Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Peňažné a nepeňažné plnenia od držiteľa > Oznámenie o zrazení a odvedení dane z príjmov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti za rok 2019

Oznámenie o zrazení a odvedení dane z príjmov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti za rok 2019

V súlade s prechodným ustanovením § 52zza ods. 8 ZDP pri podávaní oznámenia platiteľa dane o zrazení a odvedení dane podľa § 43 ods. 17 písm. a) ZDP postupuje poskytovateľ zdravotnej starostlivosti [§ 2 písm. z) ZDP] za rok 2019 podľa znenia ZDP, ktoré bolo účinné do 31.12.2019, a to v prípade, ak poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti poskytol alebo vyplatil držiteľ [§ 2 písm. y) ZDP] v roku 2019 plnenia podľa § 43 ods. 3 písm. o) ZDP v znení účinnom do 31.12.2019. Tento platiteľ dane mal povinnosť na tlačive, ktorého vzor určilo Finančné riaditeľstvo SR, predložiť správcovi dane oznámenie o zrazení a odvedení dane do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí kalendárneho roka 2019, t. j. do 31.03.2020 a v rovnakej lehote mal povinnosť daň vyberanú zrážkou odviesť správcovi dane.

V súlade so znením § 23 zákona č. 67/2020 Z. z. lehota na podanie oznámenia o zrazení a odvedení dane z príjmov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa § 43 ods. 17 písm. a) ZDP za rok 2019 sa považuje za dodržanú, ak sa takéto oznámenie podá do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, čo v nadväznosti na § 2 ods. 3 zákona č. 67/2020 Z. z. je do 02.11.2020 (koniec lehoty pripadne na sobotu, posledným dňom lehoty je v súlade s § 27 ods. 4 daňového poriadku najbližší nasledujúci pracovný deň) a v rovnakej lehote sa daň z príjmov aj odvedie.

Otázka č. 1
Dokedy je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinný podať Oznámenie o zrazení a odvedení dane  z prijatých peňažných a nepeňažných plnení za rok 2019 a zaplatiť vypočítanú daň?
Odpoveď
V súlade so znením § 23 zákona č. 67/2020 Z. z. lehota na podanie oznámenia o zrazení a odvedení dane z príjmov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa § 43 ods. 17 písm. a) ZDP za rok 2019 sa považuje                        za dodržanú, ak sa takéto oznámenie podá do 02. novembra 2020 a v rovnakej lehote sa daň z príjmov  aj odvedie.

Otázka č. 2
Dokedy je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý je fyzickou osobou a ktorý je platiteľom dane podľa § 43 ods. 17 písm. a) zákona o dani z príjmov a nemá pridelené číslo účtu správcu dane vedeného  pre daňovníka povinný podať oznámenie podľa § 43 ods. 18 zákona o dani z príjmov o začatí poberania nepeňažných plnení podľa § 8 ods. 1 písm. l) zákona o dani z príjmov, ak lehota na podanie oznámenia uplynie 15. apríla 2020?
Odpoveď
Ak lehota na podanie oznámenia podľa § 43 ods. 18 zákona o dani z príjmov uplynie počas pandémie (od 12.3.2020 do 30.9.2020) a platiteľ dane toto oznámenie v ustanovenej lehote nepodá, potom v súlade s § 4 zákona č. 67/2020 Z. z. sa mu odpustí zmeškanie lehoty na podanie tohto oznámenia za podmienky, že takéto oznámenie podá najneskôr  do 02. novembra 2020.