Príjmy samostatne hospodáriaceho roľníka

Príjmy, ktoré daňovník dosahuje ako samostatne hospodáriaci roľník vykonávajúci činnosť v súlade s osvedčením vydaným podľa § 12a zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb. podliehajú dani z príjmov  podľa § 6 ods.1 písm.a) zákona o dani z príjmov - ako príjmy z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva.
 
Príjmy z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva podľa § 6 ods.1 písm.a) zákona o dani z príjmov sú na daňové účely považované za aktívne príjmy.
 
 
FAQ

Otázka č.1 – príjmy samostatne hospodáriaceho roľníka
Fyzickej osobe bolo vydané osvedčenie podľa § 12a zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení z.č.219/1991 Zb. a začal vykonávať poľnohospodársku činnosť . Ako sa podľa zákona o dani z príjmov zaradia príjmy z takejto činnosti?
Odpoveď
Ak daňovník fyzická osoba vykonáva poľnohospodársku činnosť v súlade s vydaným osvedčením ako samostatne hospodáriaci roľník, príjmy z takto vykonávanej činnosti sa na daňové účely zaradia medzi príjmy z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva podľa § 6 ods.1 písm. a) zákona o dani z príjmov.  Dosiahnuté príjmy z vykonávania tejto činnosti daňovník zdaňuje osobne prostredníctvom podania daňového priznania k dani z príjmov FO typ B.  
 
Otázka č. 2 - povinnosť registrácie samostatne hospodáriaceho roľníka
Je fyzická osoba, ktorej bolo vydané osvedčenie podľa § 12a zákona č. 105/1990 zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení z. č. 219/1991 Zb., na základe ktorého začala vykonávať činnosť ako samostatne hospodáriaci roľník v oblasti poľnohospodárskej činnosti, povinná požiadať správcu dane o registráciu?
Odpoveď  
Tento daňovník je  povinný požiadať správcu dane o registráciu a to v lehote do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom získala povolenie alebo oprávnenie na výkon činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka.  
 
Otázka č. 3 - možnosť uplatnenia výdavkov percentom z príjmov pre SHR
Daňovník vykonáva poľnohospodársku činnosť ako samostatne hospodáriace roľník na základe osvedčenia podľa zákona o súkromnom podnikaní občanov. Tento daňovník prijal v súvislosti s výkonom činnosti SHR  v roku 2023 dotáciu od Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Môže si tento daňovník uplatniť  v  roku prijatia dotácie výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona, alebo musí uplatniť skutočné preukázateľné výdavky na základe vedeného účtovníctva, alebo daňovej evidencie?
Odpoveď
Tento  daňovník, ktorý dosahuje príjmy z výkonu poľnohospodárskej činnosti na základe osvedčenia samostatne hospodáriaceho roľníka, zaraďuje príjmy z tejto činnosti medzi príjmy z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva podľa § 6 ods. 1 a) zákona o dani z príjmov. Z uvedeného vyplýva, že ak daňovník nie je platiteľom DPH, resp. je platiteľom DPH len časť zdaňovacieho obdobia, a neuplatní preukázateľné daňové výdavky, môže uplatniť výdavky vo výške 60 % z úhrnu príjmov z poľnohospodárskej činnosti (§ 6 ods. 1a) zákona) najviac do výšky 20 000 eur ročne. Je potrebné upozorniť, že ak sa daňovník rozhodne v príslušnom zdaňovacom období, v ktorom dostal dotáciu, uplatniť výdavky percentom z príjmov, je povinný celú dotáciu zahrnúť do zdaniteľných príjmov v roku prijatia dotácie (rok 2023). Z úhrnu príjmov z výkonu činnosti SHR zvýšených o celú dotáciu si môže uplatniť výdavky percentom z príjmov vo výške 60 % najviac 20 000 eur ročne. K takto vypočítaným výdavkov percentom z príjmov daňovník môže uplatniť aj povinne platené odvody do poisťovní.
 
Otázka č. 4 - daňová evidencia pri príjmoch samostatne hospodáriaceho roľníka
Daňovník vykonáva poľnohospodársku činnosť ako samostatne hospodáriace roľník na základe osvedčenia podľa zákona o súkromnom podnikaní občanov. Tento daňovník sa rozhodol uplatňovať skutočné preukázateľné výdavky na dosiahnutie príjmov. Môže  tento daňovník viesť počas celého zdaňovacieho obdobia daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov, alebo musí viesť jednoduché účtovníctvo, resp. podvojné účtovníctvo?
Odpoveď    
Tento daňovník, ktorý pri príjmoch z výkonu poľnohospodárskej činnosti   (§ 6 ods. 1a) zákona o dani z príjmov) uplatňuje preukázateľne vynaložené daňové výdavky, sa môže rozhodnúť viesť počas celého zdaňovacieho obdobia  daňovú evidenciu podľa §  6 ods. 11 zákona o dani z príjmov. Počas uplatňovania preukázateľných daňových výdavkov v rozsahu daňovej evidencie, daňovník nie je účtovnou jednotkou (napr. nemá povinnosť zostaviť účtovnú závierku, vyhotoviť účtovné výkazy). Ak sa daňovník rozhodne viesť daňovú evidenciu, vedie ju počas celého zdaňovacieho obdobia. Nemôže dôjsť k situácii, že by časť zdaňovacieho obdobia viedol účtovníctvo a časť zdaňovacieho obdobia viedol daňovú evidenciu.
 
Otázka č. 5 –  príjmy z poľnohospodárskej výroby bez povolenia
Daňovník fyzická osoba začal vykonávať poľnohospodársku výrobu (venuje sa chovu oviec). Na túto činnosť však nemá vydané žiadne osvedčenie ani povolenie. Príjmy z takto vykonávanej činnosti sa považujú za príjmy z podnikania (poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva) podľa § 6 ods.1 písm. a) zákona o dani z príjmov?
Odpoveď
U daňovníka fyzickej osoby, ktorá vykonáva poľnohospodársku činnosť bez povolenia, nie je možné príjmy z výkonu takejto činnosti zaradiť medzi príjmy z podnikania. Uvedený daňovník predmetné príjmy zaradí medzi ostatné príjmy  podľa § 8 zákona o dani z príjmov.
Ak by uvedený daňovník túto činnosť (chov oviec) vykonával na základe vydaného osvedčenia, takéto príjmy by zaradil medzi príjmy podľa § 6 ods.1 písm. a) zákona o dani z príjmov.