Podmienky pre uplatnenie, výpočet a priznanie NČZD na manželku daňovníka

Podmienky (platné od 1.1.2013) pre uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti, o ktorú sa znižuje základ dane daňovníka – manžela, a to na jeho manželku sa v roku 2019 nezmenili.

Naďalej platí, že za zdaňovacie obdobie r. 2019 (po jeho skončení) si môže daňovník uplatniť nezdaniteľnú časť na manželku (ďalej len „NČZD na manželku daňovníka“), ak sú pre jej uplatnenie splnené všetky zákonné podmienky, uvedené v  § 11 ods. 3 a 4  zákona  o dani z príjmov.

Podmienky musia byť splnené na začiatku každého mesiaca, za ktorý sa táto NČZD uplatňuje až po skončení zdaňovacieho obdobia.
 
FAQ
 
Otázka č.1  -  Počet mesiacov splnenia podmienok
Fyzická osoba si chce uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku. Manželka bola v evidencii úradu práce do 28.2.2019. Od 3/19 do konca roka bola zamestnaná, jej zárobok je nižší ako 3 937,35. Pri výpočte máme rátať len nárok z rozdielu NČZD - príjem znížený o odvody x 2/12?
Odpoveď
Nezdaniteľná časť základu dane na manželku sa uplatní v pomernej sume za 2 mesiace, v ktorých splnila podmienku na jej uplatnenie (zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie). Váš postup výpočtu je správny.
 
Otázka  č. 2 - Splnenie podmienok
Manželka zamestnanca v roku 2019 poberala rodičovský príspevok 7 mesiacov, 3 mesiace príspevok na starostlivosť o dieťa a ďalšie 2 mesiace zase rodičovský príspevok. Príspevok na starostlivosť o dieťa som zarátala do príjmu , ale je správny počet mesiacov na uplatnenie NČZD na manželku 9 mesiacov?
Odpoveď
Ak sa manželka žijúca s daňovníkom počas roka 2019 starala o dieťa do troch rokov alebo o dieťa do šiestich rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, počet mesiacov starostlivosti manželky o takéto dieťa je 12 mesiacov.