Zdaniteľná mzda

Zdaniteľnou mzdou je:
  • úhrn zdaniteľných príjmov zúčtovaných a vyplatených zamestnancovi za kalendárny mesiac znížený o sumy zrazené na poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec a o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka (v roku 2021 v sume 375,95 eura mesačne)  v prípade, že zamestnanec pre zamestnávateľa podpísal tlačivo "Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane...", čím si uplatnil nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka mesačne - v priebehu zdaňovacieho obdobia.
  • úhrn zdaniteľných príjmov, ktoré zamestnávateľ zamestnancovi vyplatil, znížený o sumy zrazené na poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec, ak zamestnanec nepodpísal "Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane...".

FAQ

Otázka – Zdaniteľná mzda
Zamestnávateľ vyplatil zamestnancovi za február 2021 príjem 1 120 eur, poistné z príjmu platí 13,4%, zamestnanec má podpísané vyhlásenie. Aký je jeho základ dane?
Odpoveď
Zdaniteľná mzda sa vypočíta nasledovne:
Hrubý príjem                                                           1 120,00
Poistné (13,4% z 1 120,00)                                       150,08
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka        328,11  
Základ dane  (zdaniteľná mzda)                                641,81