Daňová licencia a zlúčenie spoločností v roku 2014

Otázka
Spoločnosť Alfa s.r.o. sa v roku 2014 zlúčila so spoločnosťou Beta s.r.o. Rozhodný deň bol stanovený na 1.8.2014, právnym nástupcom sa stala spoločnosť Beta s.r.o. Zdaňovacím obdobím obidvoch spoločností je kalendárny rok. Bude spoločnosť Alfa s.r.o. povinná pri podávaní daňového priznania za obdobie od 1.1.2014 do 31.7.2014 platiť daňovú licenciu?
Odpoveď
Nie. Ak vznikne povinnosť podať daňové priznanie v priebehu roku 2014, vzniká povinnosť platiť daňovú licenciu iba daňovníkovi, ktorý zmení zdaňovacie obdobie z kalendárneho roka na hospodársky rok, aj keď reálne platba pomernej časti daňovej licencie za toto kratšie zdaňovacie obdobie prebehne až po skončení hospodárskeho roka.