Úvod > DPH > Oslobodené činnosti > Výchovné a vzdelávacie služby > Výchovné a vzdelávacie služby

Výchovné a vzdelávacie služby

Výchovné a vzdelávacie služby oslobodené od dane upravuje § 31 zákona o DPH, patria sem: výchovné a vzdelávacie služby poskytované za odplatu (§ 31 ods. 1 zákona o DPH):
  • na základe osobitných predpisov (tzv. školský zákon, zákon o vysokých školách, zákon k školským zariadeniam...),
  • právnickou alebo fyzickou osobou  (školy a školské zariadenia), ktorá spĺňa jednu alebo viac nasledujúcich podmienok (podľa § 30 ods. 2 zákona o DPH):

                      -  výkon činnosti je iný ako na dosiahnutie zisku a prípadný zisk sa použije výlučne na pokračovanie prípadne zlepšenie služieb,
                      -  je zriadená a spravovaná za zásade dobrovoľnosti osobami, ktoré z tejto činnosti nemajú žiaden prospech,
                      -  uplatňuje ceny schválené príslušnými úradmi, resp. uplatňujú ceny nižšie ako podnikatelia.

  • ako odborný výcvik a rekvalifikácia poskytované podľa osobitného predpisu (zákon o službách zamestnanosti).

Oslobodené od dane je aj dodanie tovaru a dodanie služieb úzko súvisiacich s výchovnými a vzdelávacími službami podľa ods. 1 osobami, ktoré poskytujú výchovné služby a vzdelávacie služby  podľa odseku 1 (§ 31 ods. 2 zákona o DPH).


Nepatrí sem:
-          činnosť škôl a zariadení,  ktoré vykonávajú svoju činnosť ako nepodnikajúce subjekty bezodplatne, nakoľko v danom prípade ide o činnosť mimo rozsah DPH (štátne základné a stredné školy, prípadne vysoké školy),
-          výchovné a vzdelávacie služby na komerčnej báze (semináre, kurzy).

FAQ

Otázka  č. 1 - Stravovanie pre cudzích študentov
Škola  (SOU,VŠ) poskytuje  ubytovanie a  stravovanie  pre  študentov  iných  škôl. Dohoda  o zabezpečení  uvedených  služieb je  uzavretá  so  školou.  Je  táto  služba oslobodená  od  dane?
Odpoveď
Dodanie tovarov a služieb úzko súvisiacich s výchovnými službami a vzdelávacími službami osobami, ktoré poskytujú výchovné a vzdelávacie služby v zmysle ustanovenia § 31 zákona o DPH je oslobodené od dane aj v prípade, ak škola poskytuje tieto služby študentom iných škôl, nakoľko ide o činnosť, ktorá bezprostredne súvisí s výchovnou a vzdelávacou službou.

Otázka č. 2  - Príjmy verejnej vysokej školy
Ktoré činnosti resp. príjmy  verejnej vysokej školy, platiteľa dane sú oslobodené od dane podľa § 31 zákona  o DPH?
Odpoveď
Zákon o DPH v ustanovení § 31 vymedzuje, že oslobodené od dane sú výchovné služby a vzdelávacie služby poskytované:
a) podľa osobitných predpisov, t.j. aj podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o vysokých školách),
b) právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá spĺňa jednu alebo viac podmienok podľa § 30 ods. 2 zákona  o DPH,
c) ako odborný výcvik a rekvalifikácia poskytované podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách  v zamestnanosti.
Oslobodené od dane je aj dodanie tovaru a dodanie služieb úzko súvisiacich s vyššie uvedenými výchovnými službami a vzdelávacími službami osobami, ktoré poskytujú výchovné a vzdelávacie služby podľa ods. l cit. ustanovenia.
V zmysle § 18 zákona o vysokých školách môže vykonávať vysoká škola aj podnikateľskú činnosť podľa § 2 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka. Verejná vysoká škola vedie príjmy a výdavky spojené s podnikateľskou činnosťou na samostatnom bežnom účte. Výnosy a  náklady z podnikateľskej činnosti nie sú súčasťou rozpočtu verejnej vysokej školy. Výchovno - vzdelávacia činnosť verejnej vysokej školy je oslobodená od dane podľa § 31 zákona o DPH. Podnikateľská činnosť verejnej vysokej školy nie je oslobodená od dane podľa cit. ustanovenia. Napríklad:
1) Príjmy v rámci dotačnej zmluvy z kapitoly MŠ SR ako príspevok štátu na prevádzku a rozvoj pedagogiky a vedy nie sú  odplatou (protihodnotou)  na účely § 2 ods. 1  zákona o DPH. 
2) Ubytovacie a stravovacie služby, ktoré  vysoká škola  poskytuje  vo svojom učebno-výcvikovom zariadení fakulty  pre študentov sú oslobodené od dane podľa § 31 zákona o DPH. Tieto ubytovacie a stravovacie služby v zariadení školy úzko súvisia so vzdelávacími alebo výchovnými službami.  Ubytovacie a stravovacie služby, ktoré poskytuje vlastným  zamestnancom a cudzím osobám  nie sú oslobodené  od dane v zmysle cit. ustanovenia, t.j.   tieto služby podliehajú dani.
3) Ak  vysoká verejná škola má príjmy od študentov, potom je potrebné posúdiť, či tieto príjmy predstavujú školné alebo poplatky spojené so štúdiom na verejnej vysokej škole, či tieto príjmy úzko súvisia s výchovno - vzdelávacími službami v zmysle zákona o vysokých školách a teda  sú oslobodené od dane podľa § 31 zákona o DPH, alebo sú to príjmy z podnikateľskej činnosti, ktoré eviduje samostatne na osobitnom účte, ktoré  sú predmetom dane a podliehajú dani.

Otázka č. 3  - Poskytovanie stravovacích služieb v rámci výuky
Škola vyučuje odborný predmet a má v rámci podnikateľskej činnosti prenajaté reštauračné zariadenie. Prax pozostáva z činností - technika obsluhy a technológia prípravy pokrmov. V akom rozsahu je jej činnosť–dodanie reštauračných služieb oslobodená od dane podľa § 31 ods. 2 zákona o DPH?
Odpoveď
V zmysle § 31 ods. 2 zákona o DPH je od dane oslobodené dodanie tovaru a služieb úzko súvisiacich s výchovnými  a vzdelávacími službami podľa § 31 ods. 1 zákona o DPH osobami, ktoré poskytujú výchovné a vzdelávacie služby v zmysle tohto ustanovenia. Podmienkou oslobodenia dodania  tovaru alebo služieb úzko súvisiacich s výchovnými a vzdelávacími službami je, aby tovar alebo služba bola dodaná menom príslušného vzdelávacieho zariadenia (napr. menom školy). Ak škola v prenajatom reštauračnom zariadení v rámci odborného výcviku poskytuje reštauračné služby, ktoré dodáva menom príslušného vzdelávacieho zariadenia, potom ide o službu oslobodenú od dane v zmysle cit. ustanovenia.
Pri posudzovaní oslobodenia od dane podľa § 31 ods. 2 zákona o DPH je potrebný individuálny prístup pri zohľadnení všetkých vlastností poskytovaného plnenia u každého konkrétneho subjektu osobitne z dôvodu, že jednotlivé subjekty môžu uvedené činnosti vykonávať rôznymi alternatívnymi spôsobmi.

Otázka č. 4 - Poskytovanie služieb predškolského zariadenia
Materská škola – obchodná spoločnosť – poskytuje výchovné a vzdelávacie služby pre deti predškolského veku. MŠ nebola zaradená do siete škôl a školských zariadení v rámci Ministerstva školstva. Materská škola si účtuje poplatky, ktoré sú vyššie ako poplatky schválené príslušnými úradmi. Cieľom materskej školy je dosiahnutie zisku. Môže materská škola fakturovať tieto služby s oslobodením od dane podľa § 31 zákona o DPH?
Odpoveď
Nie, materská škola:
- nevykonáva činnosť na iný účel, ako je dosahovanie zisku,
- nie je zriadená a spravovaná na zásadne dobrovoľnosti osobami, ktoré nemajú priamy alebo nepriamy finančný prospech na výsledkoch jej činnosti,
- neuplatňuje ceny schválené príslušnými úradmi alebo ceny neprekračujúce takto schválené ceny a pri službách, ktoré nepodliehajú povinnosti schválenia ceny, neuplatňujú nižšiu cenu ako za obdobné služby uplatňujú osoby, ktorých cieľom je dosiahnuť zisk.
Z uvedeného vyplýva, že materská škola nespĺňa ani jednu z podmienok uvedených v § 30 ods. 2 zákona o DPH a  za dodanie výchovných a vzdelávacích služieb uplatňuje DPH.

Otázka č. 5 - Oslobodenie tovaru z dovozu súčiastok z tretieho štátu na účely praktickej výuky strednou odbornou školou
Stredná odborná škola doviezla zo Srbska (z tretieho štátu) súčiastky na zváracie robotizované pracovisko. Pri dovoze požadovala oslobodiť tento tovar CÚ v zmysle § 48 ods. 1 zákona o DPH s odkazom na oslobodenie od DPH podľa § 31 zákona o DPH.
Je možné oslobodiť predmetné súčiastky použité na strojoch, ktoré súvisia so vzdelávacou  službou v rámci edukačného procesu na škole?
Odpoveď
Podľa § 31 ods. 2 zákona o DPH je od dane oslobodené aj dodanie tovaru a dodanie služieb úzko súvisiacich so vzdelávacími službami poskytovanými osobami, ktoré poskytujú výchovné služby a vzdelávacie služby – viď § 31 ods. 1 zákona o DPH. Z uvedeného vyplýva, že v režime oslobodenia od dane môže dodať tovary, ktoré úzko súvisia s výchovnými a vzdelávacími službami, len platiteľ dane, ktorý poskytuje výchovné a vzdelávacie služby. Za dodania tovarov úzko súvisiacich so vzdelávaním patrí napríklad predaj kníh oprávneným subjektom pre študentov alebo predaj výrobkov, ktoré vytvoria študenti ako súčasť výchovných a vzdelávacích služieb. Podmienkou, aby dodanie tovaru alebo služby bolo oslobodené od DPH je, aby tovar alebo služba bola dodaná menom  príslušného vzdelávacieho zariadenia. Ak dodávateľ súčiastok zo Srbska nie je osobou poskytujúcou výchovné a vzdelávacie služby, potom  súčiastky do obrábacích strojov nie sú tovarom, ktorý by bolo možné považovať za tovar úzko súvisiaci s výchovnými a vzdelávacími službami.
Pri dovážaných súčiastkach, aj keď sú určené na obrábacie stroje, na ktorých sa vykonáva vzdelávacia činnosť, nie je možné uplatniť oslobodenie od dane pri ich dovoze do tuzemska podľa § 48 ods. 1 zákona o DPH v nadväznosti na § 31 zákona o DPH.

Otázka č. 6  - Služby vzdelávacej agentúry v rámci prípravy na trh práce
Obchodná spoločnosť – platiteľ DPH - zabezpečuje vzdelávacie aktivity – kurz RE-PAS - v súvislosti s prípravou na trh práce.
Vzdelávaciu aktivitu poskytne nezamestnanému. Nezamestnaný si nechá faktúru od obchodnej spoločnosti za poskytnuté služby preplatiť ÚPSVaR. Môže obchodná spoločnosť tieto služby oslobodiť od dane podľa § 31 zákona o DPH?
Odpoveď
Pri aktivitách vzdelávacieho charakteru realizovaných v zmysle § 54 zákona o službách zamestnanosti (napr. RE-PAS) sa pri posudzovaní uplatňovania oslobodenia od DPH podľa 31 ods. 1 písm. c) zákona o DPH zohľadňuje, voči komu je vzdelávacia aktivita poskytnutá.
To znamená, že  pri aktivitách vzdelávacieho charakteru  poskytovaných dodávateľom sa uplatňuje oslobodenie od DPH podľa §  31 ods. 1 písm. c) zákona o DPH len v prípade, ak má Ústredie práce, resp. Úrad práce s dodávateľom aktivít vzdelávacieho charakteru uzatvorenú písomnú dohodu na ich poskytnutie. Ak pri rekvalifikácii v rámci kurzu RE-PAS poskytuje vzdelávaciu službu obchodná spoločnosť voči nezamestnanému, nemôže uplatniť oslobodenie od dane podľa § 31 ods. 1 písm. c) zákona o DPH, to znamená, že k cene služby uplatní DPH.