Určenie miesta dodania služieb podľa § 15

Miesto dodania služieb - § 15
Pre správne uplatnenie DPH pri službách  je potrebné určiť miesto dodania, aby bolo zrejmé, daň ktorého štátu sa uplatní. Daň patrí tomu štátu, v ktorom je miesto dodania služby.
Základným pravidlom určenia miesta dodania služieb podľa § 15 zákona o DPH, vymenovaných ďalej v zozname,  je určenie miesta podľa postavenia zákazníka t.j. či odberateľ je zdaniteľnou osobu (podnikateľom) usadenou v príslušnom členskom štáte, alebo ide o nezdaniteľnú osobu (nepodnikateľský subjekt).
Ak má odberateľ (zdaniteľná osoba) usadenie (sídlo – miesto podnikania) v inom členskom štáte – je miesto dodania služby podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH  iný členský štát. Ak má odberateľ – zdaniteľná osoba (podnikateľ) - miesto usadenia v tuzemsku – je miesto dodania tuzemsko (§ 15 ods. 1).
Ak by bola odberateľom nezdaniteľná osoba (nepodnikateľ)  – miesto dodania by sa určilo podľa § 15 ods. 2 zákona o DPH  podľa sídla, miesta podnikania alebo bydliska  a ak by bola služba dodaná z prevádzkarne dodávateľa služby, potom by sa miesto dodania určilo tam, kde je prevádzkareň okrem výnimky zo základného pravidla podľa § 16 zákona o DPH.

Služby dodané v tuzemsku
Kedy dochádza k zdaneniu  služieb v tuzemsku?
•Ak platiteľ dodá službu inému platiteľovi,  alebo podnikateľovi, ktorý má miesto podnikania v tuzemsku (§ 15 ods. 1 zákona o DPH) zdaní službu tuzemskou DPH (viď zoznam nižšie)
•Ak platiteľ dodá službu inej ako zdaniteľnej osobe ( napr. súkromnej osobe, alebo podnikateľovi z iného členského štátu, ktorý nenahlásil svoje IČ DPH)  určí sa miesto dodania služieb podľa § 15 ods. 2 zákona o DPH zdaní tuzemskou DPH  (viď zoznam nižšie) okrem výnimiek, ktorých miesto dodania sa určí podľa  § 16
•Ak osoba registrovaná pre daň (§ 7 a § 7a) dodá službu s miestom v tuzemsku tuzemskému platiteľovi – službu nezdaňuje , ale si príjmy zahrnie do obratu pre účely registrácie podľa § 4 ods. 1 zákona o DPH (obrat je definovaný v § 4 ods. 7)

•Ak zahraničná osoba (podnikateľ usadený v zahraničí – buď v členskom štáte alebo v treťom štáte)  dodá do tuzemska služby vymenované v zozname nižšie slovenskému podnikateľovi, osobe registrovanej pre daň alebo platiteľovi, daň platí tento slovenský zákazník (§ 69 ods. 3). Osobou povinnou platiť daň pri prijatí služby je aj zdaniteľná osoba, ktorá si nesplnila registračnú povinnosť.

Zoznam služieb:
•Baliarske práce
•Elektronické služby (služby cez internet okrem objednávok tovaru cez internet, okrem fyzickej dodávky CD, diskety a hmotných nosičov, okrem kníh, periodík, videokaziet, hier na CD, okrem služieb profesionálov, ktorí radia prostredníctvom elektronickej pošty, okrem vzdelávacích služieb cez internet, okrem telefonických služieb cez internet) – okrem elektronických služieb dodaných osobám iným ako zdaniteľným, pri ktorých sa miesto dodania určí podľa výnimiek uvedených v § 16 – účinnosť od 1.1.2015
•Inžinierske služby (okrem služieb spojených s nehnuteľnosťou – napr. architektonické služby alebo stavebný dozor)
•Kultúrne služby, umelecké služby, športové, zábavné ktoré nie sú spojené so vstupom pre širokú verejnosť, ak sú dodané zdaniteľnej osobe
•Marketingové služby
•Montáž rôznych častí stroja (aj ako subdodávka), pokiaľ nejde o montáž stroja, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou nehnuteľnosti,  ak sú dodané zdaniteľnej osobe
•Nakládka, prekládka a vykládka tovaru, ak sú dodané zdaniteľnej osobe
•Natieračské práce hnuteľného majetku (nesúvisia so stavbou alebo rekonštrukciou  nehnuteľnosti), ak sú dodané zdaniteľnej osobe
•Odtiahnutie vozidla, ak sú dodané zdaniteľnej osobe
•Opravy hnuteľného majetku, ak sú dodané zdaniteľnej osobe
•Práce na hnuteľnom majetku zákazníka – rôzne, ak sú dodané zdaniteľnej osobe
•Poradenské služby
•Právne služby
•Predaj emisií
•Prenájom dopravných prostriedkov na obdobie dlhšie ako 30 dní
Dopravné prostriedky pre tieto účely sú: pozemné vozidlá, ale aj bicykle a obytné prívesy, prívesy a návesy, železničné vagóny, plavidlá, lietadlá, sanitky, poľnohospodárske traktory, kombajny, iné poľnohospodárske vozidlá, invalidné vozíky)
•Prepravné služby, ak sú dodané zdaniteľnej osobe
•Prevod a postúpenie autorských práv, patentov, licencií, ochranných známok a podobných práv
•Reklamné služby
•Služby súvisiace s vrátením dane zahraničným osobám
•Skladovacie služby
•Služby rozhlasového a televízneho vysielania
•Sprostredkovateľské služby (fakturuje sa len provízia za sprostredkovanie služieb)
   napr. sprostredkovanie zamestnania SZČO, sprostredkovanie pri poskytovaní ubytovania alebo ubytovania v sektoroch s podobnou funkciou, ako sú dovolenkové tábory alebo miesta upravené na stanovanie, ak sprostredkovateľ koná v mene a na účet inej osoby, ak sú tieto služby dodané zdaniteľnej osobe, sprostredkovanie predaja tovaru alebo služieb
•Strážna služba súvisiaca s ochranou osôb, osôb a majetku pri preprave, logistikou finančných hotovostí
•Telekomunikačné služby (okrem telekomunikačných služieb dodaných inej ako zdaniteľnej osobe z iného členského štátu alebo tretieho štátu, ktorých miesto dodania sa určí podľa výnimiek uvedených v § 16 – účinnosť od 1.1.2015)
•Tlmočnícke služby
•Účtovnícke služby
•Upratovacie služby (ak ide výlučne o upratovanie nábytku a zariadenia, ktoré nie je neoddeliteľnou súčasťou nehnuteľnosti)
•Vedecké služby, ktoré nie sú spojené so vstupom pre širokú verejnosť, ak sú dodané zdaniteľnej osobe
•Vzdelávacie služby, ktoré nie sú spojené so vstupom pre širokú verejnosť ak sú dodané zdaniteľnej osobe
•Výstavnícke služby (zapožičanie stánku a služby s tým spojené), ktoré nie sú spojené so vstupom pre širokú verejnosť, ak sú dodané zdaniteľnej osobe
•Zapožičanie hnuteľného majetku
•Zapožičanie zamestnancov
•Zámočnícke práce (ak nesúvisia s nehnuteľnosťou ) – napr. oprava prenosného trezoru, oprava zámku a pod, ak sú dodané zdaniteľnej osobe
•Zváračské práce hnuteľného majetku (nesúvisia so stavbou nehnuteľnosti), ak sú dodané zdaniteľnej osobe
•Prenájom lešenia, montáž a demontáž  lešenia a práce bezpečnostného technika alebo inštruktora lešenárskej techniky, ak sú dodané zdaniteľnej osobe
•Poskytnutie plochy na umiestnenie stánku na výstave alebo veľtrhu spolu s ostatnými službami, ktoré umožňujú vystavovateľom predviesť svoj tovar, alebo služby, ak sú dodané zdaniteľnej osobe
•Služby rozhlasového a televízneho vysielania – okrem služieb rozhlasového a televízneho vysielania dodaných inej ako zdaniteľnej osobe v zmysle výnimiek uvedených v § 16 – účinnosť od 1.1.2015

Poznámka: Ide o pomocný zoznam, kde sú služby uvedené ako príklad.

Služby dodané do iného členského štátu
Ak platiteľ  alebo osoba registrovaná pre daň podľa §  7a zákona o DPH dodá služby, ktoré sú ďalej uvedené v zozname uvedenom vyššie  pre zdaniteľné osoby z iných členských štátov, ktoré majú pridelené IČ DPH  a usadenie v inom členskom štáte, je miesto dodania členský štát zákazníka, t.j. tieto služby nepodliehajú dani v tuzemsku, ale v štáte príjemcu služby. Uvedené platí aj v prípade, ak má zákazník zriadenú stálu prevádzkareň v niektorom z členských štátov, pre ktorú sa služba poskytuje – bližšie viď Vykonávacie Nariadenie EÚ 282/2011 článok 21.

FAQ
Otázka č. 1 - Zváračské práce na hnuteľnom majetku zákazníka z iného členského štátu (IČŠ)dodané slovenským podnikateľom, ktorý nemá postavenie platiteľa DPH
Tuzemský podnikateľ, ktorý nie je registrovaný na DPH, sa dohodol na základe objednávky podnikateľa registrovaného na DPH z ČR, že mu vykoná zváračské práce na hnuteľnom majetku. Aké má povinnosti z hľadiska zákona o DPH?
Odpoveď
Tuzemský podnikateľ vykonáva služby, pri  ktorých sa  miesto dodania  určí v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH, t.j. miestom dodania služieb je ČR. Ak je miestom dodania ČR a toto miesto dodania sa určilo v zmysle § 15 ods. 1, má tuzemský podnikateľ povinnosť registrácie na DPH podľa § 7a zákona o DPH. Žiadosť o registráciu by mal podať ešte pred tým, ako predmetnú službu vykoná. V danom prípade nie je podstatné, či sa práce na hnuteľnom majetku vykonajú v SR, alebo v ČR.
Zdaniteľná osoba má povinnosť podať súhrnný výkaz (štvrťročný) v zmysle § 80 ods. 3 zákona o DPH za kalendárny štvrťrok, v ktorom dodala službu.
Daňové priznanie nepodáva. Faktúru vystaví v zmysle § 72 ods. 2 zákona o DPH. Podnikateľ registrovaný na DPH podľa § 7a kontrolný výkaz  nepodáva.

Otázka č. 2 -  Zváračské práce na hnuteľnom majetku zákazníka z iného členského štátu dodané slovenským platiteľom DPH
Tuzemský platiteľ sa dohodol na základe objednávky podnikateľa registrovaného na DPH z ČR, že mu vykoná zváračské práce na hnuteľnom majetku. Aké má povinnosti z hľadiska zákona o DPH?
Odpoveď
Pokiaľ platiteľ v SR vykoná práce na hnuteľnom majetku pre zahraničnú osobu registrovanú pre daň v ČR, miesto dodania sa určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, t.j. miestom dodania je ČR a daň zaplatí český odberateľ v ČR. V danom prípade nie je podstatné, či sa práce na hnuteľnom majetku vykonajú v SR, alebo v ČR.
Slovenský platiteľ vyfakturuje službu bez dane s poznámkou „ prenesenie daňovej povinnosti“ a  podá súhrnný výkaz (buď mesačný alebo štvrťročný podľa toho, či dodáva aj tovary do IČŠ v závislosti od ich hodnoty – bližšie viď § 80 ods. 2 zákona o DPH) za to zdaňovacie obdobie, v ktorom službu dodal. V daňovom priznaní k DPH predmetnú službu neuvádza. Platiteľ DPH dodanie služby s miestom dodania v ČR neuvádza v kontrolnom výkaze.

Otázka č. 3  - Oprava stroja pre súkromnú osobu z iného členského štátu dodanú slovenským podnikateľom, ktorý nemá postavenie platiteľa
Tuzemský podnikateľ – neregistrovaný na DPH – dodá práce na hnuteľnom majetku pre  zákazníka z ČR, ktorý je súkromnou osobou. Práce vykoná v SR. Aké má tuzemský podnikateľ povinnosti z hľadiska DPH?
Odpoveď
Miesto dodania predmetnej služby sa určí podľa § 16 ods. 9 zákona o DPH, t.j. miestom dodania je tuzemsko. Keďže podnikateľ z tuzemska nemá postavenie platiteľa, službu nezdaňuje slovenskou DPH.  Vzhľadom k tomu, že nedodal službu, ktorej miesto dodania by sa určilo podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, nemusí sa registrovať podľa § 7a zákona o DPH. Musí si však sledovať obrat pre účely povinnej registrácie na DPH

Otázka č. 4  - Oprava stroja pre súkromnú osobu  z iného členského štátu dodanú slovenským platiteľom
Tuzemský platiteľ  dodá práce na hnuteľnom majetku pre zákazníka z ČR, ktorý je súkromnou osobou. Práce vykoná v SR. Aké má tuzemský platiteľ  povinnosti z hľadiska DPH?
Odpoveď
Miesto dodania predmetnej služby sa určí podľa § 16 ods. 9 zákona o DPH, t.j. miestom dodania je tuzemsko. Keďže podnikateľ z tuzemska  má postavenie platiteľa, službu zdaňuje slovenskou DPH.  Predmetnú službu uvedie v kontrolnom výkaze v časti D2.

Otázka č. 5 - Oprava stroja v Poľsku vykonaná slovenským platiteľom pre podnikateľa z Poľska
Tuzemský platiteľ sa dohodol na základe objednávky podnikateľa registrovaného na DPH v Poľsku, že mu vykoná opravu stroja na území Poľska. Aké má povinnosti z hľadiska zákona o DPH?
Odpoveď
Pokiaľ platiteľ v SR vykoná práce na hnuteľnom majetku pre zahraničnú osobu registrovanú pre daň v PL, miesto dodania sa určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, t.j. miestom dodania je PL a daň zaplatí poľský  odberateľ v PL.  V danom prípade nie je podstatné, či sa práce na hnuteľnom majetku vykonajú fyzicky v SR, alebo Poľsku.
Slovenský platiteľ vyfakturuje službu bez dane s poznámkou „ prenesenie daňovej povinnosti“ a  podá súhrnný výkaz za to zdaňovacie obdobie, v ktorom službu dodal. V daňovom priznaní k DPH predmetnú službu neuvádza, rovnako ani v kontrolnom výkaze.

Otázka č. 6 - Oprava stroja vykonaná v Poľsku slovenským platiteľom pre podnikateľa z Poľska, ktorý nemá pridelené IČDPH, ani oň nepožiadal
Tuzemský platiteľ sa dohodol na základe objednávky podnikateľa v Poľsku, že mu vykoná opravu stroja. Stroj opravil na území Poľska.  Aké má povinnosti z hľadiska zákona o DPH, ak mu poľský podnikateľ neoznámil svoje IČDPH?
Odpoveď
Bežne platí, že pokiaľ platiteľ v SR vykoná práce na hnuteľnom majetku pre zahraničnú osobu usadenú v PL,  miesto dodania sa určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, t.j. ak by si poľský podnikateľ splnil registračnú povinnosť na DPH v PL, miestom dodania by bolo  PL a daň by zaplatil  poľský  odberateľ.  Pokiaľ si poľský podnikateľ nesplnil registračnú povinnosť na DPH a pokiaľ slovenský platiteľ nemal informácie, ktoré by svedčili o opaku, môže odberateľa z PL považovať za nezdaniteľnú osobu, viď Vykonávacie Nariadenie EÚ č. 282/2011 článok 18 ods. 2)ak vie preukázať, že tento odberateľ mu neoznámil svoje IČDPH (napr. na základe mailovej požiadavky slovenského platiteľa).  V takom prípade sa miesto dodania určí podľa § 16 ods. 9 zákona o DPH. T.j. miestom dodania bude miesto, kde sa služby fyzicky vykonajú, t.j. miestom dodania je Poľsko. Tuzemský platiteľ by sa mal informovať o  registračnej povinnosti v Poľsku. Uvedenú službu nebude uvádzať v daňovom priznaní k DPH, ani v súhrnnom výkaze, ani v kontrolnom výkaze.

Otázka č. 7 - Oprava stroja vykonaná v SR slovenským platiteľom pre podnikateľa z Poľska, ktorý si nesplnil povinnosť registrácie v Poľsku z dôvodu prijatia cezhraničnej služby
Tuzemský platiteľ sa dohodol s podnikateľom, usadeným a registrovaným  v Poľsku, že mu vykoná opravu stroja. Stroj opravil na území SR.  Aké má povinnosti z hľadiska zákona o DPH, ak mu poľský podnikateľ neoznámil svoje IČDPH?
Odpoveď
Bežne platí, že pokiaľ platiteľ v SR vykoná práce na hnuteľnom majetku pre zahraničnú osobu usadenú v PL,  miesto dodania sa určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, t.j. ak by si poľský podnikateľ splnil registračnú povinnosť na DPH v PL, miestom dodania je  PL a daň by zaplatil   poľský  odberateľ.  Pokiaľ si poľský podnikateľ nesplnil registračnú povinnosť na DPH a pokiaľ slovenský platiteľ nemá informácie, ktoré by svedčili o opaku, môže odberateľa z PL považovať za nezdaniteľnú osobu (viď Vykonávacie Nariadenie EÚ č. 282/2011 článok 18 ods. 2), ak vie preukázať, že tento odberateľ mu neoznámil svoje IČDPH (napr. na základe mailovej požiadavky slovenského platiteľa).  V takom prípade sa miesto dodania určí podľa § 16 ods. 9 zákona o DPH. T.j. miestom dodania bude miesto, kde sa služby fyzicky vykonajú, t.j. miestom dodania je SR. Tuzemský platiteľ predmetnú službu zdaní slovenskou DPH, uvedie ju v daňovom priznaní, aj v kontrolnom výkaze v časti D2.

Otázka č. 8 - Oprava stroja vykonaná v SR slovenským podnikateľom, ktorý nie je registrovaný na DPH pre podnikateľa usadeného a registrovaného v Poľsku
Tuzemský podnikateľ, ktorý nemá postavenie platiteľa,  sa dohodol s podnikateľom usadeným a registrovaným v Poľsku, že mu vykoná opravu stroja. Stroj opravil na území SR. Aké má povinnosti z hľadiska zákona o DPH ?
Odpoveď
Tuzemský podnikateľ vykonáva služby, pri  ktorých sa  miesto dodania  určí v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH, t.j. miestom dodania služieb je PL.  Tuzemský podnikateľ má povinnosť registrácie na DPH podľa § 7a zákona o DPH. Žiadosť o registráciu by mal podať ešte pred tým, ako predmetnú službu vykoná. V danom prípade nie je podstatné, či sa práce na hnuteľnom majetku vykonajú v SR, alebo v PL.
Podnikateľ má povinnosť podať súhrnný výkaz (štvrťročný) v zmysle § 80 ods. 3 zákona o DPH za kalendárny štvrťrok, v ktorom dodal službu.
Daňové priznanie nepodáva. Faktúru vystaví v zmysle § 72 ods. 2 zákona o DPH. Podnikateľ registrovaný podľa § 7a zákona o DPH kontrolný výkaz nepodáva.

Otázka č. 9 - Prenájom lešenia na stavbe v ČR poskytnutého slovenským platiteľom pre podnikateľa v ČR
Spoločnosť – platiteľ dane – prenajme lešenie podnikateľovi  – registrovanému na DPH v ČR. Lešenie využije podnikateľ na stavbe v ČR. Ako má tuzemská spoločnosť postupovať z hľadiska DPH?
Odpoveď
Miesto dodania pri prenájme lešenia sa posúdi v zmysle § 15 ods. 1. Miestom dodania je ČR (kde je usadený zákazník). Slovenský platiteľ vyfakturuje službu bez dane s poznámkou „ prenesenie daňovej povinnosti“ a  podá súhrnný výkaz (buď mesačný alebo štvrťročný podľa  toho, či dodáva aj tovary do IČŠ v závislosti od ich hodnoty – bližšie viď § 80 ods. 2 zákona o DPH) za to zdaňovacie obdobie, v ktorom službu dodal. V daňovom priznaní k DPH predmetnú službu neuvádza, rovnako ani v kontrolnom výkaze.

Otázka č. 10 - Prenájom lešenia na stavbe v SR poskytnutého slovenským platiteľom pre podnikateľa v ČR
Spoločnosť – platiteľ dane – prenajme lešenie podnikateľovi  – registrovanému na DPH v ČR. Lešenie využije podnikateľ na stavbe v SR. Ako má tuzemská spoločnosť postupovať z hľadiska DPH?
Odpoveď
Miesto dodania pri prenájme lešenia sa posúdi v zmysle § 15 ods. 1. Miestom dodania je ČR (kde je usadený zákazník). Slovenský platiteľ vyfakturuje službu bez dane s poznámkou „ prenesenie daňovej povinnosti“ a  podá súhrnný výkaz (buď mesačný alebo štvrťročný podľa   toho, či dodáva aj tovary do IČŠ a v závislosti od ich hodnoty – bližšie viď § 80 ods. 2 zákona o DPH) za to zdaňovacie obdobie, v ktorom službu dodal. V daňovom priznaní k DPH predmetnú službu neuvádza, rovnako ani v kontrolnom výkaze.

Otázka č. 11 - Prenájom lešenia na stavbe v SR poskytnutého slovenským podnikateľom, ktorý nemá postavenie platiteľa dane ,  pre podnikateľa v ČR
Spoločnosť – neregistrovaná na DPH  – prenajme lešenie podnikateľovi  – registrovanom na DPH v ČR. Lešenie využije podnikateľ na stavbe v SR. Ako má tuzemská spoločnosť postupovať z hľadiska DPH?
Odpoveď
Miesto dodania pri prenájme lešenia sa posúdi v zmysle § 15 ods. 1. Miestom dodania je ČR (kde je usadený zákazník). Slovenská spoločnosť  má povinnosť registrácie na DPH podľa § 7a zákona o DPH ešte pred poskytnutím tejto služby. Službu vyfakturuje bez dane s poznámkou „ prenesenie daňovej povinnosti“ a  podá súhrnný výkaz. Súhrnný výkaz podáva za kalendárny štvrťrok, v ktorom dodala službu prenájmu (viď § 80 ods. 3 zákona o DPH). Spoločnosť registrovaná podľa § 7a/ kontrolný výkaz nepodáva.

Otázka č. 12 - Tlmočnícke služby poskytnuté podnikateľovi z Nemecka uskutočnené v SR slovenským platiteľom
Slovenský platiteľ – fyzická osoba – sa zaoberá tlmočníctvom. Nemecký podnikateľ – registrovaný na DPH a usadený v Nemecku – požiadal slovenského platiteľa, aby mu poskytol tlmočnícke služby z dôvodu prezentácie jeho výrobkov na výstave, ktorá sa konala v SR. Má služby zdaniť slovenskou DPH?
Odpoveď
Slovenský platiteľ poskytuje tlmočnícke služby s miestom dodania v zmysle § 15 ods. 1, t.j. ak si tieto služby objednal podnikateľ z Nemecka, ktorý je registrovaný na DPH a usadený  v Nemecku, potom slovenský platiteľ vyfakturuje službu bez dane s poznámkou „ prenesenie daňovej povinnosti“ a  podá súhrnný výkaz (buď mesačný alebo štvrťročný podľa toho, či dodáva aj tovary do IČŠ a  v závislosti od ich hodnoty – bližšie viď § 80 ods. 2 zákona o DPH) za to zdaňovacie obdobie, v ktorom službu dodal. V daňovom priznaní k DPH predmetnú službu neuvádza, rovnako ani v kontrolnom výkaze.

Otázka č. 13 - Tlmočnícke služby poskytnuté podnikateľovi z Nemecka uskutočnené v Nemecku slovenským platiteľom
Slovenský platiteľ – fyzická osoba – sa zaoberá tlmočníctvom. Nemecký podnikateľ – registrovaný na DPH a usadený v Nemecku – požiadal slovenského platiteľa, aby mu poskytol tlmočnícke služby pri rokovaní s obchodným partnerom, ktoré sa fyzicky uskutočnilo na území Nemecka. Ako má postupovať z hľadiska DPH?
Odpoveď
Slovenský platiteľ poskytuje tlmočnícke služby s miestom dodania v zmysle § 15 ods. 1, t.j. ak si tieto služby objednal podnikateľ z Nemecka, ktorý je registrovaný na DPH a usadený  v Nemecku, potom slovenský platiteľ vyfakturuje službu bez dane s poznámkou „ prenesenie daňovej povinnosti“ a  podá súhrnný výkaz (buď mesačný alebo štvrťročný podľa toho, či dodáva aj tovary do IČŠ a  v závislosti od ich hodnoty – bližšie viď § 80 ods. 2 zákona o DPH) za to zdaňovacie obdobie, v ktorom službu dodal. V daňovom priznaní k DPH predmetnú službu neuvádza, rovnako ani v kontrolnom výkaze.

Otázka č. 14 - Tlmočnícke služby poskytnuté podnikateľovi z Nemecka uskutočnené v Nemecku slovenským podnikateľom, ktorý nemá postavenie platiteľa dane
Spoločnosť – neregistrovaná na DPH  – poskytne tlmočnícke služby podnikateľovi, usadenom a registrovanom na DPH v Nemecku. Tlmočnícke služby poskytla na území Nemecka. Ako má tuzemská spoločnosť postupovať z hľadiska DPH?
Odpoveď
Miesto dodania pri tlmočníckych službách sa posúdi v zmysle § 15 ods. 1. Miestom dodania je Nemecko (kde je usadený zákazník). Slovenská spoločnosť  má povinnosť registrácie na DPH podľa § 7a zákona o DPH ešte pred poskytnutím tejto služby. Službu vyfakturuje bez dane s poznámkou „ prenesenie daňovej povinnosti“ a  podá súhrnný výkaz. Súhrnný výkaz podáva za kalendárny štvrťrok, v ktorom dodala službu tlmočníctva (viď § 80 ods. 3 zákona o DPH).
Spoločnosť,  registrovaná podľa § 7a/ kontrolný výkaz nepodáva

Otázka č. 15 - Sprostredkovanie predaja tovaru poskytnuté slovenským platiteľom pre maďarskú obchodnú spoločnosť
Slovenský platiteľ – fyzická osoba – sprostredkoval pre maďarskú obchodnú spoločnosť dodanie tovaru, ktorý maďarskej spoločnosti predal iný tuzemský platiteľ. Za sprostredkovanie predaja tovaru si platiteľ účtoval províziu, ktorú fakturoval maďarskej spoločnosti, usadenej a registrovanej v Maďarsku. Má služby zdaniť slovenskou DPH?
Odpoveď
Slovenský platiteľ poskytuje sprostredkovateľské  služby s miestom dodania v zmysle § 15 ods. 1, t.j. ak si tieto služby objednal maďarský podnikateľ, ktorý je registrovaný na DPH a usadený  v Maďarsku, potom slovenský platiteľ vyfakturuje službu bez dane s poznámkou „ prenesenie daňovej povinnosti“ a  podá súhrnný výkaz (buď mesačný alebo štvrťročný podľa  toho, či dodáva aj tovary do IČŠ a  v závislosti od ich hodnoty – bližšie viď § 80 ods. 2 zákona o DPH) za to zdaňovacie obdobie, v ktorom službu dodal. V daňovom priznaní k DPH predmetnú službu neuvádza, rovnako ani v kontrolnom výkaze.

Otázka č. 16 - Sprostredkovanie predaja tovaru poskytnuté slovenským podnikateľom, ktorý nemá postavenie platiteľa dane,  pre maďarskú obchodnú spoločnosť
Slovenský podnikateľ – fyzická osoba – (nemá postavenie platiteľa dane) sprostredkoval pre maďarskú obchodnú spoločnosť dodanie tovaru, ktorý maďarskej spoločnosti predal iný tuzemský platiteľ. Za sprostredkovanie predaja tovaru si podnikateľ  účtoval províziu, ktorú fakturoval maďarskej spoločnosti, usadenej a registrovanej na DPH v Maďarsku. Aké má podnikateľ povinnosti vyplývajúce zo zákona o DPH?
Odpoveď
Miesto dodania pri sprostredkovaní sa posúdi v zmysle § 15 ods. 1. Miestom dodania je Maďarsko (kde je usadený zákazník). Slovenský podnikateľ  má povinnosť registrácie na DPH podľa § 7a/ zákona o DPH ešte pred poskytnutím tejto služby. Službu vyfakturuje bez dane s poznámkou „ prenesenie daňovej povinnosti“ a  podá súhrnný výkaz. Súhrnný výkaz podáva za kalendárny štvrťrok, v ktorom dodal službu sprostredkovania (viď § 80 ods. 3 zákona o DPH). Podnikateľ registrovaný podľa § 7a/ kontrolný výkaz nepodáva.

Otázka č. 17 - Prepravné služby tovaru vykonané na území tuzemska poskytnuté podnikateľovi z Nemecka slovenským platiteľom
Slovenský platiteľ – fyzická osoba – sa zaoberá prepravou tovaru.  Nemecký podnikateľ – registrovaný na DPH a usadený v Nemecku – požiadal slovenského platiteľa, aby mu poskytol prepravné služby vykonané len na území tuzemska. Má služby zdaniť slovenskou DPH?
Odpoveď
Slovenský platiteľ poskytuje prepravné služby s miestom dodania v zmysle § 15 ods. 1, t.j. ak si tieto služby objednal podnikateľ z Nemecka, ktorý je registrovaný na DPH a usadený  v Nemecku, potom slovenský platiteľ vyfakturuje prepravnú službu bez dane s poznámkou „ prenesenie daňovej povinnosti“ a  podá súhrnný výkaz (buď mesačný alebo štvrťročný podľa  toho, či dodáva aj tovary do IČŠ a  v závislosti od ich hodnoty – bližšie viď § 80 ods. 2 zákona o DPH) za to zdaňovacie obdobie, v ktorom službu dodal. V daňovom priznaní k DPH predmetnú službu neuvádza.

Otázka č. 18 - Prepravné služby tovaru vykonané zo SR do Nemecka poskytnuté podnikateľovi z Nemecka uskutočnené v SR slovenským podnikateľom, ktorý nemá postavenie platiteľa dane
Slovenský podnikateľ, ktorý nemá postavenie platiteľa dane – fyzická osoba – sa zaoberá prepravou tovaru.  Nemecký podnikateľ – registrovaný na DPH a usadený v Nemecku – požiadal slovenského podnikateľa, aby mu poskytol prepravné služby zo SR do Nemecka. Aké má slovenský podnikateľ povinnosti z hľadiska DPH?
Odpoveď
Slovenský podnikateľ poskytuje prepravné služby s miestom dodania v zmysle § 15 ods. 1, t.j. ak si tieto služby objednal podnikateľ z Nemecka, ktorý je registrovaný na DPH a usadený  v Nemecku, potom slovenský podnikateľ  má povinnosť registrácie podľa § 7a zákona o DPH ešte pred dodaním prepravnej služby. Po obdržaní osvedčenia o registrácii na DPH a dodaní prepravnej služby vyfakturuje službu bez dane s poznámkou „prenesenie daňovej povinnosti“. Podnikateľ má povinnosť podať súhrnný výkaz (štvrťročný) v zmysle § 80 ods. 3 zákona o DPH za kalendárny štvrťrok, v ktorom dodal službu.
Daňové priznanie nepodáva. Faktúru vystaví v zmysle § 72 ods. 2 zákona o DPH. Podnikateľ registrovaný podľa § 7a zákona o DPH kontrolný výkaz nepodáva.
V danom prípade nie je dôležité, či sa prepravné služby vykonali v SR, alebo v Nemecku, prípadne zo SR do Nemecka, alebo opačne.

Otázka č. 19 - Prepravné služby tovaru poskytnuté súkromnej osobe  z Rakúska uskutočnené slovenským platiteľom
Slovenský platiteľ – fyzická osoba – sa zaoberá prepravou tovaru.  Rakúsky  občan  požiadal slovenského platiteľa, aby mu poskytol prepravné služby tovaru zo SR do Rakúska. Má služby zdaniť slovenskou DPH?
Odpoveď
Slovenský platiteľ poskytuje prepravné služby s miestom dodania v zmysle § 16 ods.5 zákona o DPH. Z uvedeného vyplýva, že miestom dodania je miesto, kde sa preprava začína. Týmto miestom je tuzemsko. Platiteľ službu zdaní slovenskou DPH, uvedie ju v daňovom priznaní, aj v kontrolnom výkaze v časti D2.  

Otázka č. 20  - Prepravné služby tovaru poskytnuté súkromnej osobe  z Rakúska uskutočnené slovenským podnikateľom, ktorý nie je registrovaný na DPH
Slovenský podnikateľ, ktorý nemá postavenie platiteľa DPH, sa zaoberá prepravou tovaru.  Rakúsky  občan  požiadal slovenského podnikateľa, aby mu poskytol prepravné služby tovaru zo SR do Rakúska. Má sa slovenský podnikateľ registrovať na DPH? Podľa akého ustanovenia?
Odpoveď
Slovenský podnikateľ poskytuje prepravné služby s miestom dodania v zmysle § 16 ods.5 zákona o DPH. Z uvedeného vyplýva, že miestom dodania je miesto, kde sa preprava začína. Týmto miestom je tuzemsko. Podnikateľ nemá povinnosť registrácie podľa § 7a, avšak má povinnosť sledovať obrat z predmetných služieb a v prípade, ak by za obdobné služby s miestom dodania v tuzemsku dosiahol obrat 49790 eur, má povinnosť požiadať o registráciu na DPH v zmysle § 4 zákona o DPH.

Otázka č. 21 - Prepravné služby tovaru vykonané v Grécku, objednané slovenským platiteľom pod gréckym IČDPH
Slovenský platiteľ, usadený v SR,  si objednal prepravné služby pod gréckym IČDPH od slovenského dopravcu. Slovenský dopravca prepravné služby vykonal na území Grécka, kde nie je usadený (nemá stálu prevádzkareň v Grécku). Ako má slovenský dopravca fakturovať predmetné služby? So slovenskou DPH, alebo bez DPH?
Odpoveď
Miesto dodania prepravných služieb vykonaných na území EÚ pre zdaniteľnú osobu sa posúdia s miestom dodania v zmysle § 15 ods. 1. Aj keď si  v danom prípade  tieto prepravné služby objednal slovenský platiteľ pod gréckym IČDPH, kde  nemá stálu prevádzkareň, posúdi sa miesto dodania podľa sídla odberateľa, ktoré je na území tuzemska. Miestom dodania prepravných služieb bude preto SR. Dopravca tovaru služby zdaní slovenskou DPH, uvedie ju v daňovom priznaní, aj v kontrolnom výkaze  v časti A1.

Otázka č. 22 - Prepravné služby tovaru vykonané z územia SR do Nórska poskytnuté podnikateľovi z Nemecka, ktorý je usadený a identifikovaný pre daň v Nemecku
Slovenský platiteľ – fyzická osoba – sa zaoberá prepravou tovaru.  Nemecký podnikateľ  požiadal slovenského platiteľa, aby mu poskytol prepravné služby vykonané z územia SR do Nórska. Ako má slovenský platiteľ postupovať z hľadiska DPH?
Odpoveď
Miesto dodania  prepravných služieb sa určí  v zmysle § 15 ods. 1, t.j. ak si tieto služby objednal podnikateľ z Nemecka, identifikovaný pre daň a usadený v Nemecku  potom slovenský platiteľ vyfakturuje prepravnú službu bez dane.
Hoci ide o prepravné služby spojené s vývozom tovaru do tretieho štátu, tieto sa v daňovom priznaní neuvádzajú, nakoľko miesto dodania prepravných služieb je v inom členskom štáte.

Otázka č. 23 - Vzdelávacie služby poskytnuté slovenským platiteľom pre spoločnosť v Dánsku
Slovenský platiteľ – fyzická osoba – sa zaoberá vzdelávacou činnosťou v oblasti marketingu.  Dánsky podnikateľ – registrovaný na DPH a usadený v Dánsku – požiadal slovenského platiteľa, aby mu poskytol vzdelávacie  služby pre jeho zamestnancov vykonané na území Belgicka. Ako má v danom prípade postupovať z hľadiska DPH?
Odpoveď
Pre určenie miesta dodania vzdelávacích služieb poskytnutých zdaniteľnej osobe je rozhodujúcou skutočnosťou posúdenie, či tieto služby spočívajú v poskytnutí práva na vstup na konkrétne podujatie výmenou za lístok alebo za poplatok na takéto podujatie – kedy by sa miesto dodania posúdilo podľa toho, kde sa skutočne vykoná, alebo je vzdelávacia aktivita poskytnutá na základe objednávky podnikateľa, t.j. nie je spojená so vstupným na vzdelávaciu aktivitu. Ak nejde o vzdelávaciu aktivitu spojenú so vstupným, potom sa miesto dodania služieb sa určí v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH.
Na základe uvedeného poskytuje slovenský platiteľ vzdelávacie služby s miestom dodania v Dánsku, (miesto, kde má sídlo odberateľ) t.j. ak si tieto služby objednal podnikateľ z Dánska, ktorý je registrovaný na DPH a usadený  v Dánsku, potom slovenský platiteľ vyfakturuje službu bez dane s poznámkou „ prenesenie daňovej povinnosti“ a  podá súhrnný výkaz (buď mesačný alebo štvrťročný podľa toho, či dodáva aj tovary do IČŠ a  v závislosti od ich hodnoty – bližšie viď § 80 ods. 2 zákona o DPH) za to zdaňovacie obdobie, v ktorom službu dodal. V daňovom priznaní k DPH predmetnú službu neuvádza. V danom prípade nie je dôležité, že sa služby poskytli v Belgicku. 

Otázka č. 24 - Vzdelávacie služby poskytnuté slovenským podnikateľom, ktorý nemá postavenie platiteľa,  pre spoločnosť v Dánsku
Slovenský podnikateľ, ktorý nemá postavenie platiteľa dane – fyzická osoba – sa zaoberá vzdelávacou činnosťou v oblasti marketingu.  Dánsky podnikateľ – registrovaný na DPH a usadený v Dánsku – požiadal slovenského podnikateľa, aby mu poskytol vzdelávacie  služby pre jeho zamestnancov vykonané na území Belgicka. Ako má slovenský podnikateľ postupovať z hľadiska DPH?
Odpoveď
Pre určenie miesta dodania vzdelávacích služieb poskytnutých zdaniteľnej osobe je rozhodujúcou skutočnosťou posúdenie, či tieto služby spočívajú v poskytnutí práva na vstup na konkrétne podujatie výmenou za lístok alebo za poplatok na takéto podujatie – kedy by sa miesto dodania posúdilo podľa toho, kde sa skutočne vykoná, alebo je vzdelávacia aktivita poskytnutá na základe objednávky podnikateľa, t.j. nie je spojená so vstupným na vzdelávaciu aktivitu. Ak nejde o vzdelávaciu aktivitu spojenú so vstupným, potom sa miesto dodania služieb sa určí v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH.
Keďže tuzemský podnikateľ vykonáva služby, pri  ktorých sa  miesto dodania  určí v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH,  je miestom dodania služieb  Dánsko (kde je usadený odberateľ).  Tuzemský podnikateľ má povinnosť registrácie na DPH podľa § 7a zákona o DPH. Žiadosť o registráciu by mal podať ešte pred tým, ako predmetnú službu vykoná. V danom prípade nie je podstatné, či sa vzdelávacie služby vykonajú v Belgicku. 
Podnikateľ má povinnosť podať súhrnný výkaz (štvrťročný) v zmysle § 80 ods. 3 zákona o DPH za kalendárny štvrťrok, v ktorom dodal službu.
Daňové priznanie nepodáva. Faktúru vystaví v zmysle § 72 ods. 2 zákona o DPH. Podnikateľ registrovaný podľa § 7a zákona o DPH kontrolný výkaz nepodáva.
 
Otázka č. 25 -  Právne služby poskytnuté slovenským platiteľom pre spoločnosť usadenú vo Francúzsku, ktorá si služby objednala pod slovenským IČDPH
Slovenský advokát - platiteľ DPH - zastupuje francúzskeho podnikateľa, ktorý si právne služby objednal pod slovenským IČDPH. Ide o podnikateľa, ktorý má sídlo vo Francúzsku, ale je registrovaný na DPH aj v SR, kde nemá stálu prevádzkareň. (je registrovaný podľa § 5 zákona o DPH).  Má advokát tieto služby zdaniť slovenskou DPH?
Odpoveď
Keďže ide o určenie miesta dodania v zmysle § 15 ods. 1, potom platí určenie miesta dodania podľa toho, kde má sídlo odberateľ - podnikateľ. V danom prípade má podnikateľ sídlo vo Francúzsku. (bližšie pozri Vykonávacie Nariadenie EÚ č. 282/2011 článok 20-22). Advokát určí miesto dodania na základe informácií od odberateľa a dané informácie si musí overiť prostredníctvom bežných bezpečnostných opatrení, akými sú napr. opatrenia týkajúce sa overenia totožnosti alebo platieb, ako aj overenia IČDPH. Keďže FSSR na svojej webovej stránke  zverejňuje zoznamy subjektov, registrovaných na DPH v závislosti od §, vie si advokát túto skutočnosť overiť. Advokát požiada francúzsku spoločnosť, aby doplnila francúzske IČDPH. Slovenský platiteľ – advokát - vyfakturuje službu bez dane s poznámkou „ prenesenie daňovej povinnosti“ a  podá súhrnný výkaz (buď mesačný alebo štvrťročný podľa toho, či dodáva aj tovary do IČŠ a  v závislosti od ich hodnoty – bližšie viď § 80 ods. 2 zákona o DPH) za to zdaňovacie obdobie, v ktorom službu dodal. V daňovom priznaní k DPH predmetnú službu neuvádza, rovnako ani v kontrolnom výkaze.
Zverejnenie platiteľov, registrovaných na DPH viď:
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronickesluzby/verejnesluzby/zoznamy/detail/_72414cdf-8eb7-478d-9ac2-a275008b40a0

Otázka č. 26 - Obstaranie ubytovania slovenským platiteľom pre podnikateľa registrovaného na DPH v ČR
Český podnikateľ, usadený a registrovaný v ČR, si objednal u slovenského platiteľa A ubytovanie v SR. Platiteľ A službu ubytovania obstaral v hoteli vo Vysokých Tatrách – u platiteľa B. Platiteľ B (hotel) fakturuje ubytovanie platiteľovi A. Má platiteľ A službu obstarania ubytovania fakturovať českému podnikateľovi s DPH alebo bez DPH?
Odpoveď
V zmysle § 9 ods. 4 – ak zdaniteľná osoba vo svojom mene pre inú osobu obstará dodanie služby, platí, že táto zdaniteľná osoba službu sama prijala a sama dodala. Z uvedeného vyplýva, že slovenský platiteľ bude postupovať tak, ako keby službu sám dodal. Keďže miesto dodania pri ubytovaní sa posúdi podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH, potom obstarávateľ tejto služby určí miesto dodania SR. Službu zdaní slovenskou DPH, uvedie ju v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze ju uvedie v časti A1.

Otázka č. 27 - Sprostredkovanie  ubytovania slovenským platiteľom pre podnikateľa registrovaného na DPH v ČR
Český podnikateľ, usadený a registrovaný v ČR požiadal slovenského platiteľa A, aby mu sprostredkoval ubytovanie v SR s tým, že za sprostredkovanie mu vyplatí províziu. Platiteľ A sprostredkoval ubytovanie v hoteli vo Vysokých Tatrách - u platiteľa B. Hotel – platiteľ B poskytne ubytovanie priamo českému podnikateľovi. Ako má platiteľ A (sprostredkovateľ) vystaviť faktúru za sprostredkovanie ubytovania? S DPH? Alebo bez DPH?
Odpoveď
Miesto dodania služby sprostredkovania voči podnikateľovi, ktorý je usadený a registrovaný v ČR sa určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH. Miestom dodania je ČR (kde je usadený zákazník). Slovenský platiteľ vyfakturuje službu bez dane s poznámkou „ prenesenie daňovej povinnosti“ a  podá súhrnný výkaz (buď mesačný alebo štvrťročný podľa toho, či dodáva aj tovary do IČŠ a v závislosti od ich hodnoty – bližšie viď § 80 ods. 2 zákona o DPH) za to zdaňovacie obdobie, v ktorom službu dodal. V daňovom priznaní k DPH predmetnú službu neuvádza, rovnako ani v kontrolnom výkaze.

Otázka č. 28  - Sprostredkovanie  ubytovania slovenským platiteľom pre súkromnú osobu z ČR
Občan z Ostravy požiadal slovenského platiteľa A , aby mu sprostredkoval ubytovanie v SR s tým, že za sprostredkovanie mu vyplatí províziu. Platiteľ A sprostredkoval ubytovanie v hoteli vo Vysokých Tatrách - u platiteľa B. Hotel – platiteľ B poskytne ubytovanie priamo českému občanovi. Ako má platiteľ A (sprostredkovateľ) vystaviť faktúru za sprostredkovanie ubytovania? S DPH? Alebo bez DPH?
Odpoveď

Miesto dodania sprostredkovateľskej služby sa v danom prípade určí podľa § 16 ods. 13 zákona o DPH. T.j. miestom dodania sprostredkovateľskej služby je to isté miesto, ako miesto dodania ubytovacej služby (miesto dodania ubytovacej služby sa určí podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH), t.j. Slovensko (miesto, kde sa nachádza nehnuteľnosť – hotel). Platiteľ dane A – sprostredkovateľ Službu zdaní slovenskou DPH, uvedie ju v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze ju uvedie v časti D2.

Otázka č. 29 - Marketingové služby poskytnuté slovenským platiteľom voči zdaniteľnej osobe v ČR, ktorá ešte nemala pridelené IČDPH, ale oň požiadala
Český podnikateľ, neregistrovaný na DPH, požiadal slovenského platiteľa dane, aby mu spracoval marketing k budúcim dodávkam tovarov, ktoré by český podnikateľ chcel predávať v SR. Český podnikateľ informoval slovenského platiteľa, že požiadal o registráciu na DPH v ČR. V čase dodania služby a následne vystavenia faktúry slovenským platiteľom však český podnikateľ stále nemal k dispozícii IČDPH. Ako má slovenský platiteľ ďalej postupovať?  Môže českého podnikateľa považovať za nezdaniteľnú osobu a vystaviť faktúru s DPH? Alebo faktúru vystaví bez DPH?
Odpoveď
Miestom dodania marketingovej služby sa určí podľa § 15 ods. 1 v zmysle Vykonávacieho Nariadenia EÚ 282/2011 článku 18 bod 1 písm. b/, t.j. ak má slovenský platiteľ informácie, že odberateľ je zdaniteľnou osobou v ČR, ktorej ešte nebolo pridelené IČDPH, ale český podnikateľ informoval slovenského platiteľa o tom, že požiadal o pridelenie IČDPH, potom faktúru vystaví bez DPH, nakoľko miesto dodania bude v ČR a doplní do faktúry IČDPH odberateľa po pridelení  IČDPH v ČR. (český podnikateľ by ho mal bezodkladne informovať o pridelení IČDPH). Zároveň podá súhrnný výkaz v zmysle § 80 ods. 6 zákona o DPH za obdobie, v ktorom bolo IČDPH príjemcovi služby pridelené. V daňovom priznaní sa služba neuvádza, rovnako ani v kontrolnom výkaze.

Otázka č. 30 - Softvérové služby dodané slovenským platiteľom voči podnikateľovi z ČR registrovaného pre daň v ČR
Slovenský platiteľ – fyzická osoba – sa zaoberá softvérovou činnosťou. Český podnikateľ – registrovaný na DPH a usadený v ČR – požiadal slovenského platiteľa, aby mu poskytol softvérové  služby prostredníctvom internetu. Ako má predmetnú službu vyfakturovať – S DPH, alebo bez DPH?
Odpoveď
Slovenský platiteľ poskytuje softvérové služby s miestom dodania v zmysle § 15 ods. 1, t.j. ak si tieto služby objednal podnikateľ z ČR, ktorý je registrovaný na DPH a usadený  v ČR, potom slovenský platiteľ vyfakturuje službu bez dane s poznámkou „ prenesenie daňovej povinnosti“ a  podá súhrnný výkaz (buď mesačný alebo štvrťročný podľa toho, či dodáva aj tovary do IČŠ a  v závislosti od ich hodnoty – bližšie viď § 80 ods. 2 zákona o DPH) za to zdaňovacie obdobie, v ktorom službu dodal. V daňovom priznaní k DPH predmetnú službu neuvádza, rovnako ani v kontrolnom výkaze.

Otázka č. 31 - Softvérové služby dodané slovenským platiteľom voči podnikateľovi z ČR, ktorý si služby objednal pod slovenským IČDPH
Slovenský platiteľ – fyzická osoba – sa zaoberá softvérovou činnosťou. Český podnikateľ – registrovaný na DPH v SR, kde má stálu prevádzkareň – požiadal slovenského platiteľa, aby mu poskytol softvérové  služby prostredníctvom internetu. Ako má predmetnú službu vyfakturovať – S DPH, alebo bez DPH?
Odpoveď
Slovenský platiteľ poskytuje softvérové služby s miestom dodania v zmysle § 15 ods. 1, t.j. ak si tieto služby objednal podnikateľ z ČR, ktorý je registrovaný v SR a v SR má stálu prevádzkareň (registrácia v SR podľa § 4), potom je miesto dodania určené podľa toho, kde má český odberateľ stálu prevádzkareň - viď Vykonávacie Nariadenie EÚ č. 282/2011 článok 21. Z uvedeného vyplýva, že týmto miestom je SR. Službu zdaní slovenskou DPH, uvedie ju v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze ju uvedie v časti A1. 

Otázka č. 32 - Prenájom vozidla na dva mesiace pre zahraničnú osobu v Rakúsku
Slovenský platiteľ prenajal na dva mesiace nákladné vozidlo rakúskej zdaniteľnej osobe, registrovanej pre daň a usadenej v Rakúsku. Vozidlo dal k dispozícii na území tuzemska. Ako má slovenský platiteľ postupovať z hľadiska DPH?
Odpoveď
Slovenský platiteľ poskytol prenájom dopravného prostriedku na obdobie dlhšie ako 30 dní (výnimka z určenia miesta dodania podľa § 16 ods. 2 sa v danom prípade nepoužije), t.j. miesto dodania dlhodobého prenájmu dopravných prostriedkov sa určí podľa § 15 ods. 1 – miestom dodania je členský štát usadenia odberateľa, t.j. Rakúsko. Slovenský platiteľ vyfakturuje službu bez dane s poznámkou „ prenesenie daňovej povinnosti“ a  podá súhrnný výkaz (buď mesačný alebo štvrťročný podľa  toho, či dodáva aj tovary do IČŠ a  v závislosti od ich hodnoty – bližšie viď § 80 ods. 2 zákona o DPH) za to zdaňovacie obdobie, v ktorom službu dodal. V daňovom priznaní k DPH predmetnú službu neuvádza, rovnako ani v kontrolnom výkaze.


Služby dodané do tretieho štátu (štát mimo Európskej únie)
Ak platiteľ  alebo osoba registrovaná pre daň podľa §  7a zákona o DPH dodá služby, ktoré sú ďalej uvedené v zozname uvedenom nižšie,  pre podnikateľov z tretích štátov /usadenie v treťom štáte/,  je miesto dodania tretí štát, t.j. tieto služby nepodliehajú dani v tuzemsku. Na rozdiel od predchádzajúcich služieb, ktoré sú dodané do iného členského štátu, pri dodaní služieb do tretieho štátu nie je potrebné podať súhrnný výkaz.
Zdaniteľná osoba – podnikateľ v SR – nemá povinnosť registrácie podľa § 7a, ak dodá služby do tretieho štátu pre zdaniteľnú osobu – podnikateľa – usadeného v treťom štáte.
V daňovom priznaní sa tieto služby neuvádzajú!

Zoznam služieb, pri ktorých sa miesto dodania posúdi podľa § 15 ods. 1:
- Baliarske práce
- Elektronické služby (služby cez internet okrem objednávok tovaru cez internet, okrem fyzickej dodávky CD, diskety a hmotných nosičov, okrem kníh, periodík, videokaziet, hier na CD, okrem služieb profesionálov, ktorí radia prostredníctvom elektronickej pošty, okrem vzdelávacích služieb cez internet, okrem telefonických služieb cez internet) – okrem elektronických služieb dodaných osobám iným ako zdaniteľným, pri ktorých sa miesto dodania určí podľa výnimiek uvedených v § 16 – účinnosť od 1.1.2015
- Inžinierske služby (okrem služieb spojených s nehnuteľnosťou – napr. architektonické služby alebo stavebný dozor)
- Kultúrne služby, umelecké služby, športové, zábavné ktoré nie sú spojené so vstupom pre širokú verejnosť, ak sú dodané zdaniteľnej osobe
- Marketingové služby
- Montáž rôznych častí stroja (aj ako subdodávka), pokiaľ nejde o montáž stroja, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou nehnuteľnosti,  ak sú dodané zdaniteľnej osobe
- Nakládka, prekládka a vykládka tovaru, ak sú dodané zdaniteľnej osobe
- Natieračské práce hnuteľného majetku (nesúvisia so stavbou alebo rekonštrukciou  nehnuteľnosti), ak sú dodané zdaniteľnej osobe
- Odtiahnutie vozidla, ak sú dodané zdaniteľnej osobe
- Opravy hnuteľného majetku, ak sú dodané zdaniteľnej osobe
- Práce na hnuteľnom majetku zákazníka – rôzne, ak sú dodané zdaniteľnej osobe
- Poradenské služby
- Právne služby
- Predaj emisií
- Prenájom dopravných prostriedkov na obdobie dlhšie ako 30 dní
Dopravné prostriedky pre tieto účely sú: pozemné vozidlá, ale aj bicykle a obytné prívesy, prívesy a návesy, železničné vagóny, plavidlá, lietadlá, sanitky, poľnohospodárske traktory, kombajny, iné poľnohospodárske vozidlá, invalidné vozíky)
- Prepravné služby, ak sú dodané zdaniteľnej osobe
- Prevod a postúpenie autorských práv, patentov, licencií, ochranných známok a podobných práv
- Reklamné služby
- Služby súvisiace s vrátením dane zahraničným osobám
- Skladovacie služby
- Služby rozhlasového a televízneho vysielania
- Sprostredkovateľské služby (fakturuje sa len provízia za sprostredkovanie služieb)
   napr. sprostredkovanie zamestnania SZČO, sprostredkovanie ubytovania,     
   sprostredkovanie predaja tovaru alebo služieb
- Strážna služba súvisiaca s ochranou osôb, osôb a majetku pri preprave, logistikou finančných hotovostí
- Telekomunikačné služby (okrem telekomunikačných služieb dodaných inej ako zdaniteľnej osobe z iného členského štátu alebo tretieho štátu, ktorých miesto dodania sa určí podľa výnimiek uvedených v § 16 – účinnosť od 1.1.2015)
- Tlmočnícke služby
- Účtovnícke služby
- Upratovacie služby (ak ide výlučne o upratovanie nábytku a zariadenia, ktoré nie je neoddeliteľnou súčasťou nehnuteľnosti)
- Vedecké služby, ktoré nie sú spojené so vstupom pre širokú verejnosť, ak sú dodané zdaniteľnej osobe
- Vzdelávacie služby, ktoré nie sú spojené so vstupom pre širokú verejnosť ak sú dodané zdaniteľnej osobe
- Výstavnícke služby (zapožičanie stánku a služby s tým spojené), ktoré nie sú spojené so vstupom pre širokú verejnosť, ak sú dodané zdaniteľnej osobe
- Zapožičanie hnuteľného majetku
- Zapožičanie zamestnancov
- Zámočnícke práce (ak nesúvisia s nehnuteľnosťou ) – napr. oprava prenosného trezoru, oprava zámku a pod, ak sú dodané zdaniteľnej osobe
- Zváračské práce hnuteľného majetku (nesúvisia so stavbou nehnuteľnosti), ak sú dodané zdaniteľnej osobe
- Prenájom lešenia, montáž a demontáž  lešenia a práce bezpečnostného technika alebo inštruktora lešenárskej techniky, ak sú dodané zdaniteľnej osobe
- Poskytnutie plochy na umiestnenie stánku na výstave alebo veľtrhu spolu s ostatnými službami, ktoré umožňujú vystavovateľom predviesť svoj tovar, alebo služby, ak sú dodané zdaniteľnej osobe
- Služby rozhlasového a televízneho vysielania – okrem služieb rozhlasového a televízneho vysielania dodaných inej ako zdaniteľnej osobe v zmysle výnimiek uvedených v § 16 – účinnosť od 1.1.2015
 
Poznámka: Ide o pomocný zoznam, kde sú služby uvedené ako príklad.

FAQ

Otázka č. 1 - Dodanie prác na hnuteľnom majetku  vykonaných slovenským podnikateľom, ktorý nemá postavenie platiteľa pre podnikateľa z tretieho štátu
Tuzemský podnikateľ, ktorý nie je registrovaný na DPH, sa dohodol na základe objednávky podnikateľa z Ukrajiny, že mu vykoná opravu  stroja. Aké má povinnosti z hľadiska zákona o DPH?
Odpoveď
Miesto dodania predmetnej služby sa určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH. Keďže tuzemský podnikateľ nie je registrovaný na DPH a dodáva cezhraničné služby pre zdaniteľnú osobu z tretieho štátu, nemá povinnosť registrácie podľa § 7a. Z uvedeného vyplýva, že z hľadiska DPH nemá k danému prípadu žiadne povinnosti.

Otázka č. 2 - Dodanie  prác na hnuteľnom majetku vykonaných tuzemským platiteľom pre podnikateľa  z tretieho štátu
Tuzemský platiteľ sa dohodol na základe objednávky podnikateľa z Ukrajiny, že mu vykoná opravu  stroja. Aké má povinnosti z hľadiska zákona o DPH?
Odpoveď
Tuzemský platiteľ vykonal cezhraničné služby pre zdaniteľnú osobu z tretieho štátu, t.j. miesto dodania sa určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, týmto miestom je Ukrajina. V danom prípade nie je podstatné, či sa práce na hnuteľnom majetku vykonajú v SR, alebo na Ukrajine. Tuzemský platiteľ fakturuje predmetné služby bez slovenskej dane. Služby neuvádza v súhrnnom výkaze, ani v daňovom priznaní.

Otázka č. 3 -  Dodanie prác na hnuteľnom majetku vykonaných slovenským platiteľom  pre súkromnú osobu z tretieho štátu
Tuzemský platiteľ sa dohodol na základe ústneho dohovoru so súkromnou osobou z Ukrajiny, že mu vykoná opravu stroja.  Opravu vykonal v Ukrajine. Aké má povinnosti z hľadiska zákona o DPH?
Odpoveď
Tuzemský platiteľ vykonal cezhraničné služby pre zdaniteľnú osobu z tretieho štátu, t.j. miesto dodania sa určí podľa výnimiek uvedených § 16 ods. 9 zákona o DPH, týmto miestom je Ukrajina. Tuzemský platiteľ fakturuje predmetné služby bez slovenskej dane. Služby neuvádza v súhrnnom výkaze, ani v daňovom priznaní.

Otázka č. 4 -  Prenájom lešenia na stavbe v ČR poskytnutého slovenským platiteľom pre podnikateľa z Ukrajiny
Spoločnosť – platiteľ dane – prenajme lešenie podnikateľovi  z Ukrajiny.  Lešenie využije podnikateľ na stavbe v ČR. Ako má tuzemská spoločnosť postupovať z hľadiska DPH?
Odpoveď
Miesto dodania pri prenájme lešenia sa posúdi v zmysle § 15 ods. 1. Miestom dodania je Ukrajina (kde je usadený zákazník). Slovenský platiteľ vyfakturuje službu bez dane. V daňovom priznaní k DPH predmetnú službu neuvádza, rovnako ani súhrnnom a v kontrolnom výkaze.

Otázka č. 5 -   Prenájom lešenia na stavbe v SR poskytnutého slovenským podnikateľom, ktorý nemá postavenie platiteľa dane ,  pre podnikateľa z Ukrajiny
Spoločnosť – neregistrovaná na DPH  – prenajme lešenie podnikateľovi  z Ukrajiny.  Lešenie využije podnikateľ na stavbe v SR. Ako má tuzemská spoločnosť postupovať z hľadiska DPH?
Odpoveď
Miesto dodania pri prenájme lešenia sa posúdi v zmysle § 15 ods. 1. Miestom dodania je Ukrajina (kde je usadený zákazník). Slovenská spoločnosť  nemá povinnosť registrácie na DPH podľa § 7a zákona o DPH. 

Otázka č. 6 - Tlmočnícke služby poskytnuté podnikateľovi zo Švajčiarska uskutočnené v SR slovenským platiteľom
Slovenský platiteľ – fyzická osoba – sa zaoberá prekladateľskou činnosťou. Švajčiarsky podnikateľ požiadal slovenského platiteľa, aby mu poskytol tlmočnícke služby z dôvodu prezentácie jeho výrobkov na výstave, ktorá sa konala v SR. Má služby zdaniť slovenskou DPH?
Odpoveď
Slovenský platiteľ poskytuje tlmočnícke služby s miestom dodania v zmysle § 15 ods. 1, t.j. ak si tieto služby objednal podnikateľ zo Švajčiarska (tretí štát), potom slovenský platiteľ vyfakturuje službu bez dane. V daňovom priznaní k DPH predmetnú službu neuvádza, rovnako ani v súhrnnom a kontrolnom výkaze.

Otázka č. 7 - Tlmočnícke služby poskytnuté podnikateľovi zo Švajčiarska uskutočnené vo Švajčiarsku slovenským podnikateľom, ktorý nemá postavenie platiteľa dane
Spoločnosť – neregistrovaná na DPH  – poskytne tlmočnícke služby podnikateľovi zo Švajčiarska. Tlmočnícke služby poskytla vo Švajčiarsku. Ako má tuzemská spoločnosť postupovať z hľadiska DPH?
Odpoveď
Miesto dodania pri tlmočníckych službách sa posúdi v zmysle § 15 ods. 1. Miestom dodania je Švajčiarsko (kde je usadený zákazník). Slovenská spoločnosť  nemá povinnosť registrácie na DPH podľa § 7a/ zákona o DPH, ani povinnosť podať súhrnný výkaz. 

Otázka č. 8 - Sprostredkovanie predaja tovaru poskytnuté slovenským platiteľom pre americkú  obchodnú spoločnosť
Slovenský platiteľ – fyzická osoba – sprostredkoval pre americkú obchodnú spoločnosť dodanie tovaru, ktorý americkej  spoločnosti predal iný tuzemský platiteľ. Za sprostredkovanie predaja tovaru si platiteľ účtoval províziu, ktorú fakturoval americkej spoločnosti, usadenej a registrovanej v USA. Má služby zdaniť slovenskou DPH?
Odpoveď
Slovenský platiteľ poskytuje sprostredkovateľské  služby s miestom dodania v zmysle § 15 ods. 1, t.j. ak si tieto služby objednal americký  podnikateľ. Slovenský platiteľ vyfakturuje službu bez dane. V daňovom priznaní k DPH predmetnú službu neuvádza, rovnako ani v kontrolnom, ani v súhrnnom výkaze.

Otázka č. 9 - Prepravné služby tovaru vykonané na území tuzemska poskytnuté podnikateľovi z Nórska  uskutočnené slovenským platiteľom
Slovenský platiteľ – fyzická osoba – sa zaoberá prepravou tovaru.  Nórsky podnikateľ  požiadal slovenského platiteľa, aby mu poskytol prepravné služby vykonané len na území tuzemska. Má služby zdaniť slovenskou DPH?
Odpoveď
Slovenský platiteľ poskytuje prepravné služby s miestom dodania v zmysle § 15 ods. 1, t.j. ak si tieto služby objednal podnikateľ z Nórska, (tretí štát) potom slovenský platiteľ vyfakturuje prepravnú službu bez dane. V daňovom priznaní k DPH predmetnú službu neuvádza. V danom prípade nie je dôležité, či sa prepravné služby vykonali v SR, alebo v inom členskom štáte.

Otázka č. 10 - Prepravné služby tovaru vykonané na území Nórska poskytnuté podnikateľovi z Nórska uskutočnené slovenským platiteľom dane
Slovenský platiteľ – fyzická osoba – sa zaoberá prepravou tovaru.  Nórsky podnikateľ  požiadal slovenského platiteľa, aby mu poskytol prepravné služby vykonané len na území Nórska. Ako má slovenský platiteľ postupovať z hľadiska DPH?
Odpoveď
Slovenský platiteľ poskytuje prepravné služby s miestom dodania v zmysle § 15 ods. 1, t.j. ak si tieto služby objednal podnikateľ z Nórska, (tretí štát) potom slovenský platiteľ vyfakturuje prepravnú službu bez dane. V daňovom priznaní k DPH predmetnú službu neuvádza.

Otázka č. 11 - Prepravné služby tovaru vykonané z územia SR do Nórska poskytnuté podnikateľovi z Nórska uskutočnené slovenským platiteľom dane
Slovenský platiteľ – fyzická osoba – sa zaoberá prepravou tovaru.  Nórsky podnikateľ  požiadal slovenského platiteľa, aby mu poskytol prepravné služby vykonané z územia SR do Nórska. Ako má slovenský platiteľ postupovať z hľadiska DPH?
Odpoveď
Slovenský platiteľ poskytuje prepravné služby s miestom dodania v zmysle § 15 ods. 1, t.j. ak si tieto služby objednal podnikateľ z Nórska, (tretí štát) potom slovenský platiteľ vyfakturuje prepravnú službu bez dane. V daňovom priznaní k DPH predmetnú službu neuvádza.

Služby prijaté z iného členského štátu
Ak je prijatá služba - vymenovaná ďalej v zozname uvedenom nižšie - dodaná podnikateľom z tretieho štátu alebo iného členského štátu, pričom sa miesto dodania určilo podľa miesta usadenia tuzemského podnikateľa v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH, potom podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH zdaniteľná osoba prípadne právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou  a je registrovaná pre daň podľa § 7 zákona o DPH, sú povinné platiť daň v tuzemsku. Daň sa priznáva prostredníctvom daňového priznania  v riadku 11 a 12 daňového priznania.

Zoznam služieb, pri ktorých sa miesto dodania posúdi podľa § 15 ods. 1:
- Baliarske práce
- Elektronické služby (služby cez internet okrem objednávok tovaru cez internet, okrem fyzickej dodávky CD, diskety a hmotných nosičov, okrem kníh, periodík, videokaziet, hier na CD, okrem služieb profesionálov, ktorí radia prostredníctvom elektronickej pošty, okrem vzdelávacích služieb cez internet, okrem telefonických služieb cez internet) – okrem elektronických služieb dodaných osobám iným ako zdaniteľným, pri ktorých sa miesto dodania určí podľa výnimiek uvedených v § 16 – účinnosť od 1.1.2015
- Inžinierske služby (okrem služieb spojených s nehnuteľnosťou – napr. architektonické služby alebo stavebný dozor)
- Kultúrne služby, umelecké služby, športové, zábavné ktoré nie sú spojené so vstupom pre širokú verejnosť, ak sú dodané zdaniteľnej osobe
- Marketingové služby
- Montáž rôznych častí stroja (aj ako subdodávka), pokiaľ nejde o montáž stroja, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou nehnuteľnosti,  ak sú dodané zdaniteľnej osobe
- Nakládka, prekládka a vykládka tovaru, ak sú dodané zdaniteľnej osobe
- Natieračské práce hnuteľného majetku (nesúvisia so stavbou alebo rekonštrukciou  nehnuteľnosti), ak sú dodané zdaniteľnej osobe
- Odtiahnutie vozidla, ak sú dodané zdaniteľnej osobe
- Opravy hnuteľného majetku, ak sú dodané zdaniteľnej osobe
- Práce na hnuteľnom majetku zákazníka – rôzne, ak sú dodané zdaniteľnej osobe
- Poradenské služby
- Právne služby
- Predaj emisií
- Prenájom dopravných prostriedkov na obdobie dlhšie ako 30 dní
Dopravné prostriedky pre tieto účely sú: pozemné vozidlá, ale aj bicykle a obytné prívesy, prívesy a návesy, železničné vagóny, plavidlá, lietadlá, sanitky, poľnohospodárske traktory, kombajny, iné poľnohospodárske vozidlá, invalidné vozíky)
- Prepravné služby, ak sú dodané zdaniteľnej osobe
- Prevod a postúpenie autorských práv, patentov, licencií, ochranných známok a podobných práv
- Reklamné služby
- Služby súvisiace s vrátením dane zahraničným osobám
- Skladovacie služby
- Služby rozhlasového a televízneho vysielania
- Sprostredkovateľské služby (fakturuje sa len provízia za sprostredkovanie služieb)
   napr. sprostredkovanie zamestnania SZČO, sprostredkovanie ubytovania,     
   sprostredkovanie predaja tovaru alebo služieb
- Strážna služba súvisiaca s ochranou osôb, osôb a majetku pri preprave, logistikou finančných hotovostí
- Telekomunikačné služby (okrem telekomunikačných služieb dodaných inej ako zdaniteľnej osobe z iného členského štátu alebo tretieho štátu, ktorých miesto dodania sa určí podľa výnimiek uvedených v § 16 – účinnosť od 1.1.2015)
- Tlmočnícke služby
- Účtovnícke služby
- Upratovacie služby (ak ide výlučne o upratovanie nábytku a zariadenia, ktoré nie je neoddeliteľnou súčasťou nehnuteľnosti)
- Vedecké služby, ktoré nie sú spojené so vstupom pre širokú verejnosť, ak sú dodané zdaniteľnej osobe
- Vzdelávacie služby, ktoré nie sú spojené so vstupom pre širokú verejnosť ak sú dodané zdaniteľnej osobe
- Výstavnícke služby (zapožičanie stánku a služby s tým spojené), ktoré nie sú spojené so vstupom pre širokú verejnosť, ak sú dodané zdaniteľnej osobe
- Zapožičanie hnuteľného majetku
- Zapožičanie zamestnancov
- Zámočnícke práce (ak nesúvisia s nehnuteľnosťou ) – napr. oprava prenosného trezoru, oprava zámku a pod, ak sú dodané zdaniteľnej osobe
- Zváračské práce hnuteľného majetku (nesúvisia so stavbou nehnuteľnosti), ak sú dodané zdaniteľnej osobe
- Prenájom lešenia, montáž a demontáž  lešenia a práce bezpečnostného technika alebo inštruktora lešenárskej techniky, ak sú dodané zdaniteľnej osobe
- Poskytnutie plochy na umiestnenie stánku na výstave alebo veľtrhu spolu s ostatnými službami, ktoré umožňujú vystavovateľom predviesť svoj tovar, alebo služby, ak sú dodané zdaniteľnej osobe
- Služby rozhlasového a televízneho vysielania – okrem služieb rozhlasového a televízneho vysielania dodaných inej ako zdaniteľnej osobe v zmysle výnimiek uvedených v § 16 – účinnosť od 1.1.2015
 
Poznámka: Ide o pomocný zoznam, kde sú služby uvedené ako príklad.

FAQ

Otázka č. 1 - Poradenská služba dodaná zahraničnou osobou z ČR registrovanou na DPH  pre slovenského podnikateľa, ktorý nemá postavenie platiteľa
Tuzemský podnikateľ si objednal poradenskú službu od zahraničnej osoby z ČR, ktorá je registrovaná na DPH a usadená v ČR. Aké má povinnosti z hľadiska DPH?
Odpoveď
Miesto dodania predmetnej služby sa určí v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH  podľa toho, kde má sídlo zákazník (slovenský podnikateľ), t.j. miesto dodania cezhraničnej služby je v tuzemsku.  Tuzemský podnikateľ je  podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH osobou povinnou platiť daň, ak jej cezhraničné služby dodala zahraničná osoba (zahraničná osoba = podnikateľ usadený v ČR). Podnikateľ by sa mal registrovať podľa § 7a zákona o DPH ešte pred prijatím tejto služby. Bez ohľadu na to, či si splní svoju registračnú povinnosť alebo nie, podá v SR daňové priznanie k DPH a prizná k cene dodanej služby slovenskú DPH 20 %. (samozdaní prijatú cezhraničnú službu) v zmysle § 78 ods. 3 do 25 dní po skončení kal. mesiaca, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť a povinnosť zaplatenia dane. Osoba, ktorá nie je platiteľom, nie je povinná zaplatiť daň, ak daň na zaplatenie nie je viac ako 5 eur.


Otázka č. 2 - Poradenská služba dodaná zahraničnou osobou z ČR pre slovenského platiteľa
Tuzemský platiteľ si objednal poradenskú službu od zahraničnej osoby z ČR, ktorá je registrovaná na DPH a usadená  v ČR. Aké má povinnosti z hľadiska DPH?
Odpoveď
Miesto dodania predmetnej služby sa určí v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH  podľa toho, kde má sídlo zákazník (slovenský platiteľ), t.j. miesto dodania cezhraničnej služby je v tuzemsku.  Tuzemský platiteľ je  podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH osobou povinnou platiť daň, ak jej službu dodala zahraničná osoba (zahraničná osoba = podnikateľ usadený v ČR). Slovenský platiteľ podá v SR daňové priznanie k DPH a prizná k cene dodanej služby slovenskú DPH 20 %. (samozdaní prijatú cezhraničnú službu). Samozdanenie služby uvedie aj v kontrolnom výkaze v časti B1.

Otázka č. 3 - Prijatá poradenská služba dodaná zahraničnou osobou neregistrovanou pre daň z ČR pre tuzemského platiteľa
Tuzemský platiteľ si objednal poradenskú službu od zahraničnej osoby (podnikateľa) usadeného  v  ČR, ktorý nie je registrovaný  na DPH. Aké má povinnosti z hľadiska DPH?
Odpoveď
Miesto dodania predmetnej služby sa určí v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH  podľa toho, kde má sídlo zákazník (slovenský platiteľ), t.j. miesto dodania cezhraničnej služby je v tuzemsku.  Tuzemský platiteľ je  podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH osobou povinnou platiť daň, ak jej službu dodala zahraničná osoba  bez ohľadu na to, či si zahraničná osoba vo svojom členskom štáte splnila povinnosť registrácie vzhľadom na dodané cezhraničné služby do IČŠ alebo nie (zahraničná osoba = podnikateľ usadený v ČR). Slovenský platiteľ podá v SR daňové priznanie k DPH a prizná k cene dodanej služby slovenskú DPH 20 %. (samozdaní prijatú cezhraničnú službu). Prijatú službu uvedie v kontrolnom výkaze v časti B1.

Otázka č. 4 - Dodanie zváračských prác na hnuteľnom majetku zákazníka zo SR uskutočnených podnikateľom z ČR, ktorý je v ČR registrovaný na DPH (ďalej len zahraničná osoba)
Tuzemský podnikateľ, ktorý nie je registrovaný na DPH, sa dohodol s českou zahraničnou osobu, že mu česká zahraničná osoba vykoná zváračské práce na hnuteľnom majetku. Aké má povinnosti z hľadiska zákona o DPH?
Odpoveď
Zahraničná osoba  vykonáva služby, pri  ktorých sa  miesto dodania  určí v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH, t.j. miestom dodania služieb je SR (kde má sídlo slovenský podnikateľ). Ak je miestom dodania SR a toto miesto dodania sa určilo v zmysle § 15 ods. 1, má tuzemský podnikateľ povinnosť registrácie podľa § 7a zákona o DPH ešte pred prijatím služby. Povinnosť priznať daň má  v zmysle § 69 ods. 3 zákona o DPH a to bez ohľadu na to, či má postavenie platiteľa, alebo neplatiteľa – podnikateľa. Samozdanenie z prijatých služieb uvedie v daňovom priznaní. Daňové priznanie podá v súlade s § 78 ods. 3 zákona o DPH – t.j. do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla povinnosť platiť daň(r. 11 a 12)  a túto daň aj zaplatí. V kontrolnom výkaze samozdanenie neuvádza (nie je platiteľom dane v SR). V predmetnom prípade nie je dôležité, či sa zváračské práce fyzicky poskytli na území tuzemska, alebo v ČR.

Otázka č. 5 - Dodanie  zváračských prác na hnuteľnom majetku platiteľa uskutočnených podnikateľom z ČR, ktorý nie je registrovaný pre daň v ČR (ďalej len zahraničná osoba)
Tuzemský platiteľ sa dohodol na základe svojej objednávky so zahraničnou osobou z ČR, že mu zahraničná osoba vykoná zváračské práce na hnuteľnom majetku. Aké má tuzemský platiteľ povinnosti z hľadiska zákona o DPH?
Odpoveď
Zahraničná osoba  vykonáva služby, pri  ktorých sa  miesto dodania  určí v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH, t.j. miestom dodania služieb je SR (kde má sídlo slovenský podnikateľ), zahraničná osoba uvedie vo faktúre službu bez českej dane a poznámku, že osobou povinnou platiť daň je zákazník (zo SR).  Ak je miestom dodania  SR, má tuzemský platiteľ povinnosť priznať daň v SR v zmysle § 69 ods. 3 zákona o DPH a to bez ohľadu na to, či sú zváračské služby poskytnuté fyzicky v SR, alebo v ČR. Samozdanenie z prijatých služieb uvedie v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze v časti B1.

Otázka č. 6 - Prenájom lešenia od zahraničnej osoby registrovanej pre daň v ČR poskytnutého pre slovenského platiteľa
Spoločnosť – zahraničná osoba registrovaná pre daň v ČR – prenajme lešenie podnikateľovi  – registrovanom na DPH v SR. Lešenie využije platiteľ na stavbe. Ako má tuzemský platiteľ postupovať z hľadiska DPH?
Odpoveď
Miesto dodania pri prenájme lešenia sa posúdi v zmysle § 15 ods. 1. Miestom dodania je SR (kde je usadený zákazník). Česká zahraničná osoba  vyfakturuje službu bez dane s poznámkou , že osobou povinnou platiť daň je zákazník (zo SR). Ak je miestom dodania v SR, má tuzemský platiteľ povinnosť priznať daň v SR v zmysle § 69 ods. 3 zákona o DPH a to bez ohľadu na to, či sa lešenie bude využívať na stavbe v SR, alebo v ČR. Samozdanenie z prijatých služieb uvedie v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze v časti B1. 

Otázka č. 7 - Sprostredkovanie predaja tovaru od zahraničnej osoby poskytnuté slovenskému platiteľovi dane
Slovenský platiteľ – fyzická osoba – požiadal českého podnikateľa (registrovaného pre daň v ČR), aby sprostredkoval dodanie tovaru z ČR. Za sprostredkovanie predaja tovaru si zahraničná osoba účtovala províziu, ktorú fakturovala slovenskému platiteľovi dane s daňou. Postupovala zahraničná osoba správne? Aké povinnosti vyplývajú slovenskému platiteľovi dane?
Odpoveď
Slovenský platiteľ prijal  sprostredkovateľské  služby s určením miesta dodania v zmysle § 15 ods. 1, t.j. ak si tieto služby objednal slovenský platiteľ, usadený  v SR,  potom zahraničná osoba mala  vyfakturovať  službu bez dane s poznámkou, že osobou povinnou platiť daň je zákazník zo SR. Ak napriek tomu zahraničná osoba uplatnila k cene daň, slovenský platiteľ, ktorý je osobou povinnou platiť daň v zmysle § 69 ods. 3 – samozdaní túto službu, pričom pri výpočte bude vychádzať zo základu dane bez českej dane. Samozdanenie uvedie v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze v časti B1.

Otázka č. 8 -  Oprava kropiaceho vozidla vykonaného poľským dodávateľom registrovaným pre daň v Poľsku pre obecný úrad v SR
Obecný úrad, ktorý je právnickou nezdaniteľnou osobou, registrovanou podľa § 7 si objednal opravu kropiaceho vozidla od poľského dodávateľa, registrovaného pre daň v Poľsku (ďalej len zahraničná osoba). Má obecný úrad priznať daň v tuzemsku?
Odpoveď
Podľa § 15 ods. 4 písm. b/ - ak si cezhraničné služby objedná právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, ale je registrovaná na DPH podľa § 7, sa považuje za zdaniteľnú osobu. Ak sa považuje za zdaniteľnú osobu, potom si služby objedná pod slovenským IČDPH. Keďže sa miesto dodania určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH v SR (kde má zákazník – zdaniteľná osoba – sídlo), je obecný úrad osobou povinnou platiť daň v zmysle § 69 ods. 3 zákona o DPH a podá daňové priznanie v súlade s ustanovením § 78 ods. 3 zákona o DPH – t.j. do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla povinnosť platiť daň(r. 11 a 12)  a túto daň aj zaplatí. V kontrolnom výkaze samozdanenie neuvádza (nie je platiteľom dane v SR). V predmetnom prípade nie je dôležité, či sa oprava vozidla fyzicky poskytla na území tuzemska, alebo v PL.

Otázka č. 9 -  Prepravné služby tovaru zo SR do Portugalska vykonané španielskym prepravcom registrovaným pre daň v Španielsku poskytnuté slovenskému platiteľovi dane
Slovenský platiteľ – fyzická osoba – požiadal španielskeho prepravcu, registrovaného a usadeného v Španielsku,  aby mu vykonal prepravu tovaru zo SR do Portugalska. Je potrebné službu samozdaniť slovenskou DPH?
Odpoveď
Slovenský platiteľ prijal  prepravné  služby s určením miesta dodania v zmysle § 15 ods. 1, t.j. ak si tieto služby objednal slovenský platiteľ, usadený  v SR,  potom zahraničná osoba vyfakturuje službu bez dane bez dane s poznámkou, že osobou povinnou platiť daň je zákazník zo SR. Slovenský platiteľ, ktorý je osobou povinnou platiť daň v zmysle § 69 ods. 3 – samozdaní túto službu, Samozdanenie uvedie v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze v časti B1.

Otázka č. 10 -  Prepravné služby vykonané ruským prepravcom na území Bieloruska pre slovenského platiteľa dane
Slovenský platiteľ dane si objednal prepravné služby od zahraničnej osoby z tretieho štátu (so sídlom v Rusku). Ide o prepravu tovaru na území Bieloruska. Ako má slovenský platiteľ postupovať z hľadiska DPH?
Odpoveď
Slovenský platiteľ prijal cezhraničnú službu od zahraničného dodávateľa z tretieho štátu. Keďže miesto dodania prepravných služieb voči zdaniteľnej osobe registrovanej pre daň a usadenej v tuzemsku, sa určí podľa § 15 ods.1, potom v zmysle § 69 ods. 3 má povinnosť platiť daň tuzemský platiteľ. Samozdanenie služby prizná v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze v časti B1. Keďže podnikateľ z Ruska nemá IČDPH EÚ, uvedie odberateľ v kontrolnom výkaze v riadku  IČDPH dodávateľa „0“.

Otázka č. 11 - Prenájom motorového vozidla na 6 týždňov poskytnutého od podnikateľa registrovaného pre daň v  ČR (ďalej len zahraničná osoba) pre slovenského platiteľa dane
Slovenská obchodná spoločnosť – platiteľ dane - si prenajala nákladné vozidlo od zahraničnej osoby z ČR. Vozidlo si prenajala na 6 týždňov. Má slovenská spoločnosť povinnosť samozdanenia z prenajatého vozidla?
Odpoveď
Áno, obchodná spoločnosť má povinnosť samozdanenia cezhraničnej služby operatívneho prenájmu nákladného vozidla, nakoľko miesto dodania služby dlhodobého nájmu (viac ako 30 dní )sa posúdi v zmysle § 15 ods. 1. Týmto miestom je SR (kde je odberateľ usadený). V zmysle § 69 ods. 3 má povinnosť platiť daň tuzemský platiteľ. Samozdanenie služby prizná v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze v časti B1.

Otázka č. 12 - Prenájom motorového vozidla na dva týždne poskytnutého od podnikateľa registrovaného pre daň v  ČR (ďalej len zahraničná osoba) pre slovenského platiteľa dane
Slovenská obchodná spoločnosť – platiteľ dane - si prenajala nákladné vozidlo od zahraničnej osoby z ČR na dva týždne. Vozidlo bolo prevzaté na území ČR a česká spoločnosť uplatnila k cene daň. Má slovenská spoločnosť povinnosť samozdanenia z prenajatého vozidla napriek tomu, že bolo zdanené českou daňou? Postupuje sa podľa § 15 ods. 1?
Odpoveď
Nie. Ak ide o krátkodobý prenájom dopravného prostriedku (menej ako 30 dní), potom sa miesto dodania určí podľa toho, kde sa dá dopravný prostriedok k dispozícii (§ 16 ods. 2 zákona o DPH). Miesto dodania je v danom prípade v ČR a slovenskému platiteľovi dane nevyplýva povinnosť samozdanenia z dodanej služby.

Otázka č. 13 - Oprava strechy vykonaná českým podnikateľom registrovaným pre daň v ČR voči slovenskému platiteľovi na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v ČR
Slovenský platiteľ si objednal u českého dodávateľa – osoby registrovanej pre daň a usadenej v ČR – opravu strechy na nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza na území ČR. Aké má povinnosti z hľadiska DPH?
Odpoveď
Miesto dodania prijatých cezhraničných služieb sa neurčí podľa základného pravidla - § 15 ods. 1, ale podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH. T.j. ak ide o služby, súvisiace s nehnuteľnosťou, určí sa miesto dodania podľa toho, kde sa nehnuteľnosť nachádza. V danom prípade sa nehnuteľnosť nachádza v ČR, z čoho vyplýva zdanenie v ČR. Keďže je dodávateľom predmetnej služby český dodávateľ a miesto dodania je v ČR, zdaní službu českou DPH. Bližšie viď príklady k § 16 zákona o DPH. Slovenskému odberateľovi – platiteľovi dane – v SR nevzniká povinnosť samozdanenia tejto služby. O vrátenie dane, zaplatenej v ČR môže požiadať v súlade s ustanoveniami § 55a až § 55f zákona o DPH.

Otázka č. 14 - Reklamné služby dodané zahraničnou osobou z Litvy pre slovenského platiteľa dane
Slovenský platiteľ si objednal reklamné služby u podnikateľa, registrovaného na DPH a usadeného v Litve. Litevská zahraničná osoba tieto služby fakturovala bez DPH. Má slovenský platiteľ cezhraničné služby samozdaniť?
Odpoveď
Áno, miesto dodania reklamných služieb sa určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, t.j. miesto dodania je v SR (podľa usadenia odberateľa). Slovenský platiteľ, ktorý je osobou povinnou platiť daň v zmysle § 69 ods. 3 – samozdaní túto službu, Samozdanenie uvedie v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze v časti B1.

Otázka č. 15  - Poradenské služby dodané zahraničnou osobou z Ruska pre slovenského platiteľa dane
Slovenský platiteľ dane sa obrátil na podnikateľa z Ruska, aby mu dodal poradenské služby. Ako postupovať z hľadiska DPH?
Odpoveď
Slovenský platiteľ prijal cezhraničnú službu od zahraničného dodávateľa z tretieho štátu. Keďže miesto dodania poradenských služieb voči zdaniteľnej osobe registrovanej pre daň a usadenej v tuzemsku sa určí podľa § 15 ods.1, potom v zmysle § 69 ods. 3 má povinnosť platiť daň tuzemský platiteľ. Samozdanenie služby prizná v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze v časti B1. Keďže podnikateľ z Ruska nemá IČDPH EÚ, uvedie v kontrolnom výkaze v riadku  IČDPH dodávateľa „0“.