Pokladnica e-kasa klient

Na účely zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov sa pokladnicou e-kasa klient rozumie
 
1. on-line registračná pokladnica (ďalej „ORP“)
2. virtuálna registračná pokladnica (ďalej „VRP“)

 

ORP je súbor pokladničného programu a chráneného úložiska, hardvérových prostriedkov (HW),ktoré zabezpečujú komunikáciu so systémom e-kasa prostredníctvom integračného rozhrania, ďalších prostriedkov, ktoré zabezpečujú plnenie povinností podľa citovaného zákona.    

VRP je služba zriadená Finančným riaditeľstvom SR komunikujúca prostredníctvom koncového zariadenia a poskytovaná výhradne prostredníctvom
-        mobilných aplikácií, ktorých vlastníkom je finančné riaditeľstvo a
-        klientskeho prostredia zriadeného finančným riaditeľstvom na svojom webovom sídle.