Kto si môže uplatniť nárok na DB ?

Nárok na  uplatnenie daňového bonusu  na dieťa vzniká daňovníkovi - zamestnancovi
  • už v mesiaci, v ktorom sa dieťa narodilo, alebo
  • začala sústavná príprava dieťaťa na budúce povolanie.
Daňový bonus na dieťa môže poberať iba osoba stanovená zákonom a to:
  • rodič dieťaťa, alebo
  • osvojiteľ, alebo
  • osoba, u ktorej ide o obdobný vzťah –  napr. vo vzťahu k dieťaťu ide o starostlivosť nahrádzajúcu starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia orgánu na to príslušného (pestúnska starostlivosť, osobná apod.), alebo
  • ak ide o vlastné dieťa druhého z manželov, môže si nárok uplatniť manžel/manželka;

V každom prípade to musí byť osoba, ktorá ho vyživuje v domácnosti a spĺňa ostatné podmienky zákona.

UPOZORNENIE : Dieťaťu v prípade dosiahnutia plnoletosti nevzniká nárok na uplatnenie daňového bonusu na seba!
 

FAQ

Otázka č.1 – DB,  daňovník a poberateľ prídavku na dieťa
Dieťa, ktoré dosiahlo plnoletosť - 18 rokov veku sa rozhodlo poberať prídavok na dieťa podľa zákona o prídavku na dieťa. Môže toto dieťa poberať aj daňový bonus ?
Odpoveď
Daňový bonus nemôže poberať dieťa na seba, aj keď podľa zákona o prídavku na dieťa sa považuje za nezaopatrené a môže byť poberateľom prídavku na dieťa.
 
Otázka č. 2 -  Daňový bonus a striedavá starostlivosť rodičov
Daňovník si u zamestnávateľa uplatňuje daňový bonus na vlastné dieťa. Dňa 15.04.2020 sa s manželkou rozviedol a súd zveril ich spoločné dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov. Podľa rozhodnutia súdu, striedavá osobná starostlivosť bude prebiehať tak, že otec dieťaťa sa bude o dieťa osobne starať 1. až 15. deň každého mesiaca a matka sa bude o dieťa osobne starať 16. až posledný deň každého mesiaca. Ktorý z rodičov si môže uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa?
Odpoveď
Pri striedavej osobnej starostlivosti nie je potrebné skúmať, u ktorého z rodičov je v prvý deň príslušného kalendárneho mesiaca dieťa v osobnej starostlivosti, nakoľko obidvaja rodičia spĺňajú podmienku žitia v domácnosti s dieťaťom. Je na rodičoch, aby sa dohodli, ktorí z nich si uplatní daňový bonus, pričom časť roka môže daňový bonus uplatniť matka a časť roka otec. Ak sa rodičia nedohodnú, kto z nich si daňový bonus na vyživované dieťa uplatní, potom prednostné právo na daňový bonus má matka (§ 33 ods. 4 ZDP).