Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Nezdaniteľné časti základu dane > Zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou za rok 2020

Zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou za rok 2020

Od 1.1.2018 nezdaniteľnou časťou základu dane fyzickej osoby sú aj preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami vynaložené v príslušnom zdaňovacom období v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach prevádzkovaných na základe povolenia podľa § 33 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Teda musí sa jednať o úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami zaplatené kúpeľnému zariadeniu, ktorému bolo štátnou kúpeľnou komisiou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vydané povolenie na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľnej liečebne podľa § 33 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zoznam takýchto kúpeľných zariadení,  ktorým bolo vydané povolenie na prevádzkovanie,  je zverejnený na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva SR.

Do nezdaniteľnej časti základu dane na kúpeľnú starostlivosť je možné zahrnúť úhradu za poskytnuté kúpeľné procedúry, vrátane úhrady za stravu a ubytovanie súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou, ako aj poplatok za parkovanie, ktoré uhradil daňovník, a ktoré neboli uhradené fyzickej osobe z iných zdrojov, napr. z verejného zdravotného poistenia, alebo inou osobou (napr. zamestnávateľom), pričom dĺžka pobytu v kúpeľoch nie je rozhodujúca. V prípade, ak bola časť takýchto úhrad uhradená z verejného zdravotného poistenia, resp. inou osobou a časť úhrad si uhradil daňovník sám, potom má daňovník nárok na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane iba na ním zaplatenú časť úhrad.

Fyzická osoba si môže túto nezdaniteľnú časť základu dane uplatniť za zdaňovacie obdobie 2018, 2019 a 2020. S účinnosťou od 1.1.2021 sa možnosť odpočítania nezdaniteľnej časti základu dane na preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami vypustila.

Za nezdaniteľnú časť základu dane daňovníka sa považujú aj zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou za manželku (manžela) daňovníka a dieťa daňovníka, ktoré sa považuje za vyživované. Nezdaniteľnú časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť si môže uplatniť každý z manželov samostatne za seba, alebo iba jeden z manželov za obidvoch manželov. Ak nárok na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane na dieťa (deti) daňovníka spĺňa viac daňovníkov a ak sa nedohodnú inak, nezdaniteľná časť základu dane sa uplatňuje v poradí matka, otec, iná oprávnená osoba.

Nezdaniteľnú časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť si môže uplatniť aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, ak spĺňa podmienky ustanovené v § 11 zákona o dani z príjmov, a to bez ohľadu na výšku dosiahnutých zdaniteľných príjmov plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky.

Nezdaniteľnú časť základu dane na  kúpeľnú starostlivosť si môže uplatniť fyzická osoba vo výške preukázanej dokladom o zaplatení, najviac však v sume 50 eur za rok za každú jednu osobu, na ktorú si uvedenú nezdaniteľnú časť základu dane uplatňuje. Ak zaplatená suma na kúpeľnú starostlivosť niektorej osoby, napr. dieťaťa, je nižšia ako 50 eur, nezdaniteľnou časťou základu dane na toto dieťa je iba táto nižšia suma.

Nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť si môže fyzická osoba uplatniť až po uplynutí zdaňovacieho obdobia na základe dokladov vystavených v kúpeľnom zariadení, a to buď

  • u zamestnávateľa prostredníctvom žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, alebo
  • v podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby.

Ak si daňovník uplatní nezdaniteľnú časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť u zamestnávateľa cez žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, je povinný k žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania predložiť aj

  • doklad o zaplatení úhrady súvisiacej s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami; ak doklad neobsahuje presnú identifikáciu daňovníka (aspoň meno a priezvisko), resp. jeho manželky (manžela) alebo meno vyživovaného dieťaťa, daňovník musí iným spôsobom preukázať, že využil uvedené služby v kúpeľnom zariadení (napr. potvrdením od poskytovateľa služieb, kto služby spotreboval).
  • čestné vyhlásenie manželky (manžela), resp. plnoletého dieťaťa o tom, že si táto osoba za rovnaké zdaňovacie obdobie neuplatňuje túto nezdaniteľnú časť základu dane sama za seba, ak si daňovník uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť aj za manželku (manžela), alebo za vyživované dieťa,
  • doklad preukazujúci oprávnenosť nároku na manželku (manžela) a vyživované dieťa, ktorým je napr. sobášny list, rodný list dieťaťa, potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie o poberaní prídavku na dieťa a pod., ak ešte zamestnávateľovi tieto doklady daňovník nepredložil v súvislosti s uplatnením nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela), alebo v súvislosti s uplatnením daňového bonusu na vyživované dieťa.

Daňovník, ktorý uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť v podanom daňovom priznaní k dani z príjmov, nemá povinnosť k daňovému priznaniu priložiť doklady, ktorými by nárok na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane preukázal, teda nie je povinný k daňovému priznaniu priložiť ani doklad o zaplatení úhrady na kúpeľnú starostlivosť. Ak si daňovník uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť aj za manželku (manžela) a dieťa (deti), uvedie v III. oddiele daňového priznania výšku preukázateľne zaplatených úhrad za manželku (manžela) a za vyživované dieťa (deti), ako aj osobné údaje o manželke (manželovi) a vyživovanom dieťati (deťoch) žijúcich s daňovníkom v domácnosti. Správca dane je oprávnený daňovníka vyzvať, aby nárok na uplatnenú nezdaniteľnú časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť preukázal.

Nezdaniteľnou časťou základu dane nie sú úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami, pri ktorých sa uplatnil postup podľa § 152a Zákonníka práce (t. j. príspevok na rekreáciu), alebo postup podľa § 19 ods. 2 písm. w) zákona o dani z príjmov (t. j. ak si daňovník uplatnil do daňových výdavkov výdavky na rekreáciu).

 

Otázka č. 1
Bol som s manželkou a dvomi deťmi v máji 2020 na víkendovom pobyte v liečebnom dome Detvan v Kováčovej. Za pobyt som zaplatil celkom 456 eur. Môžem si túto sumu uplatniť ako nezdaniteľnú časť základu dane v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2020?

Odpoveď
Nezdaniteľnú časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť si môžete uplatniť jednak sám za seba, ako aj za manželku, ak si túto nezdaniteľnú časť základu dane neuplatní manželka sama vo svojom daňovom priznaní alebo v žiadosti o ročné zúčtovanie preddavkov na daň. Rovnako si môžete uplatniť NČZD na kúpeľnú starostlivosť aj na svoje vyživované deti, ak ste sa s manželkou dohodli, že si NČZD na deti neuplatní ona.  Keďže NČZD na kúpeľnú starostlivosť si môžete uplatniť v úhrne najviac do výšky 50 eur za rok za každú osobu, v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2020 si môžete uplatniť najviac 200 eur. Samozrejme za predpokladu, že cena pobytu za každú osobu presiahla sumu 50 eur.

Otázka č. 2
Zamestnávateľ v máji a v júni 2020 zabezpečil pre svojich zamestnancov kúpeľnú starostlivosť v hodnote 235 € za zamestnanca. Kúpele zamestnávateľovi vystavili faktúru s identifikáciou zamestnancov, ktorí tieto služby využili. Zamestnanci zamestnávateľovi uhradili (zrážkou zo mzdy) časť fakturovaných nákladov, čo u jedného zamestnanca predstavovalo 35 €. Počas pobytu v kúpeľoch si zamestnanci kúpili občerstvenie v úhrnnej sume od 25 do 45 €, o čom mali doklad z ERP. Ktoré úhrady si môžu zamestnanci uplatniť pri ročnom zúčtovaní vo forme NČZD na kúpeľnú starostlivosť a akými dokladmi majú nárok preukázať?
Odpoveď
Zamestnancom vznikol nárok na NČZD na kúpeľnú starostlivosť, pričom si môžu uplatniť nielen úhrady, ktoré zaplatili zamestnávateľovi, ale aj úhrady za občerstvenie. V prípade uplatnenia tejto NČZD postačuje, aby zamestnanec preukázal nárok aspoň jedným dokladom s jeho identifikáciou. V danom prípade je týmto dokladom faktúra, ktorú má zamestnávateľ. Zostávajúce výdavky súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou môže zamestnanec preukázať aj dokladmi z ERP, kde jeho identifikácia nie je potrebná. Každý z uvedených zamestnancov má nárok na uplatnenie NČZD na kúpeľnú starostlivosť najviac do výšky 50 €.
Úhrady zamestnávateľa za zabezpečenie kúpeľnej starostlivosti pre svojich zamestnancov možno na strane zamestnávateľa po splnení ustanovených podmienok považovať za daňový výdavok podľa § 19 ods. 1 ZDP. Na strane zamestnanca ide o zdaniteľný nepeňažný príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 2 ZDP, v danom prípade vo výške 200 € (náklady vynaložené za zamestnanca znížené o časť sumy uhradenej zamestnancom).

Otázka č. 3
Manžel sprevádzal v kúpeľoch svoju manželku, ktorej kúpeľnú liečbu predpísal lekár. Celý pobyt v kúpeľoch manželke preplatila zdravotná poisťovňa. Manžel za ubytovanie a stravu zaplatil spolu 450 €, na čo mu kúpele vystavili aj doklad s jeho identifikáciou. Môže si manžel za rok 2020 uplatniť NČZD na kúpeľnú starostlivosť?
Odpoveď
Keďže aspoň jeden z manželov využil kúpeľnú starostlivosť, potom manželovi, ktorý využil len služby súvisiace s touto kúpeľnou starostlivosťou manželky, ktorú sprevádzal, vznikol nárok na uplatnenie NČZD na kúpeľnú starostlivosť, ktorú si uplatní buď u zamestnávateľa v ročnom zúčtovaní alebo osobne podaním daňového priznania.

Otázka č. 4
Manželia v máji 2020 absolvovali hodinový wellness pobyt v kúpeľoch. Kúpele manželom vystavili doklad o úhrade 43 € za každú osobu. Okrem tejto úhrady manžel pri odchode zaplatil za parkovné 10 € (doklad z ERP). V akej sume si manželia môžu uplatniť NČZD na kúpeľnú starostlivosť?
Odpoveď
Manželia majú nárok na uplatnenie NČZD na kúpeľnú starostlivosť nielen na úhrady za pobyt v kúpeľoch (43 € za osobu), ale aj za parkovanie (10 €). Je na dohode manželov, kto si NČZD na kúpeľnú starostlivosť uplatní. Prednostne si nárok na túto NČZD uplatní každý z manželov sám za seba, napr. manžel 48 eur (43 eur wellness + časť parkovného 5 eur) a manželka 48 eur. NČZD na kúpeľnú starostlivosť si môže uplatniť manžel aj za manželku, v úhrne je to suma 96 eur, ale len ak si manželka túto NČZD neuplatnila za seba (rovnako to platí aj v opačnom prípade).

Otázka č. 5
Zdravotná poisťovňa schválila pre vyživované dieťa kúpeľnú liečbu so sprievodcom, ktorým bol jeho otec. Celý pobyt dieťaťa a otca preplatila zdravotná poisťovňa. Otec počas tohto pobytu v kúpeľoch uhradil parkovné v sume 25 € a nealkoholické nápoje pre seba a dieťa v sume 55 €. Môže si otec uplatniť NČZD na kúpeľnú starostlivosť pokiaľ predložil zamestnávateľovi doklad o absolvovaní kúpeľnej liečby s identifikáciou seba ako sprievodcu a dieťaťa, pričom úhradu parkovného a nealkoholických nápojov preukázal len dokladmi z ERP, na ktorých nebola identifikácia ani otca ani jeho dieťaťa?
Odpoveď
V tomto prípade má otec vyživovaného dieťaťa nárok na uplatnenie NČZD na kúpeľnú starostlivosť za uhradené parkovné a nealkoholické nápoje. Túto NČZD si môže uplatniť aj na svoje vyživované dieťa, ktoré sprevádzal v kúpeľoch. Na preukázanie nároku na NČZD je postačujúce, aby aspoň jeden z dokladov znel konkrétne na meno daňovníka, ktorý využil kúpeľnú starostlivosť a s ňou spojené služby.


Otázka č. 6
Zamestnanec v decembri 2019 zaplatí vopred 700 € za kúpeľnú starostlivosť, ktorú absolvuje v januári 2020. Môže si za rok 2019 uplatniť NČZD na kúpeľnú starostlivosť v maximálnej výške 50 €, ak kúpeľná starostlivosť tomuto zamestnancovi bola poskytnutá až v nasledujúcom roku?
Odpoveď
Zamestnanec si za rok 2019 nemôže uplatniť túto NČZD, nakoľko kúpeľná starostlivosť mu v tomto roku nebola poskytnutá. Ak tento zamestnanec v roku 2020 absolvuje kúpeľnú starostlivosť a s ňou súvisiace služby, potom za rok 2020 si bude môcť uplatniť NČZD na kúpeľnú starostlivosť na zaplatené úhrady v roku 2020, ktoré súviseli s kúpeľnou starostlivosťou v maximálnej výške 50 €.

Otázka č. 7
Zamestnanec absolvuje týždenný rekreačný pobyt v kúpeľoch a využije služby spojené s kúpeľnou starostlivosťou. Po skončení pobytu zamestnávateľ na žiadosť zamestnanca vyplatí zamestnancovi príspevok na rekreáciu podľa § 152a Zákonníka práce. Môže si zamestnanec uplatniť aj NČZD na kúpeľnú starostlivosť na úhrady vynaložené v rámci tohto pobytu, ak sa rekreácia uskutočnila v zariadení prevádzkovanom na základe povolenia podľa § 33 zákona č. 538/2005 Z. z.?
Odpoveď
V uvedenom prípade zamestnancovi nevzniká nárok na uplatnenie NČZD na kúpeľnú starostlivosť poskytnutú v rámci rekreačného pobytu v kúpeľoch, pretože znenie § 11 ods. 14 ZDP účinné od 01.01.2019 takýto postup nedovoľuje.