Podmienky a výška ZP za r. 2014

Nárok na uplatnenie zamestnaneckej prémie za zdaňovacie obdobie 2014 má  v roku 2015 zamestnanec len v prípade splnenia podmienok:
  • zamestnanec musí za rok 2014 dosiahnuť zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti len zo súčasného alebo z predchádzajúceho pracovnoprávneho vzťahu (aj príjmy z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru), služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo členského pomeru, alebo z obdobného vzťahu, v ktorom je zamestnanec pri výkone práce pre platiteľa príjmu povinný dodržiavať pokyny alebo príkazy platiteľa príjmu, ako aj príjmy za prácu žiakov a študentov v rámci praktického vyučovania a zdaniteľné príjmy z prostriedkov sociálneho fondu poskytované podľa zákona o sociálnom fonde,
  • dosiahnuté príjmy musia byť za prácu vykonávanú len na území SR,
  • zamestnanec musí poberať iba príjmy v pracovnom pomere v kalendárnom roku minimálne 6 kalendárnych mesiacov (nemusia nasledovať po sebe) - ide o tzv."časový test" pre uplatnenie ZP,
  • dosiahnuté príjmy za rok 2014 musia byť v úhrnnej výške aspoň 2 112 eura.
 

FAQ

Otázka č. 1 – Výška ZP za r. 2014 pri zdaniteľnom príjme v rozmedzí  od 6 – násobku do 12 – násobku minimálnej mzdy
Aká je výška zamestnaneckej prémie za rok 2014, ak zamestnanec dosiahne príjem vo výške 3600 € ?
Odpoveď
Pri výške príjmov 3 600 € v rozmedzí () je stanovená  zamestnanecká prémia pre rok 2014 vo výške 27, 60 €;

Otázka č. 2 – ZP a príjmy v r.2014 nad 12násobok minimálnej mzdy
Aký nárok bude mať zamestnanec na zamestnaneckú prémiu, ak za 12 mesiacov dosiahol príjmy vo výške 4224 € ?
Odpoveď
Výška ZP predstavuje sumu 27,29 € (19% z rozdielu  143,614) 
 
Otázka č. - 3 ZP a príklad výpočtu z príjmov nad 12 násobok MM
Zamestnanec odpracoval 12 kalendárnych mesiacov v riadnom pracovnom pomere a splnil všetky podmienky pre získanie nároku na zamestnaneckú prémiu. Hrubý zdaniteľný príjem zo závislej činnosti v roku 2014 mal vo výške 4 300,- €.
Odpoveď
Hrubé zdaniteľné príjmy 4 300,00 €
Povinné poistné (13,4 %) 576,20 €
Základ dane 3 723,80 €
Nezdaniteľná časť ZD na daňovníka 3 803,33 €
Zamestnanecká prémia
(ak pracoval 12 mesiacov) (3 803,33 – 3 723,80) x 0,19 = 15,1107 , zaokrúhlene  ZP = 15,12 €.