Dva vzorce na výpočet ZP

Výška zamestnaneckej prémie sa vypočíta podľa dvoch vzorcov, pričom spôsob a princíp výpočtu je podobný, a to :
1. vzorec – platí pre dosiahnuté príjmy zamestnanca od 6-násobku minimálnej mzdy do 12 násobku minimálnej mzdy;
Výpočet: 19 % z rozdielu sumy platnej nezdaniteľnej časti na daňovníka a základu dane, vypočítanom z 12 násobku minimálnej mzdy;
 
 2. vzorec - Príjmy vyššie ako 12-násobok minimálnej mzdy
– platí pre výpočet zamestnaneckej prémie pri príjmoch vyšších ako 12 násobok minimálnej mzdy
Výpočet : 19% z rozdielu platnej výšky nezdaniteľnej časti na daňovníka a skutočným základom dane zo skutočne dosiahnutej výšky zdaniteľných príjmov, znížených o skutočne zaplatené povinné poistné a príspevky;
 
Upozornenie
Pre zdaňovacie obdobie 2018 vypočítaná suma podľa § 32a ods.3 je záporné číslo t.j. v rozpätí posudzovaných príjmov od 2 880 - 5 760 eur nárok na zamestnaneckú prémiu nevzniká.
Tzn., že v tomto prípade si daňovník v podanom daňovom priznaní  uplatní nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v sume 3 830,02, vyčísli daň , vyplní tlačivo bez vypĺňania riadkov týkajúcich sa zamestnaneckej prémie a vyčísli preplatok dane.
 

FAQ

Otázka č. 1  – Výška ZP  z príjmov vo výške 3600 eur za r. 2014
Aká je výška zamestnaneckej prémie za rok 2014, ak daňovník dosiahne príjem vo výške 3600 € ?
Odpoveď
Pri výške príjmov 3 600 € v rozmedzí (od 6 – násobku do 12 – násobku minimálnej mzdy) je stanovená  zamestnanecká prémia pre rok 2014 vo výške 27, 60 €;

Otázka č. 2 - Výška ZP a zdaniteľné príjmy nad 12 násobok MM
Ak mam zdaniteľný prijem zo závislej činnosti viac ako 4 224 EUR, ako si vypočítam zamestnaneckú prémiu. Ako a z čoho si vypočítam základ dane, resp. ten je daný?
Odpoveď
Príjem od 4 224,- € vrátane a viac t.j. od 12-násobku minimálnej mzdy (MM), minimálna mzda od 1.1.2014 je 352 eur  (za r. 2014)
Výpočet zamestnaneckej prémie (ZP), ak je príjem vyšší ako suma 4 224 eur:
Zamestnanecká prémia sa vypočíta ako 19%tný podiel z rozdielu medzi nezdaniteľnou časťou základu dane na daňovníka (NČZD) a vypočítaným základom dane (ZD) z tzv. “hrubého príjmu“ daňovníka;
Vzorec : ZP = (NČZDD – ZD daňovníka) x 19 %
Týmto výpočtom oproti prvému vzorcu dochádza k postupnému znižovaniu zamestnaneckej prémie až na nulu.
NČZD = nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka – 3 803,33 eura ,
základ dane (ZD) zo závislej činnosti  sa vypočíta ako hrubý zdaniteľný ročný príjem mínus povinné poistné (13,4 %).
Zamestnanecká prémia sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.

Otázka č. 3  - ZP a príklad výpočtu z príjmov nad 12 násobok MM
Daňovník odpracoval 12 kalendárnych mesiacov v riadnom pracovnom pomere a splnil všetky podmienky pre získanie nároku na zamestnaneckú prémiu. Hrubý zdaniteľný príjem zo závislej činnosti v roku 2014 mal vo výške 4 300,- €.
Odpoveď
Hrubé zdaniteľné príjmy 4 300,00 €
Povinné poistné (13,4 %) 576,20 €
Základ dane 3 723,80 €
Nezdaniteľná časť ZD na daňovníka 3 803,33 €
Zamestnanecká prémia
(ak pracoval 12 mesiacov) (3 803,33 – 3 723,80) x 0,19 = 15,1107 , zaokrúhlene = 15,12 €.