Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti > OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH ZDAŇOVACÍCH OBDOBIACH

OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH ZDAŇOVACÍCH OBDOBIACH

FAQ

Otázka č. 13 – sprostredkovateľ poistenia  - uplatnenie výdavkov percentom z príjmov
Fyzická osoba  vykonávala činnosť finančného sprostredkovania na základe písomnej zmluvy s finančnou inštitúciou. Má osvedčenie a je vedená v registri NBS. Iné príjmy  daňovník nedosiahol. Môže si tento daňovník za zdaňovacie obdobie roku 2016 uplatniť pri týchto príjmoch výdavky percentom z príjmov, t. j. tzv. paušálne výdavky?
Odpoveď 
Nakoľko daňovník, príjmy z takto vykonávanej činnosti zaradí medzi príjmy podľa § 6 ods.2 písm. d) zákona o dani z príjmov (príjmy sprostredkovateľov podľa osobitných predpisov), za predpokladu, že daňovník nebol za rok 2016 platiteľom dane z pridanej hodnoty, alebo bol platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia, môže  sa rozhodnúť uplatniť výdavky percentom z príjmov a to vo výške 40 % z úhrnu príjmov uvedených v § 6 ods. 1 a 2 zákona najviac do výšky 5 040 ročne. To znamená, že daňovník môže uplatniť výdavky percentom z príjmov aj   z príjmov z  činnosti sprostredkovateľa poistenia podľa osobitných predpisov.  

Otázka č. 12 – príjmy znalca a tlmočníka  - možnosť uplatnenia výdavkov percentom z príjmov

Fyzická osoba vykonáva tlmočnícku a prekladateľskú činnosť podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a je zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom ministerstvom. V roku 2016 daňovník dosiahol z tejto činnosti príjmy vo výške 8 500 eur. Okrem týchto príjmov daňovník dosiahol v tomto roku len príjmy zo závislej činnosti (zo zamestnania). Môže daňovník pri príjmoch z činnosti prekladateľa  uplatniť výdavky percentom z príjmov, alebo môže uplatniť len skutočné preukázateľné výdavky na základe dokladov?

Odpoveď

Príjmy, ktoré uvedená fyzická osoba dosahuje z takejto činnosti podľa zákona o znalcoch  a tlmočníkoch a je zapísaná v zozname znalcov, sú považované za príjmy podľa § 6 ods.2 písm. c) zákona o dani z príjmov. Daňovník, ktorý nie je platiteľom DPH, resp. je platiteľom DPH len časť zdaňovacieho obdobia, sa môže rozhodnúť  pri príjmoch z činnosti tlmočenia, ktoré sa zaraďujú medzi príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona, uplatniť výdavky vo výške 40 % z úhrnu týchto príjmov najviac do výšky 5 040 eur ročne (za predpokladu, že neuplatní preukázateľné daňové výdavky).

Otázka  č. 11 – príjem z licenčnej zmluvy - možnosť uplatnenia paušálnych výdavkov
Fyzickej osobe na základe uzatvorenej licenčnej zmluvy podľa  Autorského zákona bol v roku 2016 vyplatený príjem z tejto zmluvy vo výške  8  350 eur. Daňovník s platiteľom dane vopred uzatvoril dohodu, o tom, že daň vyberanú zrážkou z predmetného príjmu neuplatní a daňovník  bude daňovú povinnosť z týchto príjmov vysporiadavať osobne podaním daňového priznania za rok 2016. Okrem týchto príjmov v roku 2016 dosiahol len príjmy zo závislej činnosti (zo zamestnania). Môže si tento daňovník uplatniť pri príjmoch z licenčnej zmluvy výdavky percentom z príjmov ( paušálne výdavky)? 
Odpoveď
Daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol okrem príjmov zo zamestnania len zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov, pri ktorých uplatnil postup podľa § 43 ods. 14 zákona (vopred pred vyplatením príjmu uzatvoril s platiteľom dane dohodu o tom, že  zrážková daň sa neuplatní), sa môže rozhodnúť pri týchto príjmoch uplatniť výdavky percentom z príjmov a to vo výške 40 % z  týchto príjmov najviac do výšky 5 040 eur ročne (podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov). Podmienkou pre uplatnenie výdavkov percentom z príjmov je, že daňovník nie je platiteľ DPH, alebo je platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia.   
  
Otázka č. 10 – príjem z licenčnej zmluvy
Fyzická osoba na základe uzatvorenej licenčnej zmluvy podľa § 40 Autorského zákona dosiahla v roku 2015  príjem. Ako sa takýto príjem posúdi na daňové účely, keď výdavky súvisiace s týmto príjmom boli vyššie?
Odpoveď    
Príjem, ktorý fyzická osoba dosiahla na základe licenčnej zmluvy (príjem za použitie diela ) sa považuje za príjem podľa § 6 ods.4 zákona o dani z príjmov. Jedná sa o pasívny príjem, pri ktorom nie je možné na daňové účely vykázať stratu - t. j. ak preukázateľné daňové výdavky sú vyššie ako príjem, na rozdiel sa neprihliada (§ 6 ods.6 zákona).
 
Otázka  č. 9 – príjem z tantiémy
Fyzickej osobe – maliarovi sú kolektívnou správou práv každoročne vyplácané tantiémy. Zdaňujú sa takéto príjmy alebo sú od dane oslobodené?
Odpoveď
Tieto príjmy nie sú od dane z príjmov oslobodené. Príjem fyzickej osoby, a to tantiéma, sa považuje za zdaniteľný príjem podľa § 6 ods.4 zákona o dani z príjmov, t. j. pasívny príjem. Ak bol predmetný príjem vyplatený do konca roku 2015, daňová povinnosť sa vysporiada prostredníctvom podania daňového priznania. 
 
Otázka  č. 8 – príjem z licenčnej zmluvy - možnosť uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane
Fyzickej osobe na základe uzatvorenej licenčnej zmluvy podľa § 40 Autorského zákona bol v roku 2015 vyplatený príjem z tejto zmluvy vo výške  5  350 eur. Iné zdaniteľné príjmy v roku 2015 nedosiahol. Môže si tento daňovník od vykázaného základu dane z týchto príjmov uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka základu?
Odpoveď
Nakoľko sa príjmy vyplácané na základe licenčnej zmluvy pre daňové účely považujú za tzv. pasívne príjmy (zaraďujú sa medzi príjmy podľa  § 6 ods. 4 zákona  o dani z príjmov), daňovník   vykázaný základ dane z týchto príjmov nemôže znížiť o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a rovnako nemôže uplatniť ani nezdaniteľnú časť základu dane na manželku.
 
Otázka  č. 7 – príjem z licenčnej zmluvy - možnosť uplatnenia paušálnych výdavkov
Fyzickej osobe na základe uzatvorenej licenčnej zmluvy podľa § 40 Autorského zákona bol v roku 2015 vyplatený príjem z tejto zmluvy vo výške  8  350 eur. Okrem týchto príjmov v roku 2015 dosiahol len príjmy zo závislej činnosti (zo zamestnania). Môže si tento daňovník uplatniť pri príjmoch z licenčnej zmluvy výdavky percentom z príjmov ( paušálne výdavky)? 
Odpoveď
Daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol okrem príjmov zo zamestnania len zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov, sa môže rozhodnúť pri týchto príjmoch uplatniť výdavky percentom z príjmov a to vo výške 40 % z  týchto príjmov najviac do výšky 5 040 eur ročne. Podmienkou pre uplatnenie výdavkov percentom z príjmov je, že daňovník nie je platiteľ DPH, alebo je platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia.     

Otázka č. 6 – príjmy autora bez uzatvorenej zmluvy o vytvorení diela

Fyzická osoba umelec (maliar) vytvoril dielo z vlastného podnetu, bez zadania od objednávateľa (bez uzatvorenia zmluvy) a na vlastné náklady. Ako posúdi uvedený daňovník takéto príjmy, keď neuzatvoril žiadnu  zmluvu o vytvorení diela ani licenčnú zmluvu podľa Autorského zákona?

Odpoveď 

Uvedený daňovník maliar takéto príjmy z vytvorenia diela zaradí medzi príjmy podľa § 6 ods.2 písm. a) zákona o dani z príjmov, a to aj napriek tomu, že nemá uzatvorenú zmluvu o vytvorení diela. V danom prípade ide o dielo spĺňajúce charakter duševnej tvorivej činnosti podľa Autorského zákona.  

 

Otázka č. 5 – príjmy z vytvorenia diela

Daňovník fyzická osoba napíše knihu, ktorú spestrí aj svojimi fotografiami. Knihu kúpi vydavateľstvo a zaplatí mu v roku 2015 dohodnutú odmenu. Ako sa podľa zákona o dani z príjmov posúdi takýto príjem?

Odpoveď 

Takto dosiahnuté príjmy daňovník zaradí medzi príjmy podľa § 6 ods.2 písm.a) zákona o dani z príjmov a daňovú povinnosť vysporiada v podanom daňovom priznaní . Nakoľko ide o knihu označenú normou ISBN, t.j. označenie knižnej publikácie, vydavateľ nezráža z vyplateného honoráru daň ako pri príspevkoch do novín a časopisov (t.j. periodické publikácie označované normou ISSN ) a preto tieto príjmy budú u daňovníka príjmami podľa § 6 ods.2 písm.a) zákona o dani z príjmov, pričom daňovník  daňovú povinnosť z týchto príjmov vysporiada osobne podaním daňového priznania.

 

Otázka č. 4 – príjmy z autorského honoráru

Fyzickej osobe bol na základe zmluvy o vytvorení diela uzatvorenej podľa Autorského zákona (natočenie filmu) vyplatený v roku 2015 autorský honorár. Musí uvedená fyzická osoba sama vysporiadať daňovú povinnosť z takýchto príjmov, alebo sa daň  vyberie zrážkou a bude vysporiadaná?

Odpoveď

Takto dosiahnuté príjmy uvedený daňovník zaradí medzi príjmy z vytvorenia diela podľa § 6 ods.2 písm.a) zákona o dani z príjmov. Nakoľko sa jedná o autorský honorár, daň zrážkou sa z takéhoto príjmu nevyberá a uvedená fyzická osoba daňovú povinnosť vysporiada osobne podaním daňového priznania.


Otázka č. 3 -  príspevky zdanené cez daňové priznanie - uzatvorená dohoda

Daňovník, ktorý je zamestnaný v ekonomickej kancelárii, napísal v roku 2015 odborný príspevok do redakcie zaoberajúcej sa vydávaním ekonomických publikácií (t.j. periodické publikácie označované normou ISSN). Tento autor sa rozhodol využiť postup podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov, t.j. autor sa dopredu (pred vyplatením príjmu ) dohodol s platiteľom dane v písomnej zmluve, že si bude vysporiadavať daň z vyplatených príjmov sám v daňovom priznaní po skončení zdaňovacieho obdobia. Ako posúdi daňovník takéto príjmy na daňové účely, keď sám podáva daňové priznanie?

Odpoveď

Ak teda bola v danom prípade  v roku 2015 uzatvorená dohoda autora s platiteľom o neuplatnení zrážkovej dane, daňovník (autor) takéto príjmy v podanom daňovom priznaní zaradí medzi príjmy podľa § 6 ods.2 písm.a) zákona o dani z príjmov (s možnosťou uplatnenia výdavkov a nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka)..

 

Otázka č. 2 -   príspevky zdanené zrážkovou daňou – neuzatvorená dohoda

V roku 2015 vyplatila spoločnosť autorovi honorár za príspevok do časopisu. Autor neuzatvoril písomnú dohodu s platiteľom o tom, že mu z príspevku nestrhne zrážkovú daň. Aký bude postup pri zdanení príjmov z vyplateného honoráru  v takomto prípade?

Odpoveď       

Nakoľko sa jedná sa o príjmy z príspevkov do novín, časopisov, rozhlasu a televízie a nebola uzatvorená písomná dohoda s platiteľom o tom, že sa zrážková daň neuplatní, preto platiteľ daň vyberie zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov.  V takomto prípade je daňová povinnosť daňovníka vysporiadaná a takéto príjmy už v daňovom priznaní neuvádza.

 

Otázka č.1 – vyplatené príspevky - uzatvorená dohoda

Daňovník – autor príspevku do časopisu sa dňa 11.3.2015 písomne dohodol s platiteľom dane (spoločnosť vyplácajúca príjem), že z príjmu, ktorý mu vyplatí, sa daň zrážkou nevyberie. Ako sa v takomto prípade postupuje pri zdaňovaní týchto príjmov, aby bol uplatnený správny postup v súlade so zákonom?

Odpoveď  

Takúto písomnú dohodu, ktorú platiteľ dane uzatvorí s autorom, je povinný platiteľ dane podľa zákona o dani z príjmov oznámiť správcovi dane najneskôr do 15.januára 2016.
Autor – daňovník fyzická osoba daňovú povinnosť z uvedeného príjmu vysporiada prostredníctvom podania daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2015. Príjem plynúci za príspevok do časopisu zahrnie medzi príjmy podľa § 6 ods.2 písm.a) zákona o dani z príjmov, a to príjmy z vytvorenia diela a umeleckého výkonu vrátane príjmov autorov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu a televízie.