Daňový bonus v roku 2021

Za zdaňovacie obdobie roka 2021 sa uplatní daňový bonus v súlade s § 33 zákona o dani z príjmov nasledovne:

 • za mesiace január až jún 2021 
  • suma daňového bonusu  46,44 eur mesačne na vyživované dieťa do 6 rokov veku
  • suma daňového bonusu  23,22 eur mesačne na vyživované dieťa od 6 rokov veku
 • za mesiace júl až december 2021 
  • 23,22 eur, vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 15 rokov veku,
  • 46,44 eur, ak vyživované dieťa nedovŕšilo šesť rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rokov veku, alebo
  • 39,47 eur, ak vyživované dieťa dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši 15 rokov veku. 

Uvedené vyplýva z prechodného ustanovenia § 52zzj zákona o dani z príjmov. 

Zamestnávateľ, u ktorého si zamestnanec uplatňuje daňový bonus na mesačnej báze, prihliadne na zvýšený daňový bonus pre dieťa od 6 - 15 rokov veku automaticky počnúc mesiacom júl 2021. Zamestnanec nie je povinný žiadať o zvýšený daňový bonus podľa § 52zzj ods. 2 písm. c) zákona o dani z príjmov.

S účinnosťou od 1.08.2021 sa ustanovuje nová skupina detí, na ktoré je možné poskytnúť dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (zákon o dotáciách). Daňovník vyživujúci dieťa vo veku od 6 do 15 rokov má možnosť sa rozhodnúť, či bude poberať daňový bonus v sume podľa § 52zzj ods. 2 písm. c) zákona o dani z príjmov, alebo si bude uplatňovať dotáciu na stravu. V prípade, že sa daňovník rozhodne poberať dotáciu na stravu, je povinný túto skutočnosť oznámiť svojmu zamestnávateľovi, nakoľko mu zanikne nárok na uplatnenie zvýšeného daňového bonusu. Zamestnanec vyznačí zmenu vo vyhlásení, na základe čoho zamestnávateľ od nasledujúceho mesiaca nebude prihliadať na zvýšený daňový bonus.