Úvod > Daň z príjmov - Medzinárodné zdaňovanie > Zdaňovanie príjmov nerezidentov SR plynúcich zo zdrojov na území SR > Zdaňovanie príjmov vymedzených v § 16 > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Príjmy daňového nerezidenta SR (nemeckej transparentnej spoločnosti) vo forma podielov na zisku (dividend) vyplatených slovenskou komanditnou spoločnosťou

Príjmy daňového nerezidenta SR (nemeckej transparentnej spoločnosti) vo forma podielov na zisku (dividend) vyplatených slovenskou komanditnou spoločnosťou

Otázka
Vlastníkom slovenskej komanditnej spoločnosti sú dvaja spoločníci. Komplementárom je slovenská s.r.o. s podielom vo výške 1% a komanditistom je nemecká GmbH s podielom vo výške 99%. Nemecká GmbH je 100% dcérskou spoločnosťou nemeckej transparentnej GmbH&Co.KG spoločnosti (nemecká zmiešaná komanditná spoločnosť s účasťou GmbH). Obidve spoločnosti sú v Nemecku považované za daňovo transparentné, tzn. zisky cez dané spoločnosti len pretekajú a zdaňujú sa až na úrovni spoločníkov. Spoločníkmi sú fyzické osoby s daňovou rezidenciou v Nemecku alebo vo Švajčiarsku.
Je možné v predmetnom prípade posúdiť situáciu tak, že zisky, ktoré vypláca slovenská k.s. nemeckej GmbH, budú považované za zisky vyplatené právnickej osobe zo zmluvného štátu, a teda nebudú predmetom zdanenia v Slovenskej republike?

Odpoveď zo dňa 7.3.2017

Podľa poskytnutých informácií v predmetnej žiadosti Slovenská komanditná spoločnosť (ďalej len „slovenská KS“) vypláca dividendy nemeckej spoločnosti GmbH (ďalej len „nemecká GmbH“). Vlastníci  slovenskej KS sú nemecká GmbH  (komanditista s podielom 99 %) a slovenská s.r.o. (komplementár s podielom 1 %). Nemecká GmbH je 100 % dcérskou spoločnosťou nemeckej transparentnej spoločnosti GmbH&Co.KG  (ďalej len „nemecká GmbH&Co.KG“). Nemecká GmbH a nemecká GmbH&Co.KG uzatvorili tzv. zmluvu o vyplácaní zisku a sú pre účely platenia dane z príjmov právnických osôb v Nemecku súčasťou jednej daňovej jednotky (tzv. Organschaft). Keďže materským subjektom v predmetnej daňovej jednotke je nemecká GmbH&Co.KG (100 % vlastník nemeckej GmbH), t.j. transparentná spoločnosť, predmetná daňová jednotka je považovaná za transparentnú a príjmy plynúce tejto daňovej jednotke (tiež plynúce nemeckej GmbH) nie sú predmetom dane na úrovni tejto daňovej jednotky (ani na úrovni nemeckej GmbH), ale na úrovni spoločníkov nemeckej GmbH&Co.KG. Spoločníkmi nemeckej GmbH&Co.KG sú fyzické osoby, rezidenti Nemecka a Švajčiarska.  Z titulu účasti v predmetnej daňovej jednotke nie je ani nemecká GmbH ani nemecká GmbH&Co.KG považovaná za daňového rezidenta Nemecka podľa príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. 

Vplyvom predmetného usporiadania v tzv. „Organschaft“ súčasťou základu dane nemeckej GmbH je tiež 99 % základ dane slovenskej KS v zdaňovacom období, v ktorom je predmetný základ dane vykázaný slovenskou KS. V rovnakom zdaňovacom období je pripočítaný k základu dane nemeckej GmbH&Co.KG, ktorá tento základ dane ďalej poukazuje svojim spoločníkom, ktorí zdaňujú predmetné príjmy v súlade s článkom 7 príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia ako príjem prisúditeľný stálej prevádzkarni v Nemecku. Spoločníci dvojitému zdaneniu predmetných príjmov zamedzia podľa príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.

Podiel na zisku (dividenda) vyplatená z predmetného základu dane je zaúčtovaná v nemeckej GmbH v zdaňovacom období, v ktorom ja vyplatená (obvykle najskôr v nasledujúcom zdaňovacom období) a je súčasťou hospodárskeho výsledku za toto zdaňovacie obdobie. Hospodársky výsledok je prevedený na nemeckú GmbH&Co.KG, takže hospodárky výsledok nemeckej GmbH je vždy vo finálnej fáze vo výške 0,-. Nemecká GmbH&Co.KG eviduje predmetný podiel na zisku (dividendu) na záväzkovom účte voči svojim spoločníkom. Po vyplatení predmetného podielu na zisku (dividendy) spoločníkom nemeckej GmbH&Co.KG tento podiel na zisku (dividenda) už nie je predmetom dane v Nemecku.

Komanditná spoločnosť je právnickou osobou založenou za účelom podnikania, v ktorej jeden alebo viac spoločníkov ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu - komanditista a jeden alebo viac spoločníkov celým svojím majetkom – komplementár. Komplementárom a rovnako aj komanditistom, môže byť fyzická alebo právnická osoba bez ohľadu na to, či má svoje trvalé bydlisko alebo sídlo v tuzemsku alebo v zahraničí.

Zásady zdaňovania komanditnej spoločnosti sú vymedzené v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

V súlade s § 14 ods. 5 zákona o dani z príjmov sa základ dane komanditnej spoločnosti zisťuje za spoločnosť ako celok podľa § 17 až 29 zákona o dani z príjmov. Od takto zisteného základu dane sa odpočíta podiel pripadajúci na komplementárov a zostávajúca časť základu dane je základ dane komanditnej spoločnosti zdaňovaný 21 %-nou sadzbou dane z príjmov právnických osôb. Komplementár si prenesie pripadajúcu časť základu dane alebo daňovej straty komanditnej spoločnosti do svojho základu dane a daň si vysporiada v podanom daňovom priznaní.

S ohľadom na uvedenú vnútroštátnu legislatívnu úpravu štátu zdroja príjmu má Slovenská republika právo na zdanenie základu dane pripadajúceho na komanditistu slovenskej KS. Ak je predmetný základ dane vplyvom vytvorenia tzv. „Organschaft“ zdaňovaný na úrovni spoločníkov nemeckej GmbH&Co.KG ako prisúditeľný príjem stálej prevádzkarni umiestnenej na území Nemecka, dvojitému zdaneniu predmetného príjmu sa zamedzí podľa zmluvy medzi SR a Nemeckom o zamedzení dvojitého zdanenia metódou vyňatia príjmu.

Podľa § 16 ods. 1 písm. e) deviateho bodu zákona o dani z príjmov je príjmom zo zdrojov na území Slovenskej republiky daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva, určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní, alebo členom štatutárneho orgánu a dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, vyrovnací  podiel, podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti, družstva alebo pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou, podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi a podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku určenom na rozdelenie členom pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou.

Podľa zákona o dani z príjmov podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti [§ 3 ods. 1 písm. e)] nie je predmetom dane, ak plynie daňovníkovi podľa § 2 písm. d) druhého bodu (nerezidentnej právnickej osobe), ktorá  nie je daňovníkom nezmluvného štátu podľa § 2 písm. x) a v rozsahu, v akom nie je daňovým výdavkom u daňovníka vyplácajúceho tento podiel na zisku [§ 12 ods. 7 písm. c)].

Na účely interpretácie ustanovenia § 12 ods. 7 písm. c) zákona o dani z príjmov je potrebné rozlišovať medzi bezprostredným príjemcom podielov na zisku (dividend) a ich skutočným (ekonomickým) vlastníkom.

Podľa § 12 ods. 7 písm. c) predmetom dane nie je podiel na zisku (dividenda), ak plynie daňovníkovi podľa § 2 písm. d) druhého bodu (nerezidentnej právnickej osobe), ktorá je skutočným vlastníkom, t.j. osobou, ktorá v skutočnosti z neho získava ekonomický úžitok, po splnení ďalších podmienok uvedených v predmetnom ustanovení.

Podľa poskytnutých informácií k predmetnému prípadu je možné konštatovať, že osobami, ktoré v skutočnosti  získavajú ekonomický úžitok z podielu na zisku (dividendy) slovenskej KS sú fyzické osoby, spoločníci nemeckej GmbH&Co.KG.

Podľa podmienok uvedených v ustanovení § 3 ods. 1 písm. e) zákona o dani z príjmov je podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti predmetom dane ak plynie daňovníkovi, ktorý je fyzickou osobou.

V závere upozorňujeme na potrebu aplikovať pri zdaňovaní predmetných príjmov tiež podmienky vymedzené v ustanovení § 50a zákona o dani z príjmov.