Kto neplatí daňovú licenciu

 

- daňovník, ktorému vznikla prvýkrát povinnosť podať DP za zdaňovacie obdobie v ktorom vznikol, okrem právneho nástupcu daňovníka zrušeného bez likvidácie;
- organizácie, ktoré nie sú zriadené alebo založené na podnikanie uvedené v § 12 ods.3 zákona o dani z príjmov, ktorých nezisková činnosť vyplýva z osobitných predpisov, na základe ktorých vznikli (napr. občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, obce a VÚC a t ď);
- verejné obchodné spoločnosti, Národná banka Slovenska ;
- daňovník prevádzkujúci chránenú dielňu alebo chránené pracovisko, ak disponuje rozhodnutím obvodného úradu o ich  zriadení podľa § 55 zákona č.5/2004 Z. z.  o službách v zamestnanosti;
- daňovník v období  likvidácie a konkurzu;
- daňovník, u ktorého  po skončení konkurzu začne likvidácia alebo pokračuje v likvidácii;
- daňovník, u ktorého dôjde k zrušeniu návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku neplatí DL za zdaňovacie obdobie, ktoré končí dňom predchádzajúcim dňu zamietnutiu návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok  majetku;
- pri podaní DP po 31. decembri 2015 neplatí DL pozemkové spoločenstvo, ktoré nedosiahlo žiadne príjmy, alebo u ktorého  ročný obrat  podľa § 19 ods.1 a 2 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách  nepresiahol  10 000 €
- daňovník, ktorý podľa § 68 ods.6 Obchodného zákonníka podal návrh na zrušenie bez likvidácie  neplatí DL počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom podal návrh na zrušenie bez likvidácie, okrem situácie, ak základné imanie prechádza na právneho nástupcu. Uvedené sa uplatní pri podaní DP po 31.decembri 2015 a týka sa aj daňovníka, ktorý podal návrh na zrušenie bez likvidácie podľa §68 ods.6 Obchodného zákonníka v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach pri podaní DP po 31. decembri 2015 podľa novely ZDP č.253/2015 Z. z.

FAQ

Otázka č. 1 – DL a novovzniknutý daňovník
Obchodná spoločnosť vznikla 25.7.2017. Bude platiť DL v roku vzniku ? 
Odpoveď
Ak spoločnosť vznikla  25.7.2017, pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie od 25.7.2017 do 31.12.2017 v lehote do 31.3.2018 neplatí DL. 

Otázka č. 2 -  DL a neziskové organizácie
Sme občianske združenie, ktoré dosahuje aj  príjmy podliehajúce zdaneniu (príjmy z prenájmu), máme povinnosť platiť DL ?
Odpoveď
Nie, všetky neziskové organizácie uvedené v § 12 ods.3 zákona o dani z príjmov neplatia DL v nadväznosti na § 46b ods.7 písm. b) zákona o dani z príjmov.

Otázka č. 3 -  DL a  bytové družstvá
Sme bytové družstvo založené podľa Obchodného zákonníka, ktoré spravuje len byty jednotlivých vlastníkov, máme povinnosť platiť DL ?
Odpoveď
V súlade s ustanovením § 12 ods.3 zákona o dani z príjmov sú pre  účely dane z príjmov  zaradené medzi daňovníkov nezriadených alebo nezaložených na podnikanie  aj organizácie, ktorých nezisková činnosť vyplýva z osobitného predpisu, na základe ktorého vznikli. V súlade s § 221 Obchodného zákonníka  družstvo môže vzniknúť aj na iný účel ako na podnikanie, takže bytové družstvá sú posudzované podľa účelu vzniku a ich činnosti. Družstvá, ktoré nevznikli za účelom podnikania, sú zdaňované rovnako ako daňovníci nezaložení alebo nezriadení na podnikanie (§12 ods.3 zákona o dani z príjmov), ktorí sú vyňatí z platenia DL.

Otázka č. 4 – DL a zrušenie bez likvidácie
Obchodná spoločnosť bola zrušená v priebehu roku 2017 bez likvidácie podľa § 68 ods.6 Obchodného zákonníka. Má povinnosť platiť DL?
Odpoveď
Podľa § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka súd na návrh štátneho orgánu, na návrh osoby, ktorá osvedčí právny záujem, alebo aj z vlastného podnetu rozhodne o zrušení spoločnosti, ak sú naplnené podmienky uvedené v písm. a) až g) tohto ustanovenia. Súd pred vydaním rozhodnutia o zrušení spoločnosti zisťuje, či spoločnosť má obchodný majetok. Ak súd pred vydaním rozhodnutia o zrušení spoločnosti zistí, že spoločnosť nemá obchodný majetok, ktorý by postačoval na náhradu primeraných výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora, rozhodne o jej zrušení bez likvidácie. Súd pred vydaním rozhodnutia o zrušení spoločnosti podľa § 68 ods. 9 OZ zverejní oznámenie v Obchodnom vestníku, že sa vedie konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie; rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku.
Podľa § 68 ods. 3 Obchodného zákonníka spoločnosť sa zrušuje odo dňa uvedeného v rozhodnutí súdu o zrušení spoločnosti, inak odo dňa, keď toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť. DL v tomto prípade daňovník  neplatí.

Otázka č. 5 – DL a zrušenie bez likvidácie v r. 2017
Obchodná spoločnosť podala návrh na zrušenie  bez likvidácie podľa § 68 ods.6 Obchodného zákonníka v októbri 2017. Má povinnosť platiť DL za rok 2017?
Odpoveď
Daňovník, ktorý podal návrh na zrušenie bez likvidácie  podľa § 68 ods.6 Obchodného zákonníka neplatí DL  počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom podal návrh na zrušenie bez likvidácie okrem prípadu, ak imanie prechádza na právneho nástupcu.

Otázka č. 6 – DL a späť vzatie návrhu na zrušenie bez likvidácie podľa § 68 ods.6 Obchodného zákonníka
Ako postupovať v prípade, ak spoločnosť podá návrh  na zrušenie bez likvidácie podľa § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka a následne  vezme  späť svoj  návrh.  Má povinnosť platiť DL?

Odpoveď
Podľa  § 46b ods.7 písm. f) zákona o dani z príjmov má spoločnosť v tomto prípade  povinnosť platiť DL rovnako ako v prípade, ak by súd zistil pred vydaním rozhodnutia o zrušení spoločnosti, že spoločnosť má obchodný majetok a nariadil by likvidáciu spoločnosti. V oboch  prípadoch by spoločnosť  bola povinná podať riadne alebo dodatočné daňové priznanie za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré neplatila DL počnúc zdaňovacím obdobím , v ktorom bol podaný návrh na zrušenie bez likvidácie do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k späť vzatiu návrhu  na zrušenie bez likvidácie, alebo v ktorom súd nariadil likvidáciu spoločnosti.

Otázka č. 7 – DL a  zrušenie bez likvidácie podľa § 68 ods.6 Obchodného zákonníka v predchádzajúcich ZO
Máme povinnosť platiť DL, ak sme v januári  2014 podali návrh na zrušenie bez likvidácie a do lehoty na podanie DP za rok 2016 stále  nedisponujeme právoplatným rozhodnutím súdu o zrušení našej spoločnosti bez likvidácie?
Odpoveď
Ak daňovník podal návrh na zrušenie bez likvidácie v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach (v r.2014), neplatí DL za rok 2016.

Otázka č. 8 - DL a pozemkové spoločenstvá
Má povinnosť platiť DL aj pozemkové spoločenstvo, ktoré má v roku 2017  zdaňovacie obdobie kalendárny rok a nedosiahlo žiadne príjmy?
Odpoveď
Nie , ak má pozemkové spoločenstvo v r. 2017 zdaňovacie obdobie kalendárny a nedosiahlo žiadne príjmy, DL neplatí.

Otázka č. 9 - DL a pozemkové spoločenstvá
Má povinnosť platiť DL aj pozemkové spoločenstvo, ktoré má v roku 2017  zdaňovacie  obdobie kalendárny rok a dosiahlo len príjmy zo spracovania poľnohospodárskych  produktov vo výške 3 200 €?
Odpoveď
Nie, ak má pozemkové spoločenstvo v r. 2017 zdaňovacie obdobie kalendárny a dosiahlo len príjmy podľa § 19 ods. 1 a 2  zákona č.97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách, ktorými sú príjmy zo spracovania poľnohospodárskych produktov, pričom ročný obrat z týchto príjmov nepresiahol sumu 10 000 €, DL za rok 2017 neplatí.

Otázka č. 10 – DL a daňovník v konkurze a likvidácii
Obchodná spoločnosť je od 17.8.2015 v likvidácii, ktorá nebude ukončená ani k 31.12.2017. Máme povinnosť platiť DL?
Odpoveď
Ak daňovník vstúpil do likvidácie 17.8.2015 a likvidáciu neukončí v lehote do 31.12.2017 jeho prvým  zdaňovacím obdobím v likvidácii je obdobie v trvaní od 17.8.2015 do 31.12.2017  a nasledujúce zdaňovacie obdobia, ak nebude ukončená likvidácia sú vždy v trvaní kalendárneho roka. Za všetky tieto zdaňovacie obdobia v likvidácii  daňovník DL neplatí (odo dňa vstupu do likvidácie až do jej ukončenia). Rovnako postupuje aj daňovník v konkurze (odo dňa vyhlásenia konkurzu do jeho ukončenia).

Otázka č. 11 - DL a verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť
Má povinnosť platiť DL aj verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť?
Odpoveď
Podľa § 46b ods.7 písm. b) zákona o dani z príjmov verejná obchodná spoločnosť DL neplatí, pretože daňové priznanie právnických osôb vypĺňa len po základ dane (riadok 400 tlačiva DP právnických osôb), ktorý si následne delí medzi jednotlivých spoločníkov. Naopak komanditná spoločnosť platí daňovú licenciu ako bežné právnické osoby.

Otázka č. 12 – DL a prerušenie živnosti, nevykonávanie činnosti
Obchodná spoločnosť prerušila živnosť na živnostenskom úrade na obdobie dvoch rokov. Má povinnosť platiť DL?
Odpoveď
Právnická osoba zaniká až výmazom z obchodného registra. Ak preruší živnosť napríklad na 2 roky a nevykonáva žiadnu činnosť, nedosahuje príjmy, ale nie je vymazaná z obchodného registra, má  povinnosť platiť DL.

Otázka č. 13 – DL a daňovník prevádzkujúci chránenú dielňu alebo chránené pracovisko
Čo sa rozumie pod pojmom chránená dielňa  alebo chránené pracovisko pre účely oslobodenia od platenia DL?
Odpoveď
Za chránenú dielňu sa považuje pracovisko, na ktorom právnická alebo fyzická osoba zriadi pracovné miesto pre občana so zdravotným postihnutím a pracovné miesto sa nevytvára v chránenej dielni (§ 55 zákona č.5/2004 Z. z. o zamestnanosti). O priznanie postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska môže písomne požiadať právnická alebo fyzická osoba úrad, v ktorého územnom obvode zriadila pracovné miesto pre občana so zdravotným postihnutím. Ak právnická osoba disponuje rozhodnutím príslušného úradu o postavení chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, daňovú licenciu neplatí. Rozhodnutie sa vydáva na dobu neurčitú.

Otázka č.14- DL a daňovník prevádzkujúci chránenú dielňu alebo chránené pracovisko
Disponovali sme štatútom chránenej dielne k 1.1.2017, ale dňom 28.9.2017 nám bolo zrušené rozhodnutie o zriadení chránenej dielne. Ako budeme platiť DL?
Odpoveď
Podľa 46b ods. 7 písm. c)  zákona o dani z príjmov daňovník neplatí DL ak prevádzkuje chránenú dielňu alebo chránené pracovisko podľa § 55 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon o dani z príjmov bližšie nešpecifikuje dĺžku obdobia prevádzkovania chránenej dielne alebo chráneného pracoviska na účely oslobodenia od platenia DL, resp. výpočet pomernej časti DL v prípade, že daňovník chránenú dielňu alebo chránené pracovisko prevádzkuje len časť zdaňovacieho obdobia, preto povinnosti platenia DL nepodlieha ani daňovník, ktorý chránenú dielňu alebo chránené pracovisko prevádzkuje len časť zdaňovacieho obdobia, pričom na uplatnenie tohto ustanovenia nie je potrebné, aby sa chránená dielňa alebo chránené pracovisko prevádzkovali k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia.