Čo sa na účely zákona o ERP rozumie VRP?

FAQ

Otázka č. 1 – čo je VRP
Čo sa na účely zákona o ERP rozumie  VRP?
Odpoveď
VRP je služba zriadená Finančným riaditeľstvom SR (ďalej len „FR SR“)ˇkomunikujúca prostredníctvom koncového zariadenia a poskytovaná výhradne prostredníctvom:
1.mobilných aplikácií, ktorých vlastníkom je FR SR, a
2. klientskeho prostredia zriadeného FR SR na svojom webovom sídle.

Klientskym prostredím sa rozumie webová aplikácia, prostredníctvom ktorej sa zadávajú údaje o pokladničnom doklade.