Úvod > DPH > Práva a povinnosti zahraničnej osoby > Kontrolný výkaz > Kontrolný výkaz podaný zahraničnou osobou

Kontrolný výkaz podaný zahraničnou osobou

Zahraničná osoba, ktorá je v tuzemsku registrovaná pre daň podľa § 5 zákona o DPH, je povinná podať elektronickou formou  kontrolný výkaz v prípade, ak v TUZEMSKU dodáva tovar alebo službu, pri ktorej je osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH a ak nakupuje tovary alebo služby od iného tuzemského platiteľa, resp. ak nadobúda tovar z iného členského štátu - t. j. ak:
- dodáva tovar alebo službu zdaniteľnej osobe alebo právnickej nezdaniteľnej osobe (vypĺňa časť A1),
- dodáva v tuzemsku tovar alebo službu  súkromnej osobe (vypĺňa časť D2),
- dodáva v tuzemsku tovar alebo službu inému platiteľovi, pri ktorom je povinnosť priznať daň odberateľovi a ide o komodity poľnohospodárskych plodín, kovov a kovových predmetov, mobilných telefónov, integrovaných obvodov, stavebných prác, ktoré patria do sekcie F Štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (vypĺňa časť A2),
- ak je osobou povinnou platiť daň v tuzemsku pri nadobudnutí tovaru alebo prijatí služby v tuzemsku podľa § 69 ods. 6, 9 až 12 zákona o DPH (vypĺňa časť B1),
- ak nakúpil tovar alebo služby a prijal faktúry od slovenského platiteľa s nárokom na odpočítanie dane (vypĺňa časť B2),
- ak obdržal zjednodušené faktúry od tuzemských platiteľov dane za dodanie tovaru alebo služby - doklady z ERP alebo z e-kasa klient, vstupenka, diaľničná známka a pod. v zmysle § 74 ods. 3 zákona o DPH (vypĺňa tabuľku B.3.1. alebo časť B.3.2., a to podľa toho, či má celkovú sumu odpočítanej dane zo zjednodušených faktúr za príslušné zdaňovacie obdobie menej ako 3 000 eur alebo 3 000 eur a viac),
- ak vystavil opravné faktúry k faktúram uvedených v tabuľke A1 a A2 (vypĺňa časť C1),
- ak obdržal opravné faktúry k faktúram uvedených v tabuľkách B1 a B2 (vypĺňa časť C2),
- ak v tuzemsku dodal tovar alebo službu a  vystavil zjednodušené doklady vrátane opravných dokladov, pri ktorých je povinný platiť daň – uvedie celkovú sumu obratov za príslušné zdaňovacie obdobie (vypĺňa časť D1),
- ak v tuzemsku dodal tovar alebo služby vrátane opráv, ktoré sa neevidujú cez registračné pokladnice a ktoré nie sú zahrnuté do tabuľky D1 (vypĺňa časť D2).

Kedy sa kontrolný výkaz nepodáva:
- ak zahraničná osoba v príslušnom zdaňovacom období nemá povinnosť podať daňové priznanie,
- ak zahraničná osoba dodala výlučne dodávku s oslobodením od dane podľa § 43 zákona o DPH (intrakomunitárne dodanie) a zároveň neodpočítava daň,
- ak zahraničná osoba dodá tovar do tretieho štátu, ktorý je v tuzemsku oslobodený od dane podľa § 47 zákona o DPH (vývoz) a zároveň neodpočítava daň,
- ak zahraničná osoba dodá tovar s inštaláciou a montážou s miestom dodania v inom členskom štáte alebo v treťom štáte a zároveň neodpočítava daň,
- ak zahraničná osoba dodá energie (plyn, elektrinu, teplo a chlad) s miestom dodania v inom členskom štáte a súčasne neodpočítava daň,
- ak zahraničná osoba dodá oslobodené služby (finančné, zdravotnícke a pod.).