Lehota na podanie daňového priznania

Fyzická osoba podáva daňové priznanie k dani z príjmov vždy za kalendárny rok, a to v termíne do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka).
Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2019 je fyzická osoba povinná podať do 31.3.2020.  V tejto lehote je daňovník povinný daň aj zaplatiť.
 

FAQ
Otázka č. 1- Príjmy z podnikania 
Daňovník počas celého roku 2019 vykonával podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia, pričom dosiahol príjmy vo výške 18 520 eur.  V akej lehote je daňovník povinný podať daňové priznanie za rok 2019?
Odpoveď
Daňovník je povinný vyrovnať svoju daňovú povinnosť za rok 2019 osobne podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby (typu B) v lehote  najneskôr do 31. marca 2020.
 
Otázka č. 2- Príjmy z podnikania 
Daňovník začal vykonávať  podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia od 1.7.2019, pričom  z podnikania dosiahol príjmy vo výške 7 820,- eur.  V akej lehote je daňovník povinný podať daňové priznanie za rok 2019?
Odpoveď
Daňovník je povinný vyrovnať svoju daňovú povinnosť za rok 2019 osobne podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby (typu B) v lehote  najneskôr do 31. marca 2020.
 
Otázka č. 3 - Daňovník dosiahol príjem z predaja nehnuteľnosti
Daňovník bol celý rok 2019 zamestnaný. V máji 2019 dosiahol príjem z prevodu nehnuteľnosti, ktorý nie je oslobodený od dane z príjmov. Daňovníkovi vznikne povinnosť podať za rok 2019 daňové priznanie. V akej lehote je daňovník povinný podať daňové priznanie?
Odpoveď
Daňovník je povinný vyrovnať svoju daňovú povinnosť za rok 2019 osobne podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby (typu B) v lehote  najneskôr do 31. marca 2020.

Otázka č. 4 - Ukončenie podnikania
Daňovník - živnostník ukončil svoju živnosť k 31.6.2019. Do akej lehoty je povinný podať daňové priznanie?
Odpoveď
Daňovník, ktorý ukončil svoju podnikateľskú činnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, podáva daňové priznanie až po skončení príslušného zdaňovacieho obdobia, t. j. v lehote do 31.3.2020.

Otázka č. 5 - Lehota na podanie daňového priznania po úmrtí daňovníka
Daňovník, ktorý dosahoval príjmy zo živnosti zomrel 15.6.2019. V akej lehote je potrebné podať daňové priznanie za zomrelého daňovníka?
Odpoveď
V prípade úmrtia fyzickej osoby podáva daňové priznanie za príslušnú časť roka dedič, a to v lehote do troch mesiacov po smrti daňovníka, teda najneskôr do 15.9.2019. Správca dane môže túto lehotu na žiadosť dediča predĺžiť, ak žiadosť dedič podá najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.
 
Otázka č. 6 - Daňovník v konkurze
Daňovník vstúpil do konkurzu v júni 2019. V akej lehote je daňovník povinný podať daňové priznanie za rok 2019?
Odpoveď
Zdaňovacie obdobie fyzickej osoby je vždy kalendárny rok (s výnimkou úmrtia). Takže aj fyzická osoba, na ktorú bol v roku 2019 vyhlásený konkurz, je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 v lehote do 31.3.2020. V čase od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu však za daňovníka pri správe daní koná správca v konkurznom konaní (v prípade, že ide o konkurz vyhlásený podľa druhej časti zákona o konkurze a reštrukturalizácii).  
 
Otázka č. 7 - Pozastavenie živnosti
Daňovník pozastavil svoju živnosť k 30. novembru 2019. Kedy je povinný podať daňové priznanie?
Odpoveď
Daňovník, ktorý pozastavil svoju činnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, podáva daňové priznanie až po skončení tohto zdaňovacieho obdobia. To znamená, ak daňovník pozastaví živnosť v priebehu roka 2019 a vznikne mu povinnosť podať daňové priznanie za rok 2019, daňové priznanie za toto obdobie je povinný podať v lehote do 31.3.2020.
 
Otázka č. 8 - Zrušenie konkurzu
Okresný súd zrušil konkurz na majetok úpadcu s právoplatnosťou k 20.3.2019. V akej lehote je daňovník - fyzická osoba povinný podať daňové priznanie za obdobie od 1.1. - 20.3.2019?
Odpoveď
V zmysle § 4 ods. 9 zákona o dani z príjmov u daňovníka s príjmami z podnikania (§ 6) sa základ dane zisťuje vždy za kalendárny rok, a to aj vtedy, ak bol na daňovníka vyhlásený konkurz.
Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roka 2019, v ktorom bol zrušený konkurz, daňovník – fyzická osoba podáva až po skončení tohto zdaňovacieho obdobia, t. j. v lehote do konca marca 2020.