Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v roku 2017

Základ dane, resp. čiastkový základ dane, ktorý je zistený z aktívnych príjmov je možné aj za rok 2017 znížiť o nezdaniteľnú  časť základu dane na daňovníka. Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je odvedená od výšky platného životného minima, ktoré je aj v roku 2017 na úrovni 198,09 eur. 

Výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (NČZD) sa odvíja od výšky základu dane daňovníka, ako aj od sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia (PŽM). Keďže ročná nezdaniteľná čiastka podľa platnej daňovej legislatívy je stanovená na úrovni 19,2 násobku PŽM, pre rok 2017 to je suma 3 803,33 eur a to v prípade, ak daňovník dosiahne základ dane, ktorý sa rovná alebo je nižší ako 100-násobok sumy životného minima (19 809 eur).

V prípade, že daňovník za rok 2017 dosiahne základ dane, ktorý je vyšší ako 100-násobok platného životného minima, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka je suma zodpovedajúca rozdielu 44,2-násobku platného životného minima (8 755,578 eur) a jednej štvrtiny základu dane. Ak by bola táto suma nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka sa rovná nule.

Informácie k danej problematike sú spracované v Metodickom pokyne, ktorý je uverejnený na webovom sídle FR SR:

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Metodicke_pokyny/Priame_dane/2016/2016.10.21_MP_ZDP.pdf

Rovnaký postup sa aplikoval aj za zdaňovacie obdobie roka 2016. 

 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Nezdaniteľná časť základu dane v roku 2017
Aká je základná nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v roku 2017?
Odpoveď
Ak je základ dane daňovníka rovný, alebo je nižší ako 19 809 eur,  (t.j. 100 násobok sumy životného minima platného k 1.1.2017), tak NČZD predstavuje sumu 3 803,33 eura (t.j. 19,2 násobok sumy platného životného minima).  K 1.1.20167nedošlo k zmene výšky platného životného minima a tým v roku 2017 nedošlo k zmene sumy nezdaniteľnej časti základu dane. 
 
Otázka č. 2 – Nezdaniteľná časť základu dane u daňovníka s nadštandardnými príjmami
Ako sa vypočítava nezdaniteľná časť základu dane u daňovníka, ktorého základ dane v roku 2017 presiahne sumu 19 809 eur?
Odpoveď
V prípade ak je základ dane daňovníka v roku 2016 vyšší ako 19 809,00 eur, tak NČZD predstavuje rozdiel medzi sumou 8 755,578 eur (t.j. 44,2 násobok sumy platného životného minima) a jednej štvrtiny základu dane daňovníka; ak takto vypočítaná suma je nižšia ako nula, NČZD sa rovná nule.
 
Otázka č. 3 – Príklad výpočtu nezdaniteľnej časti základu dane daňovníka
Aká bude nezdaniteľná časť základu dane, ak daňovník v roku 2017 dosahoval príjmy z podnikania, pričom vykázal základ dane 24 400 eur?
Odpoveď
Výška nezdaniteľnej časti základu dane sa stanoví nasledovne:
8 755,578 – (24 400 : 4) = 2  655,578
Daňovník si po skončení zdaňovacieho obdobia v podanom daňovom priznaní uplatní nezdaniteľnú časť základu dane vo výške 2 655,58 eura (po zaokrúhlení na eurocenty nahor).
 
Otázka č. 4 – Príklad výpočtu nezdaniteľnej časti základu dane daňovníka
Aká bude nezdaniteľná časť základu dane, ak daňovník SZČO poberajúci príjmy z podnikania dosiahne v roku 2017 základ dane 36 800 eur?

Odpoveď
Výška nezdaniteľnej časti základu dane sa stanoví nasledovne:
8 755,578 – (36 800 : 4) = - 444,422
Daňovník po skončení zdaňovacieho obdobia si v podanom daňovom priznaní neuplatní nezdaniteľnú časť základu dane (nevznikne mu nárok), pretože rozdiel uvedených súm je nižší ako nula.