Vznik nároku na uplatnenie daňového bonusu

Daňový bonus je daňovým zvýhodnením, o sumu ktorého sa daňovníkovi vyživujúcemu dieťa v spoločnej domácnosti, znižuje daň.
 
Nárok na  uplatnenie daňového bonusu na dieťa vzniká daňovníkovi - zamestnancovi
  • už v mesiaci, v ktorom sa dieťa narodilo, alebo
  • sa začala sústavná príprava dieťaťa na budúce povolanie.
Daňový bonus na dieťa môže poberať iba osoba stanovená zákonom a to:
  • rodič dieťaťa, alebo
  • osvojiteľ, alebo
  • osoba, u ktorej ide o obdobný vzťah –  napr. vo vzťahu k dieťaťu ide o starostlivosť nahrádzajúcu starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia orgánu na to príslušného (pestúnska starostlivosť, osobná apod.), alebo
  • ak ide o vlastné dieťa druhého z manželov, môže si nárok uplatniť manžel/manželka;

V každom prípade to musí byť osoba, ktorá ho vyživuje v domácnosti a spĺňa ostatné podmienky zákona.

UPOZORNENIE : Dieťaťu v prípade dosiahnutia plnoletosti nevzniká nárok na uplatnenie daňového bonusu na seba!
 
Nárok na uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa vniká daňovníkovi, ktorý dosahuje zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti (§ 5 ZDP) alebo zdaniteľný príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti.
 

FAQ

Otázka č. 1 – Poberanie DB plnoletým vyživovaným dieťaťom
Dieťa, ktoré dosiahlo plnoletosť - 18 rokov veku sa rozhodlo poberať prídavok na dieťa podľa zákona o prídavku na dieťa. Môže toto dieťa poberať aj daňový bonus  na seba?
Odpoveď
Nie, dieťa samotné nie je osobou, ktorá môže uplatniť  tento nárok a poberať daňový bonus na "seba" .
Daňový bonus na dieťa môže poberať iba osoba stanovená zákonom a to :
  • rodič dieťaťa, alebo
  • osvojiteľ, alebo
  • osoba, u ktorej ide o  obdobný vzťah – napr.  vo vzťahu k dieťaťu ide o starostlivosť nahrádzajúcu starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia orgánu na to príslušného (pestúnska starostlivosť, osobná a pod.), alebo ak ide o vlastné dieťa druhého z manželov, môže si nárok uplatniť manžel/manželka;

V každom prípade to musí byť osoba, ktorá ho vyživuje v domácnosti a spĺňa ostatné podmienky zákona.

 

Otázka č. 2 – DB a príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí
Zamestnanec slovenského zamestnávateľa je vyslaný do Nemecka. Odvody sú platené v SR (PD A1) a mzda je zdaňovaná v Nemecku. Môže slovenský zamestnávateľ uplatniť zamestnancovi mesačne daňový bonus aj z príjmov, vyplácaných v Nemecku? Alebo si uplatní nárok na daňový bonus až v rámci daňového priznania ?
Odpoveď
Za predpokladu, že ide o zamestnanca – daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území SR (tzv. "rezidenta SR") a tento je vyslaný na prácu do zahraničia pre iného zamestnávateľa, ktorý mu vypláca aj zdaňuje príjem zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí, nárok na uplatnenie daňového bonusu si tento daňovník môže uplatniť  až po skončení zdaňovacieho obdobia, a to pri podaní daňového priznania.
V priebehu zdaňovacieho obdobia za mesiace, v ktorých bol vyslaný na výkon závislej činnosti do zahraničia, mu tuzemský – slovenský zamestnávateľ nemôže priznať nárok na daňový bonus, keďže mu zdaniteľný príjem  (v týchto mesiacoch) nevypláca.

 
Otázka č. 3 – DB a príjem zo závislej činnosti výlučne zo zdrojov v zahraničí
Celý rok 2022 bude daňovník - rezident SR pracovať pre slovenského zamestnávateľa v jeho dcérskej spoločnosti v zahraničí (Maďarsku) a dosahovať príjmy zo zdrojov na území Maďarska. Na území SR nedosiahne žiadne príjmy. Manželka daňovníka okrem oslobodeného príjmu - rodičovského príspevku nemá žiaden príjem. Môže si daňovník uplatniť na dieťa daňový bonus, aj keď nemá žiadne príjmy zo zdrojov na území Slovenska?
Odpoveď
Áno, na daňový bonus má nárok daňovník – rezident SR, ktorý si ho môže uplatniť po skončení zdaňovacieho obdobia, a to v daňovom priznaní. Skutočnosť, že dosiahol príjem zo zamestnania iba na území Maďarska, nemá žiaden vplyv. Rozhodujúce je, aby boli zo strany daňovníka splnené súčasne všetky zákonné podmienky pre uplatnenie daňového bonusu.
 
 
Otázka č. 4 -  Daňový bonus a striedavá starostlivosť rodičov
Daňovník si u zamestnávateľa uplatňuje daňový bonus na vlastné dieťa. Dňa 15.04.2022 sa s manželkou rozviedol a súd zveril ich spoločné dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov. Podľa rozhodnutia súdu, striedavá osobná starostlivosť bude prebiehať tak, že otec dieťaťa sa bude o dieťa osobne starať 1. až 15. deň každého mesiaca a matka sa bude o dieťa osobne starať 16. až posledný deň každého mesiaca. Ktorý z rodičov si môže uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa?
Odpoveď
Pri striedavej osobnej starostlivosti nie je potrebné skúmať, u ktorého z rodičov je v prvý deň príslušného kalendárneho mesiaca dieťa v osobnej starostlivosti, nakoľko obidvaja rodičia spĺňajú podmienku žitia v domácnosti s dieťaťom. Je na rodičoch, aby sa dohodli, ktorý z nich si uplatní daňový bonus, pričom časť roka môže daňový bonus uplatniť matka a časť roka otec. Ak sa rodičia nedohodnú, kto z nich si daňový bonus na vyživované dieťa uplatní, potom prednostné právo na daňový bonus má matka (§ 33 ods. 4 ZDP).