Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov zo závislej činnosti > Nezdaniteľné časti základu dane > Nezdaniteľná časť základu dane na starobné dôchodkové sporenie (2013 - 2016)

Nezdaniteľná časť základu dane na starobné dôchodkové sporenie (2013 - 2016)

Nezdaniteľnú časť základu dane na starobné dôchodkové sporenie si môže daňovník - zamestnanec odpočítať od základu dane, vypočítaného výlučne v zdaňovacích obdobiach rokov 2013 až 2016. 
 
Odpočítať sumu preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie si môže daňovník najviac do výšky 2 % zo základu dane (čiastkového základu dane) zisteného z príjmov zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov alebo z úhrnov príjmov zo závislej činnosti a z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov.
 
Táto suma je maximálne vo výške 2 % zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje základ dane.
 
Maximálna suma dobrovoľne zaplateného príspevku na starobné dôchodkové sporenie, ktorá môže byť uplatnená:
  • v roku 2016 vo výške 1 029,60 eura
  • v roku 2015 vo výške 988,80 eur
  • v roku 2014 vo výške 966 eur,
  • v roku 2013 vo výške 943,20 eur.

Nárok na uplatnenie dobrovoľných príspevkov na SDS zamestnanec uplatňuje predložením dokladu preukazujúceho oprávnenosť nároku vystaveného oprávneným subjektom (starobnou dôchodkovou spoločnosťou), ak za zamestnanca neodvádza dobrovoľný príspevok na starobné dôchodkové sporenie zamestnávateľ.

 

FAQ

Otázka  č. 1 - Dodatočné uplatnenie zaplatených príspevkov na SDS
Zamestnanec požiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2016. V žiadosti si neuplatnil nezdaniteľnú časť základu dane , ktorou sú dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporene a ani nedoložil žiadny doklad, ktorým by preukázal ich zaplatenie. Dňa 9.4.2017 oznámil zamestnávateľovi, že opomenul v RZD si uplatniť odpočet na SDS zaplatené v roku 2016. Má zamestnávateľ možnosť nejakým spôsobom dodatočne uplatniť odpočet zaplateného SDS, ak už bolo RZD vykonané a vysporiadané pri spracovaní februárovej výplaty?
Odpoveď
V uvedenom prípade si daňovník podá dodatočné daňové priznanie za rok 2016, v ktorom si dodatočne uplatní nezdaniteľnú časť základu dane, ktorou sú dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie (t.j. dobrovoľné príspevky do II. piliera). Povinnou prílohou daňového priznania je tlačivo Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2016 s vyplnenou II. stranou o vysporiadaní nedoplatku/preplatku... Doklad o zaplatení dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nie je povinnou prílohou daňového priznania.

Otázka č. 2 -  Doklad o zaplatení príspevkov
Zamestnávateľ nás upozornil na to, že Potvrdenie na vydokladovanie príspevku na starobné dôchodkové sporenie (SDS – II. pilier) k žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmu.... sa týka len dobrovoľných príspevkov (ak si my ešte navyše priplácame dobrovoľne nejakou sumou) nie príspevku zo zákona. Nevieme aké doklady si máme priložiť k žiadosti o ročné zúčtovanie dane za rok 2016.
Odpoveď
V tomto prípade ide o dobrovoľné príspevky platené na starobné dôchodkové sporenie t.j. do II. dôchodkového piliera nad rámec 4%, ktoré zráža zamestnávateľ zo mzdy ako súčasť povinného poistného, ktoré je povinný platiť zamestnanec, odvádzaného do Sociálnej poisťovne, ak zamestnanec uzatvoril zmluvu s dôchodkovskou správcovskou spoločnosťou.
Pre uplatnenie tejto výhody je rozhodujúce, akú sumu dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie zaplatil daňovník v čase od 1.1.2016 do 31.12.2016.  Nie je podstatné, či sa príspevky platili pravidelne – napr. každý mesiac zrážkou zo mzdy – alebo niekoľkými platbami, či dokonca jednorazovo, napr. tesne pred koncom roka.

Otázka č. 3 – NČZD zamestnanca vo forme príspevkov na dôchodkové sporenie
Akú sumu nezdaniteľnej časti pri znížení základu dane si môže uplatniť zamestnanec, ktorý mal príjmy od jedného zamestnávateľa vo výške 24 000 eur za rok 2016, keď  mal uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení (SDS) a sám platil Sociálnej poisťovni aj dobrovoľné príspevky ?
Odpoveď
Daňovník – zamestnanec si  môže uplatniť na základe Potvrdenia o výške dobrovoľných príspevkov na SDS, ktoré boli  na základe zmluvy o SDS (II. pilier) preukázateľne v roku 2016 zaplatené a to vo výške 4 % z vymeriavacieho základu dane (24 000  eur), najviac do výšky 2 % zo základu dane (čiastkového základu dane) zisteného z príjmov daňovníka podľa § 5,  v roku 2016 maximálne však do sumy 1 029,60 eura .
Výpočet základu dane  zamestnanca  za rok 2016 je podľa § 5 ods. 8 zákona:
24 000 - 13,4% odvody poistného (3 216 eur) = 20 784 eur a z toho 2% je suma 415,68 eur. Tzn., že zamestnanec si uplatní ako NČZD sumu 415,68 eur.