Výnimka z povinnosti evidovať tržbu v ERP alebo VRP v prípade vysokých škôl

Otázka
Slovenská   univerzita (ďalej len „SU“) je štátnou príspevkovou organizáciou a bola zriadená zákonom č. 401/2002 Z. z. o zriadení Slovenskej zdravotníckej univerzity. Okrem svojej hlavnej činnosti vykonáva aj podnikateľskú činnosť, poskytuje zdravotnú starostlivosť v rôznych ambulanciách. V týchto ambulanciách ale v rámci praxe poskytujú zdravotnú starostlivosť aj študenti SU alebo lekári v špec. štúdiu. Vzniká týmto ambulanciám povinnosť používať registračnú pokladnicu alebo sa na ne vzťahuje zákonná výnimka - poskytovanie služby pri praktickej výučbe žiaka? 
Odpoveď
Podľa § 3 ods. 2 písm. a) jedenásteho bodu a písm. b) tretieho bodu zákona č. 289/2008 Z. z. sa povinnosť evidovať tržbu v elektronickej registračnej pokladnici (ďalej len „ERP“) alebo vo virtuálnej registračnej pokladnici (ďalej len „VRP“) nevzťahuje na predaj tovaru vyrobeného v rámci praktického vyučovania žiakov a na služby poskytnuté v rámci praktického vyučovania žiakov.

Za účelom definovania praktického vyučovania žiakov, resp. študentov je potrebné vychádzať z platných právnych predpisov:
      - zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2008 Z. z.“),
      - zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých  zákonov (ďalej len „zákon č. 61/2015 Z. z.“),
      - zákon č. 401/2002 Z. z.
o zriadení Slovenskej zdravotníckej univerzity a o doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 401/2002 Z. z.
      - zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 131/2002 Z. z.“).

Formy výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach, ako aj sústavu škôl a školských zariadení upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. [§ 1 písm. a) a d)]. Podľa § 2 písm. c) tohto zákona žiakom je fyzická osoba, ktorá sa zúčastňuje na výchovno-vzdelávacom procese v základnej škole, strednej škole, v škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a základnej umeleckej škole. Neoddeliteľnou súčasťou odborného vzdelávania a prípravy v praktických školách a odborných učilištiach je praktické vyučovanie [§ 99 a § 100 zákona č. 245/208 Z. z.]. Praktické vyučovanie žiaka strednej odbornej školy upravuje v súlade s § 42 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. zákon č. 61/2015 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1.4.2015.

Zákon č. 61/2015 Z. z. upravuje okrem iného odborné vzdelávanie a prípravu žiaka strednej odbornej školy (ďalej len „žiak“), praktické vyučovanie a typy stredných odborných škôl. Strednou odbornou školou je podľa § 3 ods. 1 tohto zákona stredná odborná škola s prívlastkom, stredná priemyselná škola s prívlastkom, stredná umelecká škola s prívlastkom, stredná zdravotnícka škola, obchodná akadémia, hotelová akadémia, policajná stredná odborná škola a stredná škola požiarnej ochrany. Podľa § 2 písm. g) zákona č. 61/2015 Z. z. je praktickým vyučovaním organizovaný proces poskytujúci žiakom praktické zručnosti, schopnosti a návyky nevyhnutné na výkon povolania, skupiny povolaní alebo na výkon odborných činností. V súlade s § 4 ods. 1 cit. zákona sa praktické vyučovanie žiaka vykonáva formou odborného výcviku, odbornej praxe, umeleckej praxe alebo praktického cvičenia.
 
Zdravotnícke vysoké školy [§ 42 ods. 1 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z.], tak isto ako iné vysoké školy vzdelávajú študentov, ktorí sa pripravujú pre jednotlivé zdravotnícke povolania [§ 45 ods. 1] a v súlade s § 70 ods. 2 tohto zákona sa zúčastňujú na praktickej výučbe a praxi.
 
Z uvedených právnych predpisov vyplýva, že v prípade vysokých škôl nejde o praktické vyučovanie žiakov, ale ide o praktickú výučbu a prax študentov.
 
Výnimka z povinnosti evidovať tržbu v ERP alebo VRP podľa § 3 ods. 2 a) jedenásteho bodu a písm. b) tretieho bodu zákona č. 289/2008 Z. z. sa podľa názoru FR SR vzťahuje iba na predaj tovaru vyrobeného žiakmi alebo poskytnutie služby žiakmi, napr. stredných odborných škôl, praktických škôl a odborných učilíšť, nevzťahuje sa na predaj tovaru vyhotoveného študentmi alebo poskytnutie služby študentmi vysokých škôl, resp. lekármi v špecializačnom štúdiu.
 
Ak v rámci podnikateľskej činnosti SU študent alebo lekár v špecializačnom štúdiu poskytuje zdravotnú starostlivosť (t. j. službu podľa prílohy č. 1 zákona č. 289/2008 Z .z.), SU je povinná v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 289/23008 Z. z. evidovať tržbu prijatú v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť na každom predajnom mieste (v ambulancii) v ERP alebo vo VRP a pacientovi odovzdať pokladničný doklad [§ 8 ods. 1], resp. paragón, ak nie je možné ERP alebo VRP použiť [§ 10].