Predmetom dane nie je u FO

Podľa § 3 ods. 2 zákona o dani z príjmov (účinného od 1.1.2017) predmetom dane u FO nie je:
  1. prijatá náhrada oprávnenej osoby podľa osobitných predpisov, príjem získaný vydaním, darovaním alebo dedením nehnuteľnosti alebo hnuteľnej veci, práva alebo inej majetkovej hodnoty okrem príjmu z neho plynúceho a okrem darov poskytnutých v súvislosti s výkonom závislej činnosti alebo v súvislosti s výkonom podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, prenájmu a použitia diela a umeleckého výkonu,
  2. úver a pôžička,
  3. daň z pridanej hodnoty uplatnená v cene tovaru alebo služby, ak ide o platiteľa tejto dane,
  4. príjem plynúci z dôvodu nadobudnutia nových akcií a podielov ako aj príjem plynúci z dôvodu ich výmeny pri zrušení daňovníka bez likvidácie, a to aj vtedy, ak súčasťou splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti je aj majetok spoločnosti so sídlom v členských štátoch Európskej únie.
 
FAQ
 
Otázka – Nerezidentovi SR bol vyplatený podiel na zisku slovenskej spoločnosti (dividenda)
Daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou v SR (rezidentovi Rakúska), ktorý je fyzickou osobou, bol v roku 2019 vyplatený podiel na zisku slovenskej akciovej spoločnosti za zdaňovacie obdobie roku 2016 vo výške 6 000 eur. Je takýto príjem nerezidentného daňovníka predmetom dane v SR?
Odpoveď
Keďže ide o podiely na zisku vykázanom za zdaňovacie obdobie roku 2016 (teda po 1.1.2004), tieto podiely nie sú v SR predmetom dane z príjmov a daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou nevzniká povinnosť tento príjem priznať v daňovom priznaní a zdaniť.