Otázka č. 13 - Prepravné služby tovaru vykonané na území tuzemska poskytnuté podnikateľovi z Nemecka slovenským platiteľom
Slovenský platiteľ – fyzická osoba – sa zaoberá prepravou tovaru.  Nemecký podnikateľ – registrovaný na DPH a usadený v Nemecku – požiadal slovenského platiteľa, aby mu poskytol prepravné služby vykonané len na území tuzemska. Má služby zdaniť slovenskou DPH?
Odpoveď
Slovenský platiteľ poskytuje prepravné služby s miestom dodania v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH, t.j. ak si tieto služby objednal podnikateľ z Nemecka, ktorý je registrovaný na DPH a usadený  v Nemecku, potom slovenský platiteľ vyfakturuje prepravnú službu bez dane s poznámkou „ prenesenie daňovej povinnosti“ a  podá súhrnný výkaz (buď mesačný alebo štvrťročný podľa  toho, či dodáva aj tovary do IČŠ a  v závislosti od ich hodnoty – bližšie viď § 80 ods. 2 zákona o DPH) za to zdaňovacie obdobie, v ktorom službu dodal. V daňovom priznaní k DPH predmetnú službu neuvádza.

Otázka č. 14 - Prepravné služby tovaru vykonané zo SR do Nemecka poskytnuté podnikateľovi z Nemecka uskutočnené v SR slovenským podnikateľom, ktorý nemá postavenie platiteľa dane
Slovenský podnikateľ, ktorý nemá postavenie platiteľa dane – fyzická osoba – sa zaoberá prepravou tovaru.  Nemecký podnikateľ – registrovaný na DPH a usadený v Nemecku – požiadal slovenského podnikateľa, aby mu poskytol prepravné služby zo SR do Nemecka. Aké má slovenský podnikateľ povinnosti z hľadiska DPH?
Odpoveď
Slovenský podnikateľ poskytuje prepravné služby s miestom dodania v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH, t.j. ak si tieto služby objednal podnikateľ z Nemecka, ktorý je registrovaný na DPH a usadený  v Nemecku, potom slovenský podnikateľ  má povinnosť registrácie podľa § 7a zákona o DPH ešte pred dodaním prepravnej služby. Po obdržaní osvedčenia o registrácii na DPH a dodaní prepravnej služby vyfakturuje službu bez dane s poznámkou „prenesenie daňovej povinnosti“. Podnikateľ má povinnosť podať súhrnný výkaz (štvrťročný) v zmysle § 80 ods. 3 zákona o DPH za kalendárny štvrťrok, v ktorom dodal službu. Daňové priznanie nepodáva. Faktúru vystaví v zmysle § 72 ods. 2 zákona o DPH. Podnikateľ registrovaný podľa § 7a zákona o DPH kontrolný výkaz nepodáva. V danom prípade nie je dôležité, či sa prepravné služby vykonali v SR, alebo v Nemecku, prípadne zo SR do Nemecka, alebo opačne.

Otázka č. 15 - Prepravné služby tovaru vykonané v Grécku, objednané slovenským platiteľom pod gréckym IČ DPH
Slovenský platiteľ, usadený v SR,  si objednal prepravné služby pod gréckym IČ DPH od slovenského dopravcu. Slovenský dopravca prepravné služby vykonal na území Grécka, kde nie je usadený (nemá stálu prevádzkareň v Grécku). Ako má slovenský dopravca fakturovať predmetné služby? So slovenskou DPH, alebo bez DPH?
Odpoveď
Miesto dodania prepravných služieb vykonaných na území EÚ pre zdaniteľnú osobu sa posúdia s miestom dodania v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH. Aj keď si  v danom prípade  tieto prepravné služby objednal slovenský platiteľ pod gréckym IČ DPH, kde  nemá stálu prevádzkareň, posúdi sa miesto dodania podľa sídla odberateľa, ktoré je na území tuzemska. Miestom dodania prepravných služieb bude preto SR. Prepravca tovaru služby zdaní slovenskou DPH, uvedie ju v daňovom priznaní, aj v kontrolnom výkaze  v časti A1.

Otázka č. 16 - Prepravné služby tovaru vykonané z územia SR do Nórska poskytnuté podnikateľovi z Nemecka, ktorý je usadený a identifikovaný pre daň v Nemecku
Slovenský platiteľ – fyzická osoba – sa zaoberá prepravou tovaru.  Nemecký podnikateľ  požiadal slovenského platiteľa, aby mu poskytol prepravné služby vykonané z územia SR do Nórska. Ako má slovenský platiteľ postupovať z hľadiska DPH?
Odpoveď
Miesto dodania  prepravných služieb sa určí  v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH, t.j. ak si tieto služby objednal podnikateľ z Nemecka, identifikovaný pre daň a usadený v Nemecku  potom slovenský platiteľ vyfakturuje prepravnú službu bez dane. Hoci ide o prepravné služby spojené s vývozom tovaru do tretieho štátu, tieto sa v daňovom priznaní neuvádzajú, nakoľko miesto dodania prepravných služieb je v inom členskom štáte.

Otázka č. 17 - Vzdelávacie služby poskytnuté slovenským platiteľom pre spoločnosť v Dánsku
Slovenský platiteľ – fyzická osoba – sa zaoberá vzdelávacou činnosťou v oblasti marketingu.  Dánsky podnikateľ – registrovaný na DPH a usadený v Dánsku – požiadal slovenského platiteľa, aby mu poskytol vzdelávacie  služby pre jeho zamestnancov vykonané na území Belgicka. Ako má v danom prípade postupovať z hľadiska DPH?
Odpoveď
Pre určenie miesta dodania vzdelávacích služieb poskytnutých zdaniteľnej osobe je rozhodujúcou skutočnosťou posúdenie, či tieto služby spočívajú v poskytnutí práva na vstup na konkrétne podujatie výmenou za lístok alebo za poplatok na takéto podujatie – kedy by sa miesto dodania posúdilo podľa toho, kde sa skutočne vykoná, alebo je vzdelávacia aktivita poskytnutá na základe objednávky podnikateľa, t.j. nie je spojená so vstupným na vzdelávaciu aktivitu. Ak nejde o vzdelávaciu aktivitu spojenú so vstupným, potom sa miesto dodania služieb sa určí v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH.
Na základe uvedeného poskytuje slovenský platiteľ vzdelávacie služby s miestom dodania v Dánsku (miesto, kde má sídlo odberateľ) t.j. ak si tieto služby objednal podnikateľ z Dánska, ktorý je registrovaný na DPH a usadený  v Dánsku, potom slovenský platiteľ vyfakturuje službu bez dane s poznámkou „ prenesenie daňovej povinnosti“ a  podá súhrnný výkaz (buď mesačný alebo štvrťročný podľa toho, či dodáva aj tovary do IČŠ a  v závislosti od ich hodnoty – bližšie viď § 80 ods. 2 zákona o DPH) za to zdaňovacie obdobie, v ktorom službu dodal. V daňovom priznaní k DPH predmetnú službu neuvádza. V danom prípade nie je dôležité, že sa služby poskytli v Belgicku. 

Otázka č. 18 - Vzdelávacie služby poskytnuté slovenským podnikateľom, ktorý nemá postavenie platiteľa,  pre spoločnosť v Dánsku
Slovenský podnikateľ, ktorý nemá postavenie platiteľa dane – fyzická osoba – sa zaoberá vzdelávacou činnosťou v oblasti marketingu.  Dánsky podnikateľ – registrovaný na DPH a usadený v Dánsku – požiadal slovenského podnikateľa, aby mu poskytol vzdelávacie  služby pre jeho zamestnancov vykonané na území Belgicka. Ako má slovenský podnikateľ postupovať z hľadiska DPH?
Odpoveď
Pre určenie miesta dodania vzdelávacích služieb poskytnutých zdaniteľnej osobe je rozhodujúcou skutočnosťou posúdenie, či tieto služby spočívajú v poskytnutí práva na vstup na konkrétne podujatie výmenou za lístok alebo za poplatok na takéto podujatie – kedy by sa miesto dodania posúdilo podľa toho, kde sa skutočne vykoná, alebo je vzdelávacia aktivita poskytnutá na základe objednávky podnikateľa, t.j. nie je spojená so vstupným na vzdelávaciu aktivitu. Ak nejde o vzdelávaciu aktivitu spojenú so vstupným, potom sa miesto dodania služieb sa určí v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH.
Keďže tuzemský podnikateľ vykonáva služby, pri  ktorých sa  miesto dodania  určí v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH,  je miestom dodania služieb  Dánsko (kde je usadený odberateľ).  Tuzemský podnikateľ má povinnosť registrácie na DPH podľa § 7a zákona o DPH. Žiadosť o registráciu by mal podať ešte pred tým, ako predmetnú službu vykoná. V danom prípade nie je podstatné, či sa vzdelávacie služby vykonajú v Belgicku. 
Podnikateľ má povinnosť podať súhrnný výkaz (štvrťročný) v zmysle § 80 ods. 3 zákona o DPH za kalendárny štvrťrok, v ktorom dodal službu. Daňové priznanie nepodáva. Faktúru vystaví v zmysle § 72 ods. 2 zákona o DPH. Podnikateľ registrovaný podľa § 7a zákona o DPH kontrolný výkaz nepodáva.

Otázka č. 19 - Úhrada webináru organizovaného online zahraničnou firmou
Naša firma – platiteľ DPH zaplatila  tri vstupenky pre svojich zamestnancov na webinár propagovaný na webe, ktorý organizuje švajčiarska firma.  Naši zamestnanci sa po obdržaní hesla naň online pripoja, pričom ako ostatní účastníci, budú môcť lektorovi klásť otázky. Kde má takéto vzdelávanie miesto dodania služby? Je povinná sa naša firma "samozdaniť"?
Odpoveď
Miesto dodania takejto vzdelávacej služby sa určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, čo znamená, že miesto dodania je v tuzemsku a daný platiteľ je povinný platiť daň "samozdaniť sa" podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH.
Viac podrobnejších informácií k tejto problematike nájdete v Metodickom pokyne k určeniu miesta dodania služieb podľa § 16 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktorý je zverejnený na portáli finančnej správy (www.financnasprava.sk) v časti Odborná verejnosť/Metodické pokyny/podoblasť Nepriame dane. 
 
Otázka č. 20 -  Právne služby poskytnuté slovenským platiteľom pre spoločnosť usadenú vo Francúzsku, ktorá si služby objednala pod slovenským IČDPH
Slovenský advokát - platiteľ DPH - zastupuje francúzskeho podnikateľa, ktorý si právne služby objednal pod slovenským IČ DPH. Ide o podnikateľa, ktorý má sídlo vo Francúzsku, ale je registrovaný na DPH aj v SR, kde nemá stálu prevádzkareň. (je registrovaný podľa § 5 zákona o DPH).  Má advokát tieto služby zdaniť slovenskou DPH?
Odpoveď
Keďže ide o určenie miesta dodania v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH, potom platí určenie miesta dodania podľa toho, kde má sídlo odberateľ - podnikateľ. V danom prípade má podnikateľ sídlo vo Francúzsku. Advokát určí miesto dodania na základe informácií od odberateľa a dané informácie si musí overiť prostredníctvom bežných bezpečnostných opatrení, akými sú napr. opatrenia týkajúce sa overenia totožnosti alebo platieb, ako aj overenia IČ DPH. Advokát požiada francúzsku spoločnosť, aby doplnila francúzske IČ DPH. Slovenský platiteľ – advokát - vyfakturuje službu bez dane s poznámkou „ prenesenie daňovej povinnosti“ a  podá súhrnný výkaz (buď mesačný alebo štvrťročný podľa toho, či dodáva aj tovary do IČŠ a  v závislosti od ich hodnoty – bližšie viď § 80 ods. 2 zákona o DPH) za to zdaňovacie obdobie, v ktorom službu dodal. V daňovom priznaní k DPH predmetnú službu neuvádza, rovnako ani v kontrolnom výkaze.

Otázka č. 21 - Sprostredkovanie  ubytovania slovenským platiteľom pre podnikateľa registrovaného na DPH v ČR
Český podnikateľ, usadený a registrovaný v ČR požiadal slovenského platiteľa A, aby mu sprostredkoval ubytovanie v SR s tým, že za sprostredkovanie mu vyplatí províziu. Platiteľ A sprostredkoval ubytovanie v hoteli vo Vysokých Tatrách - u platiteľa B. Hotel – platiteľ B poskytne ubytovanie priamo českému podnikateľovi. Ako má platiteľ A (sprostredkovateľ) vystaviť faktúru za sprostredkovanie ubytovania? S DPH? Alebo bez DPH?
Odpoveď
Miesto dodania služby sprostredkovania voči podnikateľovi, ktorý je usadený a registrovaný v ČR sa určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH. Miestom dodania je ČR (kde je usadený zákazník). Slovenský platiteľ vyfakturuje službu bez dane s poznámkou „ prenesenie daňovej povinnosti“ a  podá súhrnný výkaz (buď mesačný alebo štvrťročný podľa toho, či dodáva aj tovary do IČŠ a v závislosti od ich hodnoty – bližšie viď § 80 ods. 2 zákona o DPH) za to zdaňovacie obdobie, v ktorom službu dodal. V daňovom priznaní k DPH predmetnú službu neuvádza, rovnako ani v kontrolnom výkaze.

Otázka č. 22 - Marketingové služby poskytnuté slovenským platiteľom voči zdaniteľnej osobe v ČR, ktorá ešte nemala pridelené IČ DPH, ale oň požiadala
Český podnikateľ, neregistrovaný na DPH, požiadal slovenského platiteľa dane, aby mu spracoval marketing k budúcim dodávkam tovarov, ktoré by český podnikateľ chcel predávať v SR. Český podnikateľ informoval slovenského platiteľa, že požiadal o registráciu na DPH v ČR. V čase dodania služby a následne vystavenia faktúry slovenským platiteľom však český podnikateľ stále nemal k dispozícii IČ DPH. Ako má slovenský platiteľ ďalej postupovať?  Môže českého podnikateľa považovať za nezdaniteľnú osobu a vystaviť faktúru s DPH? Alebo faktúru vystaví bez DPH?
Odpoveď
Miesto dodania marketingovej služby sa určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH v zmysle Vykonávacieho Nariadenia EÚ 282/2011 článku 18 bod 1 písm. b), t.j. ak má slovenský platiteľ informácie, že odberateľ je zdaniteľnou osobou v ČR, ktorej ešte nebolo pridelené IČ DPH, ale český podnikateľ informoval slovenského platiteľa o tom, že požiadal o pridelenie IČ DPH, potom faktúru vystaví bez DPH, nakoľko miesto dodania bude v ČR a doplní do faktúry IČ DPH odberateľa po pridelení  IČ DPH v ČR (český podnikateľ by ho mal bezodkladne informovať o pridelení IČ DPH). Zároveň podá súhrnný výkaz v zmysle § 80 ods. 6 zákona o DPH za obdobie, v ktorom bolo IČ DPH príjemcovi služby pridelené. V daňovom priznaní sa služba neuvádza, rovnako ani v kontrolnom výkaze.

Otázka č. 23 - Softvérové služby dodané slovenským platiteľom voči podnikateľovi z ČR registrovaného pre daň v ČR
Slovenský platiteľ – fyzická osoba – sa zaoberá softvérovou činnosťou. Český podnikateľ – registrovaný na DPH a usadený v ČR – požiadal slovenského platiteľa, aby mu poskytol softvérové  služby prostredníctvom internetu. Ako má predmetnú službu vyfakturovať – s DPH, alebo bez DPH?
Odpoveď
Slovenský platiteľ poskytuje softvérové služby s miestom dodania v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH, t.j. ak si tieto služby objednal podnikateľ z ČR, ktorý je registrovaný na DPH a usadený  v ČR, potom slovenský platiteľ vyfakturuje službu bez dane s poznámkou „ prenesenie daňovej povinnosti“ a  podá súhrnný výkaz (buď mesačný alebo štvrťročný podľa toho, či dodáva aj tovary do IČŠ a  v závislosti od ich hodnoty – bližšie viď § 80 ods. 2 zákona o DPH) za to zdaňovacie obdobie, v ktorom službu dodal. V daňovom priznaní k DPH predmetnú službu neuvádza, rovnako ani v kontrolnom výkaze.

Otázka č. 24 - Softvérové služby dodané slovenským platiteľom voči podnikateľovi z ČR, ktorý si služby objednal pod slovenským IČ DPH
Slovenský platiteľ – fyzická osoba – sa zaoberá softvérovou činnosťou. Český podnikateľ – registrovaný na DPH v SR, kde má stálu prevádzkareň – požiadal slovenského platiteľa, aby mu poskytol softvérové  služby prostredníctvom internetu. Ako má predmetnú službu vyfakturovať – S DPH, alebo bez DPH?
Odpoveď
Slovenský platiteľ poskytuje softvérové služby s miestom dodania v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH, t.j. ak si tieto služby objednal podnikateľ z ČR, ktorý je registrovaný v SR a v SR má stálu prevádzkareň (registrácia v SR podľa § 4 zákona o DPH), potom je miesto dodania určené podľa toho, kde má český odberateľ stálu prevádzkareň - viď Vykonávacie Nariadenie EÚ č. 282/2011 článok 21. Z uvedeného vyplýva, že týmto miestom je SR. Službu zdaní slovenskou DPH, uvedie ju v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze ju uvedie v časti A1. 

Otázka č. 25 - Prenájom vozidla na dva mesiace pre zahraničnú osobu v Rakúsku
Slovenský platiteľ prenajal na dva mesiace nákladné vozidlo rakúskej zdaniteľnej osobe, registrovanej pre daň a usadenej v Rakúsku. Vozidlo dal k dispozícii na území tuzemska. Ako má slovenský platiteľ postupovať z hľadiska DPH?
Odpoveď
Slovenský platiteľ poskytol prenájom dopravného prostriedku na obdobie dlhšie ako 30 dní (výnimka z určenia miesta dodania podľa § 16 ods. 2 zákona o DPH sa v danom prípade nepoužije), t.j. miesto dodania dlhodobého prenájmu dopravných prostriedkov sa určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH – miestom dodania je členský štát usadenia odberateľa, t.j. Rakúsko. Slovenský platiteľ vyfakturuje službu bez dane s poznámkou „prenesenie daňovej povinnosti“ a  podá súhrnný výkaz (buď mesačný alebo štvrťročný podľa  toho, či dodáva aj tovary do IČŠ a  v závislosti od ich hodnoty – bližšie viď § 80 ods. 2 zákona o DPH) za to zdaňovacie obdobie, v ktorom službu dodal. V daňovom priznaní k DPH predmetnú službu neuvádza, rovnako ani v kontrolnom výkaze.

Otázka č. 26 - Prenájom lešenia na stavbe v SR poskytnutého slovenským platiteľom pre podnikateľa v ČR
Spoločnosť – platiteľ dane – prenajme lešenie podnikateľovi  – registrovanom na DPH v ČR. Lešenie využije český podnikateľ na stavbe v SR. Ako má tuzemská spoločnosť postupovať z hľadiska DPH?
Odpoveď
Miesto dodania služby pri prenájme lešenia sa posúdi v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH. Miestom dodania služby je ČR (kde je usadený zákazník). Slovenský platiteľ vyfakturuje službu bez dane s poznámkou „prenesenie daňovej povinnosti“ a  podá súhrnný výkaz (buď mesačný alebo štvrťročný podľa   toho, či dodáva aj tovary do IČŠ a v závislosti od ich hodnoty – bližšie viď § 80 ods. 2 zákona o DPH) za to zdaňovacie obdobie, v ktorom službu dodal. V daňovom priznaní k DPH predmetnú službu neuvádza, rovnako ani v kontrolnom výkaze.

 

Otázka  č. 27 - Organizovanie vzdelávacej aktivity na základe objednávky pre zamestnancov firmy
Slovenský platiteľ uskutočnil vzdelávaciu aktivitu na Slovensku pre poľskú zdaniteľnú osobu a českú zdaniteľnú osobu - obe usadené a identifikované pre daň, pričom ide  o vopred zmluvne dohodnutú aktivitu.
Kde je miesto dodania? Ako sa má správne vystaviť faktúra?
Odpoveď
Miesto dodania sa bude posudzovať v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH, t.j. miesto dodania sa prenesie do členského štátu odberateľa. T.j. faktúra bude vystavená bez slovenskej dane, dodaná služba sa uvedie v súhrnnom výkaze a v záznamoch  pre účely DPH v zmysle § 70 zákona o DPH, nie do daňového priznania k DPH.


Otázka č. 28 - Kultúrne vystúpenie  slovenského umeleckého súboru  v ČR
Česká obchodná spoločnosť – registrovaná na DPH v ČR – požiadala pri príležitosti 30.výročia založenia tejto spoločnosti o vystúpenie slovenského tanečného súboru, ktorý je v SR registrovaným platiteľom dane. Slovenský tanečný súbor vystúpil v priestoroch českej obchodnej spoločnosti. Ako má slovenský tanečný súbor postupovať z hľadiska DPH?
Odpoveď:
Vzhľadom k tomu, že kultúrne služby sú poskytnuté zo strany slovenského tanečného súboru – platiteľa dane  na objednávku voči českej obchodnej spoločnosti, určí sa miesto dodania týchto služieb v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH, t.j. miestom dodania je miesto, kde má sídlo zdaniteľná osoba z ČR – Česká republika. Kultúrne služby budú fakturované bez slovenskej dane, daň zaplatí český odberateľ v ČR. Slovenský tanečný súbor uvedie predmetné služby v súhrnnom výkaze.


Otázka č. 29 - Preprava tovaru zo SR do ČR pre zdaniteľnú osobu z ČR
Zdaniteľná osoba usadená a registrovaná na DPH v ČR si objednala prepravu tovaru zo SR do ČR od slovenského prepravcu. Slovenský prepravca je platiteľom dane v tuzemsku. Ako má postupovať z hľadiska DPH?
Odpoveď
Miesto dodania prepravných služieb tovaru medzi dvomi podnikateľskými subjektmi usadenými v dvoch rozličných členských štátoch sa posúdi v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH, z čoho vyplýva, že miesto dodania bude v štáte usadenia podnikateľa z ČR. Dodanie tejto služby zdaní český odberateľ. Slovenský platiteľ fakturuje  službu bez dane, uvedie ju  v súhrnnom výkaze.  V kontrolnom výkaze, ani v daňovom priznaní službu neuvádza.

Otázka č. 30 - Určenie miesta dodania služby – montáž a demontáž lešenia
Sme s.r.o. – platiteľ DPH a dodali sme odberateľovi z Rakúska službu - montáž a demontáž lešenia potrebného k oprave nehnuteľnosti. Odberateľ z Rakúska nám poskytol svoje IČ DPH. Montáž a demontáž lešenia sme vykonali v Rakúsku. Ako sa určí miesto dodania tejto služby? 
Odpoveď
Keďže sa lešenie po montáži nestane súčasťou nehnuteľnosti, montáž a demontáž lešenia sa neposúdi ako služba spojená s nehnuteľnosťou podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH. Miesto dodania tejto služby sa určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, to znamená, že miesto dodania služby je tam, kde má sídlo príjemca služby, t. j. v Rakúsku. Predmetnú službu fakturujete s prenesením daňovej povinnosti na odberateľa z Rakúska. Dodanie služby uvediete v súhrnnom výkaze.

 

Dodanie služieb  do tretieho štátu

Otázka č. 1 - Dodanie prác na hnuteľnom majetku  vykonaných slovenským podnikateľom, ktorý nemá postavenie platiteľa pre podnikateľa z tretieho štátu
Tuzemský podnikateľ, ktorý nie je registrovaný na DPH, sa dohodol na základe objednávky podnikateľa z Ukrajiny, že mu vykoná opravu  stroja. Aké má povinnosti z hľadiska zákona o DPH?
Odpoveď
Miesto dodania predmetnej služby sa určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH za predpokladu, že poskytovateľ služby zabezpečí dôkazy o tom, že odberateľ je zdaniteľnou osobou. Keďže tuzemský podnikateľ nie je registrovaný na DPH a dodáva cezhraničné služby pre zdaniteľnú osobu z tretieho štátu, nemá povinnosť registrácie podľa § 7a zákona o DPH. Z uvedeného vyplýva, že z hľadiska DPH nemá k danému prípadu žiadne povinnosti.

Otázka č. 2 - Dodanie  prác na hnuteľnom majetku vykonaných tuzemským platiteľom pre podnikateľa  z tretieho štátu
Tuzemský platiteľ sa dohodol na základe objednávky podnikateľa z Ukrajiny, že mu vykoná opravu  stroja. Aké má povinnosti z hľadiska zákona o DPH?
Odpoveď
Tuzemský platiteľ vykonal cezhraničné služby pre zdaniteľnú osobu z tretieho štátu (Ukrajina), t.j. miesto dodania sa určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH za predpokladu, že poskytovateľ služby zabezpečí dôkazy o tom, že odberateľ je zdaniteľnou osobou. V danom prípade nie je podstatné, či sa práce na hnuteľnom majetku vykonajú v SR, alebo na Ukrajine. Tuzemský platiteľ fakturuje predmetné služby bez slovenskej dane. Služby neuvádza v súhrnnom výkaze, ani v daňovom priznaní.

Otázka č. 3 -  Prenájom lešenia na stavbe v ČR poskytnutého slovenským platiteľom pre podnikateľa z Ukrajiny
Spoločnosť – platiteľ dane – prenajme lešenie podnikateľovi  z Ukrajiny.  Lešenie využije podnikateľ na stavbe v ČR. Ako má tuzemská spoločnosť postupovať z hľadiska DPH?
Odpoveď
Miesto dodania pri prenájme lešenia sa posúdi v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH za predpokladu, že poskytovateľ služby zabezpečí dôkazy o tom, že odberateľ je zdaniteľnou osobou. Miestom dodania je Ukrajina (kde je usadený zákazník). Slovenský platiteľ vyfakturuje službu bez dane. V daňovom priznaní k DPH predmetnú službu neuvádza, rovnako ani súhrnnom a v kontrolnom výkaze.

Otázka č. 4 -   Prenájom lešenia na stavbe v SR poskytnutého slovenským podnikateľom, ktorý nemá postavenie platiteľa dane  pre podnikateľa z Ukrajiny
Spoločnosť – neregistrovaná na DPH  – prenajme lešenie podnikateľovi  z Ukrajiny.  Lešenie využije podnikateľ na stavbe v SR. Ako má tuzemská spoločnosť postupovať z hľadiska DPH?
Odpoveď
Miesto dodania pri prenájme lešenia sa posúdi v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH za predpokladu, že poskytovateľ služby zabezpečí dôkazy o tom, že odberateľ je zdaniteľnou osobou. Miestom dodania je Ukrajina (kde je usadený zákazník). Slovenská spoločnosť  nemá povinnosť registrácie na DPH podľa § 7a zákona o DPH. 

Otázka č. 5 - Tlmočnícke služby poskytnuté podnikateľovi zo Švajčiarska uskutočnené v SR slovenským platiteľom
Slovenský platiteľ – fyzická osoba – sa zaoberá prekladateľskou činnosťou. Švajčiarsky podnikateľ požiadal slovenského platiteľa, aby mu poskytol tlmočnícke služby z dôvodu prezentácie jeho výrobkov na výstave, ktorá sa konala v SR. Má služby zdaniť slovenskou DPH?
Odpoveď
Slovenský platiteľ poskytuje tlmočnícke služby s miestom dodania v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH, t.j. ak si tieto služby objednal podnikateľ zo Švajčiarska (tretí štát) a poskytovateľ služby zabezpečí dôkazy o tom, že odberateľ je zdaniteľnou osobou, potom slovenský platiteľ vyfakturuje službu bez dane. V daňovom priznaní k DPH predmetnú službu neuvádza, rovnako ani v súhrnnom a kontrolnom výkaze.

Otázka č. 6 - Tlmočnícke služby poskytnuté podnikateľovi zo Švajčiarska uskutočnené vo Švajčiarsku slovenským podnikateľom, ktorý nemá postavenie platiteľa dane
Spoločnosť – neregistrovaná na DPH  – poskytne tlmočnícke služby podnikateľovi zo Švajčiarska. Tlmočnícke služby poskytla vo Švajčiarsku. Ako má tuzemská spoločnosť postupovať z hľadiska DPH?
Odpoveď
Miesto dodania pri tlmočníckych službách sa posúdi v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH za predpokladu, že poskytovateľ služby zabezpečí dôkazy o tom, že odberateľ je zdaniteľnou osobou. Miestom dodania je Švajčiarsko (kde je usadený zákazník). Slovenská spoločnosť  nemá povinnosť registrácie na DPH podľa § 7a zákona o DPH, ani povinnosť podať súhrnný výkaz. 

Otázka č. 7 - Sprostredkovanie predaja tovaru poskytnuté slovenským platiteľom pre americkú  obchodnú spoločnosť
Slovenský platiteľ – fyzická osoba – sprostredkoval pre americkú obchodnú spoločnosť dodanie tovaru, ktorý americkej  spoločnosti predal iný tuzemský platiteľ. Za sprostredkovanie predaja tovaru si platiteľ účtoval províziu, ktorú fakturoval americkej spoločnosti, usadenej a registrovanej v USA. Má služby zdaniť slovenskou DPH?
Odpoveď
Slovenský platiteľ poskytuje sprostredkovateľské  služby s miestom dodania v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH, t.j. ak si tieto služby objednal americký  podnikateľ a poskytovateľ služby zabezpečí dôkazy o tom, že odberateľ je zdaniteľnou osobou. Slovenský platiteľ vyfakturuje službu bez dane. V daňovom priznaní k DPH predmetnú službu neuvádza, rovnako ani v kontrolnom, ani v súhrnnom výkaze.

Otázka č. 8 - Prepravné služby tovaru vykonané na území tuzemska poskytnuté podnikateľovi z Nórska  uskutočnené slovenským platiteľom
Slovenský platiteľ – fyzická osoba – sa zaoberá prepravou tovaru.  Nórsky podnikateľ  požiadal slovenského platiteľa, aby mu poskytol prepravné služby vykonané len na území tuzemska. Má služby zdaniť slovenskou DPH?
Odpoveď
Slovenský platiteľ poskytuje prepravné služby s miestom dodania v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH, t.j. ak si tieto služby objednal podnikateľ z Nórska (tretí štát) a poskytovateľ služby zabezpečí dôkazy o tom, že odberateľ je zdaniteľnou osobou, potom slovenský platiteľ vyfakturuje prepravnú službu bez dane. V daňovom priznaní k DPH predmetnú službu neuvádza. V danom prípade nie je dôležité, či sa prepravné služby vykonali v SR, alebo v inom členskom štáte.

Otázka č. 9 - Prepravné služby tovaru vykonané na území Nórska poskytnuté podnikateľovi z Nórska uskutočnené slovenským platiteľom dane
Slovenský platiteľ – fyzická osoba – sa zaoberá prepravou tovaru.  Nórsky podnikateľ  požiadal slovenského platiteľa, aby mu poskytol prepravné služby vykonané len na území Nórska. Ako má slovenský platiteľ postupovať z hľadiska DPH?
Odpoveď
Slovenský platiteľ poskytuje prepravné služby s miestom dodania v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH, t.j. ak si tieto služby objednal podnikateľ z Nórska (tretí štát) a poskytovateľ služby zabezpečí dôkazy o tom, že odberateľ je zdaniteľnou osobou, potom slovenský platiteľ vyfakturuje prepravnú službu bez dane. V daňovom priznaní k DPH predmetnú službu neuvádza.

Otázka č. 10 - Prepravné služby tovaru vykonané z územia SR do Nórska poskytnuté podnikateľovi z Nórska uskutočnené slovenským platiteľom dane
Slovenský platiteľ – fyzická osoba – sa zaoberá prepravou tovaru.  Nórsky podnikateľ  požiadal slovenského platiteľa, aby mu poskytol prepravné služby vykonané z územia SR do Nórska. Ako má slovenský platiteľ postupovať z hľadiska DPH?
Odpoveď
Slovenský platiteľ poskytuje prepravné služby s miestom dodania v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH, t.j. ak si tieto služby objednal podnikateľ z Nórska (tretí štát) a poskytovateľ služby zabezpečí dôkazy o tom, že odberateľ je zdaniteľnou osobou, potom slovenský platiteľ vyfakturuje prepravnú službu bez dane. V daňovom priznaní k DPH predmetnú službu neuvádza.

 

Prijatie služieb zo zahraničia

Otázka č. 1 - Poradenská služba dodaná zahraničnou osobou z ČR registrovanou na DPH  pre slovenského podnikateľa, ktorý nemá postavenie platiteľa
Tuzemský podnikateľ si objednal poradenskú službu od zahraničnej osoby z ČR, ktorá je registrovaná na DPH a usadená v ČR. Aké má povinnosti z hľadiska DPH?
Odpoveď
Miesto dodania predmetnej služby sa určí v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH  podľa toho, kde má sídlo zákazník (slovenský podnikateľ), t.j. miesto dodania cezhraničnej služby je v tuzemsku.  Tuzemský podnikateľ je  podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH osobou povinnou platiť daň, ak jej cezhraničné služby dodala zahraničná osoba (zahraničná osoba = podnikateľ usadený v ČR). Podnikateľ by sa mal registrovať podľa § 7a zákona o DPH ešte pred prijatím tejto služby. Bez ohľadu na to, či si splní svoju registračnú povinnosť alebo nie, podá v SR daňové priznanie k DPH a prizná k cene dodanej služby slovenskú DPH 20 % (samozdaní prijatú cezhraničnú službu) v zmysle § 78 ods. 3 zákona o DPH do 25 dní po skončení kal. mesiaca, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť a povinnosť zaplatenia dane. Osoba, ktorá nie je platiteľom, nie je povinná zaplatiť daň, ak daň na zaplatenie nie je viac ako 5 eur.

Otázka č. 2 - Poradenská služba dodaná zahraničnou osobou z ČR pre slovenského platiteľa
Tuzemský platiteľ si objednal poradenskú službu od zahraničnej osoby z ČR, ktorá je registrovaná na DPH a usadená  v ČR. Aké má povinnosti z hľadiska DPH?
Odpoveď
Miesto dodania predmetnej služby sa určí v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH  podľa toho, kde má sídlo zákazník (slovenský platiteľ), t.j. miesto dodania cezhraničnej služby je v tuzemsku.  Tuzemský platiteľ je  podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH osobou povinnou platiť daň, ak jej službu dodala zahraničná osoba (zahraničná osoba = podnikateľ usadený v ČR). Slovenský platiteľ podá v SR daňové priznanie k DPH a prizná k cene dodanej služby slovenskú DPH 20 % (samozdaní prijatú cezhraničnú službu). Samozdanenie služby uvedie aj v kontrolnom výkaze v časti B1.

Otázka č. 3 - Prijatá poradenská služba dodaná zahraničnou osobou neregistrovanou pre daň z ČR pre tuzemského platiteľa
Tuzemský platiteľ si objednal poradenskú službu od zahraničnej osoby (podnikateľa) usadeného  v  ČR, ktorý nie je registrovaný  na DPH. Aké má povinnosti z hľadiska DPH?
Odpoveď
Miesto dodania predmetnej služby sa určí v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH  podľa toho, kde má sídlo zákazník (slovenský platiteľ), t.j. miesto dodania cezhraničnej služby je v tuzemsku.  Tuzemský platiteľ je  podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH osobou povinnou platiť daň, ak jej službu dodala zahraničná osoba  bez ohľadu na to, či si zahraničná osoba vo svojom členskom štáte splnila povinnosť registrácie vzhľadom na dodané cezhraničné služby do IČŠ alebo nie (zahraničná osoba = podnikateľ usadený v ČR). Slovenský platiteľ podá v SR daňové priznanie k DPH a prizná k cene dodanej služby slovenskú DPH 20 % (samozdaní prijatú cezhraničnú službu). Prijatú službu uvedie v kontrolnom výkaze v časti B1.

Otázka č. 4 - Dodanie zváračských prác na hnuteľnom majetku zákazníka zo SR uskutočnených podnikateľom z ČR, ktorý je v ČR registrovaný na DPH (ďalej len zahraničná osoba)
Tuzemský podnikateľ, ktorý nie je registrovaný na DPH, sa dohodol s českou zahraničnou osobu, že mu česká zahraničná osoba vykoná zváračské práce na hnuteľnom majetku. Aké má povinnosti z hľadiska zákona o DPH?
Odpoveď
Zahraničná osoba  vykonáva služby, pri  ktorých sa  miesto dodania  určí v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH, t.j. miestom dodania služieb je SR (kde má sídlo slovenský podnikateľ). Ak je miestom dodania SR a toto miesto dodania sa určilo v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH, má tuzemský podnikateľ povinnosť registrácie podľa § 7a zákona o DPH ešte pred prijatím služby. Povinnosť priznať daň má  v zmysle § 69 ods. 3 zákona o DPH a to bez ohľadu na to, či má postavenie platiteľa, alebo neplatiteľa – podnikateľa. Samozdanenie z prijatých služieb uvedie v daňovom priznaní. Daňové priznanie podá v súlade s § 78 ods. 3 zákona o DPH – t.j. do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla povinnosť platiť daň (r. 09 a 10)  a túto daň aj zaplatí. V kontrolnom výkaze samozdanenie neuvádza (nie je platiteľom dane v SR). V predmetnom prípade nie je dôležité, či sa zváračské práce fyzicky poskytli na území tuzemska, alebo v ČR.

Otázka č. 5 - Dodanie  zváračských prác na hnuteľnom majetku platiteľa uskutočnených podnikateľom z ČR, ktorý nie je registrovaný pre daň v ČR (ďalej len zahraničná osoba)
Tuzemský platiteľ sa dohodol na základe svojej objednávky so zahraničnou osobou z ČR, že mu zahraničná osoba vykoná zváračské práce na hnuteľnom majetku. Aké má tuzemský platiteľ povinnosti z hľadiska zákona o DPH?
Odpoveď
Zahraničná osoba  vykonáva služby, pri  ktorých sa  miesto dodania  určí v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH, t.j. miestom dodania služieb je SR (kde má sídlo slovenský podnikateľ), zahraničná osoba uvedie vo faktúre službu bez českej dane a poznámku, že osobou povinnou platiť daň je zákazník (zo SR).  Ak je miestom dodania  SR, má tuzemský platiteľ povinnosť priznať daň v SR v zmysle § 69 ods. 3 zákona o DPH a to bez ohľadu na to, či sú zváračské služby poskytnuté fyzicky v SR, alebo v ČR. Samozdanenie z prijatých služieb uvedie v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze v časti B1.

Otázka č. 6 - Prenájom lešenia od zahraničnej osoby registrovanej pre daň v ČR poskytnutého pre slovenského platiteľa
Spoločnosť – zahraničná osoba registrovaná pre daň v ČR – prenajme lešenie podnikateľovi  – registrovanom na DPH v SR. Lešenie využije platiteľ na stavbe. Ako má tuzemský platiteľ postupovať z hľadiska DPH?
Odpoveď
Miesto dodania pri prenájme lešenia sa posúdi v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH. Miestom dodania je SR (kde je usadený zákazník). Česká zahraničná osoba  vyfakturuje službu bez dane s poznámkou , že osobou povinnou platiť daň je zákazník (zo SR). Ak je miestom dodania v SR, má tuzemský platiteľ povinnosť priznať daň v SR v zmysle § 69 ods. 3 zákona o DPH a to bez ohľadu na to, či sa lešenie bude využívať na stavbe v SR, alebo v ČR. Samozdanenie z prijatých služieb uvedie v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze v časti B1. 

Otázka č. 7 - Sprostredkovanie predaja tovaru od zahraničnej osoby poskytnuté slovenskému platiteľovi dane
Slovenský platiteľ – fyzická osoba – požiadal českého podnikateľa (registrovaného pre daň v ČR), aby sprostredkoval dodanie tovaru z ČR. Za sprostredkovanie predaja tovaru si zahraničná osoba účtovala províziu, ktorú fakturovala slovenskému platiteľovi dane s daňou. Postupovala zahraničná osoba správne? Aké povinnosti vyplývajú slovenskému platiteľovi dane?
Odpoveď
Slovenský platiteľ prijal  sprostredkovateľské  služby s určením miesta dodania v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH, t.j. ak si tieto služby objednal slovenský platiteľ, usadený  v SR,  potom zahraničná osoba mala  vyfakturovať  službu bez dane s poznámkou, že osobou povinnou platiť daň je zákazník zo SR. Ak napriek tomu zahraničná osoba uplatnila k cene daň, slovenský platiteľ, ktorý je osobou povinnou platiť daň v zmysle § 69 ods. 3 zákona o DPH– samozdaní túto službu, pričom pri výpočte bude vychádzať zo základu dane bez českej dane. Samozdanenie uvedie v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze v časti B1.

Otázka č. 8 -  Oprava kropiaceho vozidla vykonaného poľským dodávateľom registrovaným pre daň v Poľsku pre obecný úrad v SR
Obecný úrad, ktorý je právnickou nezdaniteľnou osobou, registrovanou podľa § 7 zákona o DPH si objednal opravu kropiaceho vozidla od poľského dodávateľa, registrovaného pre daň v Poľsku (ďalej len zahraničná osoba). Má obecný úrad priznať daň v tuzemsku?
Odpoveď
Podľa § 15 ods. 4 písm. b) zákona o DPH - ak si cezhraničné služby objedná právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, ale je registrovaná na DPH podľa § 7 zákona o DPH, sa považuje za zdaniteľnú osobu pre účely určenia miesta dodania služby. Keďže sa miesto dodania určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH v SR (kde má zákazník – zdaniteľná osoba – sídlo), je obecný úrad osobou povinnou platiť daň v zmysle § 69 ods. 3 zákona o DPH a podá daňové priznanie v súlade s ustanovením § 78 ods. 3 zákona o DPH – t.j. do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla povinnosť platiť daň (r. 09 a 10)  a túto daň aj zaplatí. V kontrolnom výkaze samozdanenie neuvádza (nie je platiteľom dane v SR). V predmetnom prípade nie je dôležité, či sa oprava vozidla fyzicky poskytla na území tuzemska, alebo v PL.

Otázka č. 9 -  Prepravné služby tovaru zo SR do Portugalska vykonané španielskym prepravcom registrovaným pre daň v Španielsku poskytnuté slovenskému platiteľovi dane
Slovenský platiteľ – fyzická osoba – požiadal španielskeho prepravcu, registrovaného a usadeného v Španielsku,  aby mu vykonal prepravu tovaru zo SR do Portugalska. Je potrebné službu samozdaniť slovenskou DPH?
Odpoveď
Slovenský platiteľ prijal  prepravné  služby s určením miesta dodania v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH, t.j. ak si tieto služby objednal slovenský platiteľ, usadený  v SR,  potom zahraničná osoba vyfakturuje službu bez dane bez dane s poznámkou, že osobou povinnou platiť daň je zákazník zo SR. Slovenský platiteľ, ktorý je osobou povinnou platiť daň v zmysle § 69 ods. 3 zákona o DPH – samozdaní túto službu, Samozdanenie uvedie v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze v časti B1.

Otázka č. 10 -  Prepravné služby vykonané ruským prepravcom na území Bieloruska pre slovenského platiteľa dane
Slovenský platiteľ dane si objednal prepravné služby od zahraničnej osoby z tretieho štátu (so sídlom v Rusku). Ide o prepravu tovaru na území Bieloruska. Ako má slovenský platiteľ postupovať z hľadiska DPH?
Odpoveď
Slovenský platiteľ prijal cezhraničnú službu od zahraničného dodávateľa z tretieho štátu. Keďže miesto dodania prepravných služieb voči zdaniteľnej osobe registrovanej pre daň a usadenej v tuzemsku, sa určí podľa § 15 ods.1 zákona o DPH, potom v zmysle § 69 ods. 3 zákona o DPH má povinnosť platiť daň tuzemský platiteľ. Samozdanenie služby prizná v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze v časti B1.

Otázka č. 11 - Prenájom motorového vozidla na 6 týždňov poskytnutého od podnikateľa registrovaného pre daň v  ČR (ďalej len zahraničná osoba) pre slovenského platiteľa dane
Slovenská obchodná spoločnosť – platiteľ dane - si prenajala nákladné vozidlo od zahraničnej osoby z ČR. Vozidlo si prenajala na 6 týždňov. Má slovenská spoločnosť povinnosť samozdanenia z prenajatého vozidla?
Odpoveď
Áno, obchodná spoločnosť má povinnosť samozdanenia cezhraničnej služby operatívneho prenájmu nákladného vozidla, nakoľko miesto dodania služby dlhodobého nájmu (viac ako 30 dní )sa posúdi v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH. Týmto miestom je SR (kde je odberateľ usadený). V zmysle § 69 ods. 3 zákona o DPH má povinnosť platiť daň tuzemský platiteľ. Samozdanenie služby prizná v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze v časti B1.

Otázka č. 12 - Reklamné služby dodané zahraničnou osobou z Litvy pre slovenského platiteľa dane
Slovenský platiteľ si objednal reklamné služby u podnikateľa, registrovaného na DPH a usadeného v Litve. Litovská zahraničná osoba tieto služby fakturovala bez DPH. Má slovenský platiteľ cezhraničné služby samozdaniť?
Odpoveď
Áno, miesto dodania reklamných služieb sa určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, t.j. miesto dodania je v SR (podľa usadenia odberateľa). Slovenský platiteľ, ktorý je osobou povinnou platiť daň v zmysle § 69 ods. 3 zákona o DPH – samozdaní túto službu, Samozdanenie uvedie v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze v časti B1.

Otázka č. 13  - Poradenské služby dodané zahraničnou osobou z Ruska pre slovenského platiteľa dane
Slovenský platiteľ dane sa obrátil na podnikateľa z Ruska, aby mu dodal poradenské služby. Ako postupovať z hľadiska DPH?
Odpoveď
Slovenský platiteľ prijal cezhraničnú službu od zahraničného dodávateľa z tretieho štátu. Keďže miesto dodania poradenských služieb voči zdaniteľnej osobe registrovanej pre daň a usadenej v tuzemsku sa určí podľa § 15 ods.1 zákona o DPH, potom v zmysle § 69 ods. 3 zákona o DPH má povinnosť platiť daň tuzemský platiteľ. Samozdanenie služby prizná v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze v časti B1.

Otázka č. 14 - Sprostredkovanie ubytovania pre slovenského platiteľa českým podnikateľom, ktorý je registrovaný na DPH v ČR
Český podnikateľ B, usadený a registrovaný v ČR sprostredkoval  pre  slovenského platiteľa C ubytovanie v ČR. Český podnikateľ  B službu ubytovania obstaral v hoteli A, ktorý je registrovaný na DPH. Hotel A fakturuje ubytovanie tuzemskému platiteľovi C  s českou DPH. Podnikateľ B za sprostredkovanie ubytovania  fakturuje slovenskému platiteľovi C províziu bez českej dane.  Má platiteľ C službu sprostredkovania prijatú od českého podnikateľa B v SR samozdaniť?
Odpoveď
Áno. V danom prípade sa miesto dodania sprostredkovania ubytovania medzi dvomi zdaniteľnými osobami registrovanými pre DPH v dvoch rôznych členských štátoch posudzuje v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH, t.j. miesto dodania je v SR (kde má usadenie odberateľ). V zmysle § 69 ods. 3 zákona o DPH je osobou povinnou platiť tuzemský platiteľ. Predmetnú prijatú službu uvedie v riadku 09 a 10 daňového priznania a v kontrolnom výkaze v časti B1.