Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Základ dane > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Úprava základu dane pri nepeňažnom vklade do obchodnej spoločnosti

Úprava základu dane pri nepeňažnom vklade do obchodnej spoločnosti

Otázka

Daňovník (fyzická osoba vykonávajúca podnikateľskú činnosť, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva) vkladajúci nepeňažný vklad do základného imania obchodnej spoločnosti postupuje pri výpočte základu dane podľa § 17d ZDP, ak prijímateľ nepeňažného vkladu prevezme vložený majetok a záväzky v pôvodných cenách zistených z účtovníctva fyzickej osoby a hmotný majetok a nehmotný majetok v daňových zostatkových cenách. Keďže v tomto prípade nevzniká pre daňové účely žiadny oceňovací rozdiel nepeňažného vkladu medzi hodnotou vkladu zistenou u vkladateľa a hodnotou vkladu započítanou na vklad, daňovníkovi vzniká povinnosť zahrnúť do základu dane podľa § 17d ods. 1 písm. c) ZDP iba rezervy podľa § 20 ZDP.

Pri vklade podniku fyzickej osoby do obchodnej spoločnosti účtuje fyzická osoba účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva iba v pomocných knihách, a to vyradenie dlhodobého majetku z knihy dlhodobého majetku, vyradenie zásob z knihy zásob, postúpenie pohľadávok z knihy pohľadávok a prevzatie záväzkov prijímateľom vkladu v knihe záväzkov. Táto fyzická osoba potom pri vykonaní riadnej účtovnej závierky neeviduje žiadny majetok a záväzky, ak nepokračovala v podnikateľskej činnosti. V prípade, že dôjde ku skončeniu podnikania tejto fyzickej osoby, neupravuje ani základ dane podľa § 17 ods. 8 ZDP, nakoľko neeviduje v účtovníctve žiadne pohľadávky, zásoby, ani záväzky. V tejto súvislosti vzniká otázka, kedy fyzická osoba ako vkladateľ podniku, zdaní pohľadávky a zásoby, ktorých obstaranie bolo zaúčtované v daňových výdavkoch fyzickej osoby.

 

Odpoveď zo dňa 13.10.2015

V súlade s ust. § 17 ods. 11 písm. b) ZDP sa na vyčíslenie základu dane podľa odseku 1 citovaného ustanovenia pri nepeňažnom vklade použije ocenenie majetku v:

  • reálnych hodnotách alebo v hodnote započítanej na vklad spoločníka, ak sa postupuje podľa § 17b ZDP, alebo

  • pôvodných cenách, ak sa postupuje podľa § 17d ZDP.

Vkladateľ nepeňažného vkladu, ktorý zisťuje základ dane podľa § 17 ods. 1 písm. a) ZDP, postupuje podľa § 17b alebo § 17d ZDP v závislosti od toho, aké ocenenie sa použije na ocenenie majetku u prijímateľa nepeňažného vkladu. Ak sa u prijímateľa nepeňažného vkladu použije ocenenie majetku v pôvodných cenách, postupuje sa podľa § 17d ZDP.

V súlade s ust. § 17d ods. 10 ZDP, ak je vkladateľom nepeňažného vkladu daňovník, ktorý zisťuje základ dane podľa § 17 ods. 1 písm. a) ZDP a prijímateľ nepeňažného vkladu preberá pôvodné ceny od vkladateľa, uplatní vkladateľ v zdaňovacom období, v ktorom dôjde k splateniu nepeňažného vkladu, primerane postup podľa § 17d ods. 1 a 4 ZDP.

Podľa ust. § 17 ods. 4 ZDP vkladateľ uplatní z vypočítaného ročného odpisu podľa § 26 až 28 ZDP pomernú časť prislúchajúcu na celé kalendárne mesiace, počas ktorých daňovník majetok účtoval. Ak vkladaný majetok preberá prijímateľ nepeňažného vkladu v pôvodných cenách zistených u vkladateľa, nevzniká na daňové účely žiadny rozdiel medzi hodnotou nepeňažného vkladu započítanou na vklad a hodnotou nepeňažného vkladu v účtovníctve a podľa § 17d ods. 1 písm. a) ZDP sa základ dane daňovníka, ktorý vkladá nepeňažný vklad a účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva upravuje v zdaňovacom období, v ktorom dôjde k splateniu nepeňažného vkladu, len o rezervy podľa § 20 ZDP.

Podstatou nepeňažného vkladu z účtovného hľadiska je premena vloženého majetku na majetkovú účasť v obchodnej spoločnosti, čím dochádza k zmene štruktúry majetku vkladateľa. Pri vklade podniku fyzickej osoby do obchodnej spoločnosti, fyzická osoba účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva, účtuje v súlade s Opatrením č. MF/27076/2007-14, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základe dane z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania v JÚ“) iba v pomocných knihách, a to vyradenie dlhodobého majetku z knihy dlhodobého majetku, vyradenie zásob z knihy zásob, vyradenie pohľadávok z knihy pohľadávok a prevzatie záväzkov prijímateľom vkladu v knihe záväzkov. Nepeňažným vkladom do obchodnej spoločnosti získava vkladateľ obchodný podiel, o ktorom účtuje v knihe finančného majetku v hodnote započítanej na vklad.

Ustanovenie § 17 ods. 12 písm. a) ZDP s účinnosťou od 01.01.2010 (zákon č. 504/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa ZDP) neukladá daňovníkovi s príjmami podľa § 6 ZDP,  ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 alebo 11 ZDP, povinnosť úpravy základu dane pri vklade pohľadávky. Preto v danom prípade nevzniká podľa ZDP daňovníkovi povinnosť zvýšiť základ dane o hodnotu pohľadávky pri jej vklade do základného imania obchodnej spoločnosti. Táto povinnosť nevyplýva ani z účtovných predpisov. V ust. § 14 postupov účtovania v JÚ je upravený len postup pri odpise, započítaní a postúpení pohľadávok.

Nepeňažný vklad v pôvodných cenách je osobitne riešený v ust. § 17d ZDP, v tomto ustanovení nie je odkaz na postup podľa § 17 ods. 8 ZDP a daňovník nemá pri nepeňažnom vklade povinnosť upravovať základ dane podľa § 17 ods. 8 ZDP. Povinnosť daňovníka upravovať pri nepeňažnom vklade základ dane o výšku pohľadávok, o cenu nespotrebovaných zásob a o výšku záväzkov, ktorých úhrada sa považuje za daňový výdavok nevyplýva daňovníkovi ani z iných ustanovení ZDP ani z postupov účtovania v JÚ.

S účinnosťou od 1.1.2018 sa v súlade s § 2 písm. ac) ZDP vkladom na účely dane z príjmov rozumie aj príspevok do kapitálového fondu z príspevkov obchodnej spoločnosti alebo družstva splatený daňovníkom. Nadväzne na to sa § 17b a § 17d ZDP aplikuje aj pri nepeňažnom príspevku do kapitálového fondu z príspevkov. V súlade s uvedeným sa toto stanovisko, ktoré sa týka nepeňažného vkladu do základného imania aplikuje po 1.1.2018 aj na nepeňažný príspevok do kapitálového fondu z príspevkov.