Kto nemá nárok na uplatnenie NČZD na daňovníka

1. Na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka nemá nárok daňovník, ktorý je na začiatku zdaňovacieho obdobia  poberateľom
  • starobného dôchodku
  • vyrovnávacieho príplatku (platí od 1.1.2016)
  • predčasného starobného dôchodku
  • starobného dôchodkového sporenia
  • dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu ako v SR
  • výsluhového dôchodku alebo obdobného dôchodku zo zahraničia
a súčasne, ak suma tohto dôchodku je v úhrne vyššia ako suma NČZD na daňovníka stanovená pre zdaňovacie obdobie (pre rok 2021 v sume 4 511,43 eura).

2. Ak je základ dane daňovníka vyšší ako 19 936,22 eur, NČZD na daňovníka je rozdiel medzi sumou 9 495,49 eur a jednej štvrtiny základu dane daňovníka; ak táto suma je nižšia ako nula, NČZD na daňovníka sa rovná nule.
 

FAQ

Otázka - Priznanie starobného dôchodku v priebehu roka
Ak zamestnanec  nie je na začiatku roka poberateľ dôchodku, ale v priebehu roka je mu priznaný dôchodok, má nárok na celú nezdaniteľnú časť? Aj za tie mesiace, keď sa už stal dôchodcom?
Odpoveď
V prípade, ak je dôchodok priznaný v priebehu zdaňovacieho obdobia, tak nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti na daňovníka vzniká aj za mesiace, v ktorých bol  zamestnanec poberateľom dôchodku, nakoľko k 1. januáru spĺňal podmienky – t.j. nebol poberateľom dôchodku vymedzeného v zákone o dani z príjmov ( § 11 ods. 6 ZDP).