Ako sa uplatňuje nárok na DB a čím sa preukazuje

Uplatnenie nároku na daňový bonus závisí od toho, či  ide o  zamestnanca – daňovník s neobmedzenou alebo obmedzenou daňovou povinnosťou na území SR, a tiež či si  uplatňuje nárok u zamestnávateľa alebo u správcu dane.

1. V prípade, ak si uplatňuje zamestnanec -  tzv. rezident SR  daňový bonus u svojho zamestnávateľa, môže sa rozhodnúť, či si uplatní už v priebehu zdaňovacieho obdobia alebo po jeho skončení.
V priebehu zdaňovacieho obdobia si môže nárok na daňový bonus uplatniť vždy na začiatku roka (do konca januára) alebo kedykoľvek v priebehu zdaňovacieho obdobia, a to podpisom tlačiva „Vyhlásenie ku zdaneniu príjmov zo závislej činnosti“ (do r.2013) a od r. 2014 je to v tlačive - Vyhlásenie k uplatneniu nezdaniteľnej časti základu dane  a daňového bonusu.

Okrem podpisu tohto tlačiva je povinný preukázať nárok aj príslušnými dokladmi (rodný list dieťaťa, potvrdenie o návšteve školy, resp. potvrdenie o poberaní prídavku na dieťa, sobášny list,...)
 
S účinnosťou od 1.12.2019 sa dopĺňa zákon o dani z príjmov v § 37 ods. 3. Potvrdenie o návšteve školy a potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa sa nepredkladá zamestnávateľovi podľa osobitného predpisu (§ 1 ods. 2 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákon č. 55/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov), ak dieťa žijúce so zamestnancom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na škole so sídlom na území SR. Zamestnanec predloží údaje v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia dieťaťa potrebné na účel overenia statusu žiaka alebo študenta.
Zamestnanec naďalej predkladá predmetné Potvrdenie o návšteve školy v papierovej podobe zamestnávateľovi, ktorý nie je zamestnávateľom podľa osobitného predpisu (napr. zamestnávateľom je fyzická osoba, spol. s r. o., ...).

2. Ak si nárok na daňový bonus uplatňuje zamestnanec - rezident SR aj nerezident SR u správcu dane, je to vždy po skončení zdaňovacieho obdobia, a to vyplnením príslušných časti daňového priznania a doložením dokladov k tomuto priznaniu, ktoré preukazujú oprávnenosť nároku na daňový bonus.
Zamestnanec s príjmami len zo závislej činnosti resp. daňovník s príjmami podľa § 6 ods.1 a 2 zákona o dani z príjmov podávajúci daňové priznanie za rok 2019 na účely uplatnenia daňového bonusu nebude správcovi dane predkladať potvrdenie o návšteve školy pri dennom štúdiu na strednej či vysokej škole v SR. Potvrdenie o návšteve školy bude prikladať len v prípade štúdia v zahraničí.
 

FAQ

Otázka č.1 - Uplatnenie daňového bonusu nerezidentom SR počas zdaňovacieho obdobia

Môže si daňovník - nerezident, ktorý dosahuje na území SR príjmy zo závislej činnosti, uplatňovať daňový bonus mesačne (v priebehu zdaňovacieho obdobia)?
Odpoveď
Daňovník, ktorý je nerezidentom SR, si môže uplatniť nárok na daňový bonus len v ročnom zúčtovaní, alebo v podanom daňovom priznaní za príslušné zdaňovacie obdobie, nakoľko je potrebné vychádzať zo skutočnosti, či 90 % príjmov zo všetkých dosiahnutých príjmov daňovníka plynulo zo zdrojov na území SR.

Otázka č. 2 - Ukončenie II. stupňa štúdia na vysokej škole
Chcem sa spýtať na potvrdenia z vysokých škôl, ukončenia štúdia II. stupňa VŠ. Zamestnanci prinášajú potvrdenia z vysokých škôl, že štúdium II. stupňa trvalo do: uvedený dátum (bez údaju o štátnej záverečnej skúške)
Prosím o informáciu, či je nutné z vysokých škôl potvrdenie, presne údaj , kedy bola vykonaná štátna záverečná skúška.
Odpoveď
Ak dieťa  ukončilo  II. stupeň  vysokoškolského štúdia , zamestnanec  je povinný  uvedenú  skutočnosť oznámiť   napr.  uvedením  informácie   vo Vyhlásení na  jeho  2 . strane  v časti  IV.  zmeny  v údajoch .. ., kde uvedie druh  zmeny -  ukončenie  VŠ  II. stupňa ,zmena  nastala - dátum vykonania  štátnic a  obhajoby . Uvedený  údaj sa nedokladuje. V prípade neukončenia  štúdia  v termíne uvedenom  na potvrdení  o návšteve školy na príslušný akademický rok, uvedie  vo vyhlásení,  že štúdium   v termíne neukončil   a daňový  bonus  sa vyplatí  do konca  školského  roka (31. august ), v ktorom  štúdium malo byť ukončené  (§ 19  ods.  5  zákona o prídavku na dieťa    - sústavná príprava dieťaťa na povolanie je aj obdobie po skončení posledného ročníka vysokej školy do vykonania štátnej skúšky, najdlhšie do konca školského roka, v ktorom malo byť štúdium skončené)   . Zamestnanec dokladuje len  nárok na priznanie  daňového  bonusu pri začatí štúdia (na strednej  resp. vysokej  škole)  v  príslušnom školskom roku. 

Otázka č.3  - Štúdium na zahraničnej škole a potvrdenie
Chcela by som sa opýtať, či je potrebne k uplatneniu daňového bonusu na dieťa doručiť zamestnávateľovi za každý školský/akademický rok okrem potvrdenia o návšteve školy aj rozhodnutie z Ministerstva školstva, ktorým potvrdzuje, že zahraničná vysoká škola spĺňa kritériá našich vysokých škôl. Alebo stačí, keď zamestnanec toto rozhodnutie prinesie len raz a to na začiatku štúdia (september 2015) alebo spomínane rozhodnutie platí počas celého štúdia na zahraničnej vysokej skole a v septembri 2016 rozhodnutie z Ministerstva školstva nebude musieť predložiť?
Odpoveď
Ak dieťa daňovníka začne študovať na škole (strednej alebo vysokej) v zahraničí, na posúdenie nároku na daňový bonus je potrebné, aby daňovník, ktorý si uplatňuje nárok na daňový bonus predložil zamestnávateľovi doklad (potvrdenie) školy, že dieťa sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, ktorým je v tomto prípade rozhodnutie Ministerstva školstva SR, že  štúdium alebo výučba na tejto zahraničnej  škole je  svojím rozsahom a úrovňou postavené na úroveň štúdia na školách (stredných, vysokých) na našom území.
Vo Vami uvedenom prípade , ak pri nastúpení na štúdium v zahraničí Ministerstvo školstva SR posúdilo , že toto štúdium na predmetnej škole je rovnocenné štúdiu v SR, rodič má nárok na uplatnenie daňového bonusu od prvého dňa akademického roka (za splnenia ostatných podmienok - výška zdaniteľných príjmov...), v ďalších školských rokoch zamestnanec predkladá už len potvrdenie zo školy, že dieťa ďalej študuje (potvrdenie nemusí byť preložené).