Uplatnenie dobrovoľných príspevkov na SDS

Nárok na uplatnenie dobrovoľných príspevkov na SDS zamestnanec uplatňuje predložením dokladu preukazujúceho oprávnenosť nároku vystaveného oprávneným subjektom (starobnou dôchodkovou spoločnosťou), ak za zamestnanca neodvádza dobrovoľný príspevok na starobné dôchodkové sporenie zamestnávateľ.

 

FAQ

Otázka  č. 1 - Dodatočné uplatnenie zaplatených príspevkov na SDS
Zamestnanec požiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2016. V žiadosti si neuplatnil nezdaniteľnú časť základu dane , ktorou sú dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporene a ani nedoložil žiadny doklad, ktorým by preukázal ich zaplatenie. Dňa 9.4.2017 oznámil zamestnávateľovi, že opomenul v RZD si uplatniť odpočet na SDS zaplatené v roku 2016. Má zamestnávateľ možnosť nejakým spôsobom dodatočne uplatniť odpočet zaplateného SDS, ak už bolo RZD vykonané a vysporiadané pri spracovaní februárovej výplaty?
Odpoveď
V uvedenom prípade si daňovník podá dodatočné daňové priznanie za rok 2016, v ktorom si dodatočne uplatní nezdaniteľnú časť základu dane, ktorou sú dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie (t.j. dobrovoľné príspevky do II. piliera). Povinnou prílohou daňového priznania je tlačivo Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2016 s vyplnenou II. stranou o vysporiadaní nedoplatku/preplatku... Doklad o zaplatení dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nie je povinnou prílohou daňového priznania.

Otázka č. 2 -  Doklad o zaplatení príspevkov
Zamestnávateľ nás upozornil na to, že Potvrdenie na vydokladovanie príspevku na starobné dôchodkové sporenie (SDS – II. pilier) k žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmu.... sa týka len dobrovoľných príspevkov (ak si my ešte navyše priplácame dobrovoľne nejakou sumou) nie príspevku zo zákona. Nevieme aké doklady si máme priložiť k žiadosti o ročné zúčtovanie dane za rok 2016.
Odpoveď
V tomto prípade ide o dobrovoľné príspevky platené na starobné dôchodkové sporenie t.j. do II. dôchodkového piliera nad rámec 4%, ktoré zráža zamestnávateľ zo mzdy ako súčasť povinného poistného, ktoré je povinný platiť zamestnanec, odvádzaného do Sociálnej poisťovne, ak zamestnanec uzatvoril zmluvu s dôchodkovskou správcovskou spoločnosťou.
Pre uplatnenie tejto výhody je rozhodujúce, akú sumu dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie zaplatil daňovník v čase od 1.1.2016 do 31.12.2016.  Nie je podstatné, či sa príspevky platili pravidelne – napr. každý mesiac zrážkou zo mzdy – alebo niekoľkými platbami, či dokonca jednorazovo, napr. tesne pred koncom roka.